Scroll to Content
Degerbergsfortet

Degerbergsfortet var en del av Bodens Fästning och togs i bruk 1908. Fortet var byggt för att klara en längre belägring, precis som de andra forten. Här fanns logement och mässar där soldaterna skulle kunna ta det lungt när dom inte är i tjänst. Även sjuksalar tandläkare fanns att tillgå till den drygt 500 man stora besättningen. Anläggningen var även självförsörjande gällande el samt vatten. Ett eget kraftverk fanns installerad om den ordinarie nätströmmen skulle brytas och en djupborrad brunn fanns att tillgå.

Bodens Fästning Degerbergsfortet
Utanför första grinden som leder in till det fort som en gång i tiden var en av dom viktigaste platserna för att försvara Norrland.

Dagen till ära skulle Degerbergsfortet i fästningen besökas och med tanke på det relativt fina vädret skulle vi kunna se långt i alla väderstreck. Vägen till fortet var lång och slingrade sig genom den norra fronten i Bodens Fästning. Längs vägen passerades ett stort antal gamla militära installationer som alla haft en betydande roll i försvaret av Boden, där bland annat Luftförsvarscentralen för Övre Norrland fanns lokaliserad.

Intill asfaltsvägen visade de gamla gula förbudsskyltarna upp sig, något som fått sitta kvar från en svunnen tid. Man märkte verkligen att försvaret haft hand om stora delar av området häruppe. Grinden in mot området till Degerbergsfortet skymtades nu på avstånd och intill grinden syntes ett par byggnader. Robust och med taggtråd skyddar staketet än idag den hemlighet som tidigare fanns innanför. Olika typer av Värn och skydd finns ännu utplacerade vid infarten som vakten tidigare kunde använda om någon otrevlig individ försökte söka samband. Nyckeln sattes i grindlåset och vreds om innan grinden öppnades. Innanför fortsätter infartsvägen i form av serpentinväg mot hjässan på berget där Degerbergsfortet är placerat.

Vägen slutar och en stor öppen grusplan tar vid uppe på hjässan. Ingångsdelen till berget syns tydligt med de röda grindar som utgör det yttre skalet. En skylt på den yttre grinden tyder “Ringklocka till vakten” där man var tvungen att tillkalla fortvakten innan ett besök kunde äga rum. Grindarna agerar som sluss, så att en utav dom alltid är stängda för säkerhetsskull. Innanför reser sig Degerbergsfortets bergväggar högt över stormgraven som löper runt anläggningen. Man ser tydliga avtryck efter ingångar in i berget men som idag är plomberade och stängda. Vissa dörrar sitter även kvar att bevittna, men då är betongen gjuten mot dörren från insidan. Hur insidan ser ut, om allt är kvar eller om allt är utrensat, får vi nog aldrig veta. Tack till personal som hjälpte till med nycklarna.

Bodens Fästning Degerbergsfortet
Degerbergsfortets ena sida, som vätter ut mot grinden. Här kan man se där ingångarna tidigare funnits som löpte in i berget.

Bestyckningen utgjordes av fyra kraftfulla kanoner med en kaliber på 12cm m/1899 och fyra 8,4cm kanon m/1894-04 som senare byttes ut till m/1947 i samma storlek. Till närförsvaret av fortet fanns åtta kaponjärkanoner med 5,7cm kaliber. Degerbergsfortet utgick som befästning 1992.

Försvaret i norr var eftersatt vid sekelskiftet 1900. Finland ingick i det Ryska storfurstendömet och det ryska hotet mot malmfälten och malmbanan ansågs uppenbart. År 1900 beslutade regeringen att anlägga Bodens Fästning. Placeringen var strategisk. Motoriserade förband och flyg var ännu inget hot och till Boden nådde inte fientlig flottas artilleri. Här anslöt också stambanan till malmbanan. Via järnväg skulle Boden snabbt kunna mobiliseras.

Anläggningar nedsprängda i berg var det senaste inom försvarskonsten. Kring Boden fanns passande berg och 1916 stod allt klart. Fästningen utgjordes av fem fort och tre mindre fästen. Fem regementen anlades nere i staden för att betjäna fästningen. Tillsammans utgjorde de Bodens Garnison. Fullt mobiliserat skulle mer än 15000 soldater ingå i försvaret. Bodens Fästning var i bruk under två världskrig och kanske bidrog slagkraften till att hålla fienden på behörigt avstånd. På 1970-talet påbörjades en avveckling. År 1997 sköts en sista salva från Rödbergsfortet, men all nedlagt möda i bergen består.

 

2. Artillerield från norra fronten

Degerbergsfortet var en del av Bodens Fästning och stod färdigt 1908. Fortet var byggt för att klara en längre belägring. Här fanns logement och mässar, eget kraftverk, en djupborrad brunn och sjuksalar till den drygt 500 man stora besättningen som skulle bekämpa fienden från öst. Bestyckningen på fortets hjässa utgjordes av åtta kraftfulla kanoner med en kaliber på 8,4-12 centimeter som skulle agera artillerield och slå fienden på längre avstånd från Boden. Som närförsvar fanns kaponjärkanoner för försvaret om fienden olyckligtvis tagit sig hela vägen in mot fortets stormgravar. Dessa fanns monterade i skyddade utrymmen längs med fortets stormgrav.  Degerbergsfortet utgick som befästning 1997.

12 cm kanoner m/99 i pansartorn m/03 B
8 cm kanoner m/94-04 i pansar-torn m/03 B(57mm)6 cm kanoner m/07 i kaponjärlavett m/07

2.1 Pjäserna på hjässan

8cm

Huvudhyftet med anläggningen och dess användningsområde är de tunga pjäser som sitter monterade på fortets hjässa. Fyra stycken 8cm kanoner var de mindre varianter som sågs nödvändiga och användes då fienden hade kommit in i fortets närhet. Med en räckvidd på 6km så skulle dessa rikta in sig på mål som de ännu större pjäserna inte kunde.

12cm

Dessa var de kraftigaste pjäser som fortet hade. Med sina 9km i räckvidd skulle man stoppa fienden på långt håll. Tillsammans med de andra fortens bestyckning så skulle Boden bli ostört gällande kränkningar från främmande makt. Mjösjöfortet och Rödbergsfortet bestyckades med 15cm Haubits till en början men fick också ta del av de nyare 12cm pjäserna.

2.2 Kaponjärkanoner och stormgraven

kanonerna skulle som sagt ha till uppdrag att försvara fortet och dessa användes som närförsvar. kaponjärkanonerna var byggda i en stormgrav och denna grav löpte runt längs med fortets alla sidor. En stormgrav har en likhet med dåtidens vallgrav men då vattnet inte finns här. Dessa kaponjärer var riktade mot både huvudingång till fortet såsom de fyra sidor runt om fortet. Vikten på dessa var 524kg respektive 426kg beroende på modell. Hade fienden kommit såhär nära var risken stor att dem kunde ta sig antingen in i fortet via hjässan eller via någon dörr. Detta ville man undvika till varje pris och det var där som kaponjärkanonerna skulle spela stor roll.

Bodens Fästning Degerbergsfortet
Här är ett par av dom kaponjärkanoner som fanns placerade i stormgraven för att skydda fortet mot infanteri. Härifrån stöts små kartescher fyllda med blykulor som flyger ut likt ett hagelgevär. Motståndaren skulle inte klara sig oskadd härifrån.

Guldreserven

Guldreserven förvarades även i detta berg fram till 1982 under ett stort hemlighetsmakeri. Endast ett fåtal personer hade vetskap vart guldreserven var placerad, av säkerhetsskäl. Enligt många källor har reserven förvarats i detta bergrum från andra världskriget. Den tillsyningsman som hade befälet under den natt då guldreserven skulle flyttas berättar att tre mörka lastbilar med poliseskort kom upp till berget utan förvarning. Rykten säger också att runt 1/4 av Sveriges guldreserv fanns just här ,motsvarande 130 ton guld vilket är en hel del pengar.

Förutom att reserven förvarades i detta berg så fanns den även i Falun och Jönköping i bergrum lika hemliga som detta ,men som var mer skyddade mot kärnvapen. Man använde anläggningar som hade en funktion för att kunna dölja någonting hemligare. T.ex så kan man använda en ledningscentral som täckmantel för att inte väcka för mycket uppmärksamhet.

Riksbanksberget
Riksbanksberget i Jönköping som inte är mer avslöjande än en port in i berget.

Degerbergsfortet - Bodens Fästning
Här är fortet sett från stormgraven. Längs med hela berget finns nu plomberade ingångar som leder in till en helt annan värld.
Degerbergsfortet - Bodens Fästning
Vy över en av kortsidorna i vallgraven. Här syns det tydligt hur mycket berg som finns över inslaget.

Läs även mer om anläggningarna i Bodens Fästning:

Bodens Fästning – Ett av Sveriges största militära byggnadsprojekt någonsin
Bodens Fästning – Anläggning 8/ Luftförsvarscentral LFC ÖN3 Illern
Bodens Fästning – Rödbergsfortet
Bodens Fästning – Gammelängsfortet
Bodens Fästning – Leåkersfästet
Bodens Fästning – Norra Åbergsfästet
Bodens Fästning – Sveriges guldreserv
Bodens Fästning – Södra Åbergsfortet
Bodens Fästning – Mjösjöfortet
Bodens Fästning – Radiobunkern
Bodens Fästning – Ballonghallen

Degerbergsfortet was a part of Boden Fortress and was taken into use in 1908. The fort was built to withstand a long siege. There were barracks and mess rooms, its own power plant, a deep drilled well and wards to the more than 500 man-sized crew. The armament consisted of twelve powerful guns with a caliber of 8.4 to 12 centimeters and eight smaller guns by 5.7 cm caliber ofto tehe infanteri defence. Degerberget emerged as fortificationin 1992.

The gold reserve was stored in this mountain until 1982 under a great secrecy. According to many sources, the reserve was stored in the caverns from the World War II. The overseer who was in charge says that three dark trucks with police escort came up to the mountain without notice. Rumors also say that around one quarter of Sweden’s gold reserve was right here, corresponding to 130 tons of gold ,which is a lot of money.

Except that the reserve was stored in this mountain it existed even in Falun and Jönköping in caverns as secretive as this, but that was more protected against nuclear weapons. They used facilities that had a function to hide something more secret. For example ,you can use a command center as a cover up instead to bring too much attention.

The defense of the north were neglected in 1900. Finland was part of the Russian Grand Duchy and the Russian threat against the ore fields and ore railway was considered obvious. In 1900 the government decided to build Boden Fortress. The location was strategic. Motorized units and air was still no threat and Boden did not hostile fleet artillery. Here also joined the main line to the ore path. By rail would Boden quickly mobilized.

Facilities blasted in mountainous was the latest in defense art. Around Boden was appropriate mountains and 1916 were all set. The fortress consisted of five forts and three smaller mounts. Five regiments was laid down in the town to serve the fortress. Together they made the Boden Garrison. Fully mobilized, more than 15,000 soldiers included in the defense. Boden Fortress was in use during the two world wars and perhaps contributed momentum to keep the enemy at a distance. In the 1970s began a settlement. In 1997, a final salvo was shot from Rödbergsfortet, but all the effort expended in the mountains consists.

Today the fort is managed by SFV.

Leave a Comment