Scroll to Content
Rödbergsfortet

Rödbergsfortet, med sina artilleripjäser på toppen, var ett av de fem fort som ingick i Bodens fästning. Fortet byggdes under början av 1900-talet och är sannolikt den anläggning som mest förknippas med Bodens fästning. Dessa fem fort utgjorde bara cirka 25% av hela fästningen, vilket betyder att området runt Boden innehöll en betydande mängd andra militära objekt.

1. Under början av 1900-talet expanderade järnvägen norrut i Sverige, och stambanan var planerad att passera genom Boden. Förutom stambanan fanns en annan viktig järnvägslinje som löpte från malmfälten i väst till Luleå på östkusten, också den genom Boden. Denna korsning av järnvägslinjer blev en central del av infrastrukturen och var därför av yttersta vikt att skydda. Planeringen tog fart och förslaget om att bygga fem fort runt staden blev aktuellt (Törnquist, 2007).

När Fortifikationsverket förvärvade mark runt Boden tog byggandet av fästningen form från idéer till verklighet. År 1903 inleddes konstruktionen av Rödbergsfortet, där flera arbetslag ansvarade för att inleda arbetet genom hackning, sprängning och borttransport av överflödig stenmassa. Dåtidens teknik krävde manuellt arbete och arbetsprocessen var mycket krävande för de anställda som var inblandade i byggandet.

Rödbergsfortet
Ett bord med fyra stolar fanns att tillgå med lite kortspel om man hade tid över på kvällen.

En stor del av stenmassorna från fortet användes för att bygga grunderna till kasernerna vid de olika regementena inne i Boden. Överskottet av stenmassan kastades nerför sluttningen mot öst och gjorde det svårare för fienden att närma sig fortet.

Arbetslagen hade hjälp av hästar för att dra upp de tunga delarna av pjäserna för montering på fortets topp. En stor mängd hästar användes för att sakta och säkert föra upp pansardelarna till bergets topp. De tyngsta enskilda delarna av pjäserna vägde 25 ton, och totalvikten för varje pjäs uppgick till cirka 100 ton. År 1907 genomfördes den första provskjutningen av en komplett pjäs, och året därpå hade samtliga pjäser på fortet genomgått provskjutning.

2. Fästningen tar form

Området i och runt Boden innehöll ofantligt många fortifierade objekt med varierande storlek som tillsammans med de fem stora bergforten utgjorde det som kom att kallas “låset i norr”. Fästningen ingick som i en del av Bodens garnison och var uppdelad i tre fortgrupper: Norra, Östra, Södra. Utöver den territoriella uppdelningen i fortgrupper delades fästningen inledningsvis in i fyra infanteriförsvarsområden: Degerbergsområdet, Mjösjöområdet, Åbergsområdet och Rödbergsområdet (Nyström & Skeppstedt, 1990:128).

Inom varje fortgrupp och infanteriförsvarsområde fanns utöver bergforten ett betydande antal fortifierade objekt inklusive skansar, skyttevärn och stormhinder. För att skydda dessa fronter mot fiendens framryckande fordon och stridsvagnar uppfördes över 40 kilometer pansarhinder, bestående av sten eller betong. Dessa hinder, som uppgick till cirka 75 000, var avsedda att hindra framryckningen mot Boden. Inom Boden etablerades fem regementen och ett flertal militära enheter (Nyström & Skeppstedt, 1990). Idag används endast två regementen av myndigheten.

Befästningskommitténs förslag från 1897 markerade startpunkten för det som senare skulle resultera i ett riksdagsbeslut om byggandet av fästningen år 1900 (Nyström & Skeppstedt, 1990, s. 103). Ursprungligen föreslogs sex fort runt Boden, inklusive ett för Paglaberget. För att komplettera dessa fanns sex snabbeldsbatterier, två mellanverk och en rörlig artillerireserv. Dessa befästningar skulle tillsammans hindra fiendens framryckning på långt håll. Om fienden mot förmodan kom närmare skulle snabbeldsbatterierna ingripa från ett avstånd av 600 meter (Nyström & Skeppstedt, 1990, s. 108). Arbetet påbörjades 1901 och invånarna i Boden trodde initialt att det var en ny era av gruvaktivitet som hade inletts och att antalet arbetstillfällen skulle öka.

“Det finns en plats på jorden där solen aldrig ler. Den platsen heter Boden, dit vill jag aldrig mer.

Arbetet med fästningen intensifierades och flera arbetslag med fästningsarbetare kallades till orten för att utföra arbetet med de olika objekten i fästningen. Utmaningarna var betydande med dåtidens begränsade teknik och utrustning. Först sprängdes ryggraven och tunnlarna i fortet, följt av monteringen av tornbrunnar där pansartorn och tornpjäser skulle installeras. Elektriska borrmaskiner var inte tillgängliga i Boden förrän år 1909. Förutom det omfattande arbetet med att bygga tunnlar och gravar krävdes skickliga arbetare för mur- och inredningsarbeten. De olika forten färdigställdes successivt, och redan 1907 kunde det första skottet avlossas från Gammelängsfortet. Gradvis började fästningen att ta form, och år 1908 ansågs den vara i försvarbart skick (Nyström & Skeppstedt, 1990, s. 327-329).

Fästningens frontlinje kom att kallas huvudlinje, senare kallad huvudförsvarslinje. Denna linje justerades över tiden beroende på årstid och de “grunder” som gällde. Enligt 1922 års grunder minskades de fyra infanteriförsvarsområdena till endast tre, då det västra området togs bort (Nyström & Skeppstedt, 1990,s. 131). År 1937 ändrades termen “grunder” till “plan”. År 1943 ersattes de tidigare instruktionerna för fästningen med anvisningar för försvaret av Bodens fästning, fastställda av överbefälhavaren. Det linjära försvaret ersattes helt av ett försvar i djupzoner, inklusive omfattande spärrområden och försvarslinjer placerade bakom varandra (Nyström & Skeppstedt, 1990, s. 138).

3. Rödbergsfortet

Rödbergsfortet, en del av Bodens fästning, blev färdigställt år 1908 med syfte att kunna motstå en längre belägring. Inom fortet fanns logementsbyggnader, ett eget kraftverk, en djupborrad brunn och sjuksalar för den besättning på över 500 personer som skulle försvara det. Fortets beväpning bestod av åtta kraftfulla kanoner med kalibrar mellan 8,4-12 centimeter, avsedda att bekämpa fienden på längre avstånd från Boden. Rödbergsfortet togs ur bruk som befästning år 1998 (Statens fastighetsverk, u.å).

Fortet skulle konstrueras som en fyrhörning med djupa stormgravar på varje sida. Dessa stormgravar behövde vara mellan nio-tolv meter breda och minst sex meter djupa för att effektivt hindra fientligt infanteri från att nå fortets hjässa. Därutöver var stormgravarna utrustade med kontraskarpgallerier där soldater kunde försvara fortet från skyddade positioner om fienden kom för nära. Att spränga ut rygg- och stormgravarna var relativt enkelt med hjälp av pallsprängning, där flera arbetslag använde trappstegsvis borrning för att utföra arbetet. Dock var metoden fysiskt krävande eftersom borrningen skedde helt för hand. När arbetarna nådde botten på stormgraven, började de sedan med att spränga tunnlar in i berget där fortetkärnan skulle placeras. Svartkrut var vanligtvis det föredragna explosiva materialet för tunnelsprängning för minimering av risk för destabilisering av berget runt omkring. Arbetslagen använde hästar och kärror för att effektivisera bortforslingen av sprängstenen (Nyström & Skeppstedt, 1990, s. 158-159).

Rödbergsfortet
En glimt av en av de 12 cm kanonerna på fortet syns. Det är en bit kvar upp till toppen av berget. Här nere befann sig personalen som laddade och avfyrade kanonen.

För att stödja anläggningen fanns strålkastarplutoner från ingenjörskompanier, som hade i uppdrag att bemanna de två stora strålkastarna vid fortet. Strålkastarna var 90 cm i diameter och fanns i fasta och rörliga modeller. Deras syfte var att belysa fientliga trupper både i luften och på marken. Ingenjörstrupperna hade också ansvaret för att bygga och förbättra fortets närskydd, såsom stormhinder och värn (Statens fastighetsverk, u.å).

Samtliga fort inom Bodens fästning skulle beredas utrymmen för sin personal med skydd mot de förväntade vapen som kunde användas. Därför var det viktigt att de utsprängda bergstunnlarna hade ett stabilt bergstak mellan tunneln och hjässan. Detta var särskilt utmanande att tillgodorkäna när det gällde pjäserna vid bergets hjässa, eftersom deras eldverkan då kunde påverkas negativt. För att erbjuda bättre skydd användes torn med vridbara pansarkupoler. Utformningen av fortet innebar, ur ett säkerhetsperspektiv, att fortkärnan placerades på sådan djup nivå ifrån pjäserna som möjligt. Dock begränsades detta av bergets form. Förutom huvudbestyckningen på fortets hjässa byggdes observationstorn och värngångar som anslöt till fortkärnan via långa trappor.

Rödbergsfortet
Tio handfat med kallvatten fanns tillgängligt för att kunna tvaga sig innan läggdags. Till en början var det fuktigt och kallt i hela fortet.

Inuti fortets kärna fanns allt som behövdes för att personalen skulle inneha stridsduglighet. Varje fort var därför konstruerat för att vara en oberoende enhet och därmed självförsörjande på många områden. Vattenförsörjning ansågs vara av yttersta vikt, vilket ledde till att brunnar borrades inuti berget för att förse behoven färskvatten. Även regnvatten togs tillhanda. Förutom vattenförsörjning var lager av proviant och förnödenheter lika viktiga. Stora ammunitionslager byggdes med en betydande kapacitet för att säkerställa tillgången på ammunition även om försörjningen skulle stoppas. Under fortets tidiga perioder värmdes insidan med hjälp av eldning i pannor med ved eller kol, som sedan fördelade värmen genom kanaler. För att tillgodose behovet av värme anlades ytterligare utrymmen för bränsle och kanaler samt även kanaler för ventilation av rök och inkommande frisk luft (Nyström & Skeppstedt, 1990, s. 147-148).

Förutom de delar som tillgodosåg självförsörjningen fanns stora logementsutrymmen i fortetkärnan för den flera hundra personer stora personalstyrkan som skulle tjänstgöra i anläggningen. I logementsutrymmena fanns våningssängar ordnade i rader och hygienutrymmen intill dessa. Vid sjukdomsfall fanns en sjukvårdsinrättning nära till hands. Fortet hade också sambandsrum, kök och verkstad för underhåll och reparation av materiel. Tunnlar förband dessa utrymmen på det nedre våningsplanet i fortets kärna (Nyström & Skeppstedt, 1990, s. 152-153).

3.1 Utformning av Rödbergsfortet

En mängd ritningar och förslag på utformning av Rödbergsfortet togs fram under projekteringsfasen men även efter färdigställandet år 1908. Skisser från Krigsarkivet visar hur fortet år 1924 hade fått sin slutgiltiga utformning vad gäller ytor och beskrivningen kommer därför att ske utifrån detta årtal.

Sju tunnlar sprängdes in från ryggraven och bildade fortkärnan. Dessa tunnlar delades ungefär mitt på av en korridortunnel. Den första tunneln, till vänster sett, hade tidigare torrklosetter och toaletter. På andra sidan korridortunneln placerades maskinrummet, senare även med reservkraft. Den andra tunneln, som låg rakt fram från infartsgrindarna, var ursprungligen ingången till fortets kärna och innehöll vaktrum och en passage vidare in i fortet. I närheten av korridortunneln fanns en bred trappa som ledde upp mot centralgången på en övre nivå, vilket möjliggjorde tillgång till andra våningen i tunnel fyra och fem från trappan. Tunnel nummer tre bestod av mannskapslogement utan förlängning efter korridortunneln. Både den fjärde och femte tunneln inrymde även mannskapslogement, både på den ena och andra sidan korridortunneln. Längst in i tunnlarna fanns en tvärgång mellan logementen. Den sjätte tunneln var också för mannskapslogement och efter korridortunneln fanns utrymmen för kolförråd. Den sista tunneln huserade storköket och proviantförråd. Från köket ledde en tunnel ut mot infanteridelen, som också var betydande i storlek. Huvuddelen av utrymmet i infanteridelen, fyra skepp, användes för logement och proviantförråd, medan resten av utrymmena bestod av mindre rum och kök. Parallellt med den sjunde skeppet sprängdes senare två ytterligare utrymmen, avsedda att användas som förråd (Hansson, 2022).

Centralgången, som låg på en övre nivå, var bredare än de övriga tunnlarna i fortet och anslöt till alla pjäserna. För att nå pjästornets botten fanns ytterligare trappor upp en nivå från dessa pjäser. I centralgången fanns också förråd för projektiler och krut. Såväl läkare som tandläkare var förlagda i fortet för att vårda sårade soldater under krigstid (Hansson, 2022). Två läkare var stationerade i fortet eller i dess enhet. Många av de nya rekryterna hade så dålig tandhälsa att tandläkarna på fästningen var tvungna att dra ut tänderna omedelbart vid inkallelse.

Rödbergsfortet
Hjässan på Rödbergsfortet. Här uppe fanns totalt åtta pjäser av storlek från 8-12 cm. På bilden syns de större varianterna på 12 cm.

3.2 Modernisering i omgångar

Under den inledande perioden efter fortets färdigställande fanns varken elektricitet eller värme tillgängligt. Med tiden uppmärksammades bristerna i bergsmiljön och moderniseringsarbetet påbörjades successivt. I början var det endast ett fåtal platser i berget där man försökte elda för att få värme. Soldaterna i fortet upplevde en fuktig och kall miljö innan förbättringarna genomfördes. Dessutom saknades det ordentliga toaletter i fortet, vilket ledde till en omstrukturering av hygienen då torrdass inte ansågs tillräckligt hygieniskt.

För att fortet skulle kunna fungera autonomt och vara självförsörjande under kriser och krig var det nödvändigt att installera fler komponenter för att möta de ökade kraven. År 1909 fick Boden tillgång till elektricitet och några år senare kopplades strömförsörjningen även till fortet. Först år 1916 installerades den första vattentoaletten i fortet. Rödbergsfortet hade tillgång till dricksvatten från en egen brunn och hade även ett reservkraftverk som kunde försörja fortet och dess utrustning med elektricitet i händelse av att det ordinarie elnätet skulle gå ner.

3.3 Bestyckningen på Rödbergsfortet

Initialt var Rödbergsfortet utrustat med fyra 15 cm fästningshaubits m/06, vilket utgjorde den kraftfullaste bestyckningen på anläggningen. Dessa kanoner, med en räckvidd på sex till åtta kilometer, var avsedda för att bekämpa fientligt artilleri och nedgrävd trupp. Under 1970-talet genomgick fortets bestyckning en modernisering, där de stora 15 cm kanonerna ersattes med mindre men effektivare 12 cm m/24C från HMS Gävle (Mårtensson, 2006, s.161). Ammunitionen fördes upp till kanonerna via ammunitionstransportören, där manskapet arbetade under svåra förhållanden. Kanonerna var uppdelade på två nivåer, med sid- och höjdriktare samt ammunitionspersonal på den undre nivån, medan laddare och mekanismskötare befann sig på den övre nivån. Personalen på den övre nivån skyddades endast av en pansarkupol. Kanontornet kunde roteras efter behov med hjälp av en sidriktsmotor, och runt kanontornet fanns ett tjockt betonglager för att skydda personal och utrustning (Nyström & Skeppstedt, 1990, s. 164).

För att komplettera den kraftfulla huvudbestyckningen fanns även fyra 8,4 cm kanoner m/1894-04 i pansartorn. Dessa sågs som nödvändiga för närskyddet av fortet. Dessa kanoner hade en kortare räckvidd och var främst tänkta att användas när fienden närmade sig fortet. Med en räckvidd på sex kilometer var deras mål att bekämpa mål som de större pjäserna inte kunde nå. År 1952 ersattes m/1894 kanoner av m/1947 i pansartorn (Mårtensson, 2006, s. 161).

Vid inträngning av fientlig trupp på fortet fanns kaponjärkanoner i stormgraven, avsedda för bekämpning. Dessa 57 mm kaponjärkanoner m/07 var placerade i utrymmen längs gravarna runt fortets alla sidor och var utformade för att kunna rikta in sig mot mål inne i gravarna. Varje fort var utrustat med åtta kanoner, förutom Södra Åbergsfortet som bara hade fyra kanoner (Mårtensson, 2006, s. 161).  Dessa kaponjärkanoner kunde även laddas med skrot för att avfyra mot fienden.

Utöver fortets bestyckning fanns ett omfattande skydd och närförsvar kring anläggningen. Längs foten av Rödberget sträckte sig ett högt staket runt berget, kompletterat med stormhinder bestående av lager med taggtråd. Vid de två vägarna som leder upp till fortet byggdes flera stora betongfortifikationer, kända som “korvar”, där soldater skulle kunna beskjuta mot fienden. Två kulsprutebunkrar placerades mitt emellan dessa vägar. Närmare fortet fanns ytterligare ett hinder av taggtråd, och intill dessa fanns skytte- och förbindelsevärn (Statens fastighetsverk, u.å).

Rödbergsfortet
Från markplan går den långa korridortunnel som förbinder de olika utrymmena i berget. Genom denna breda trappa nås centraltunneln som länkar samman pjäserna förrådsutrymmen för ammunition.

4. Batteri Satelliten

I anslutning till Rödbergsfortet anlades på 1970-talet ett för många okänt batteri. Detta kom att benämnas som Satelliten och bestyckades med två 12 cm kanoner m/24 och byggdes som utbildningsanläggning. Batteriet användes i regel vid larmövningar då pjäserna var av samma modell som Rödbergsfortet men speglade också flera andra artillerianläggningar vid de olika försvarslinjerna i Norrland.

Läs artikeln: Bodens fästning – Utbildningsbatteri Satelliten

5. Sista skottet från Rödbergsfortet

Efter att ha varit i tjänst i nästan ett sekel, blev det dags för Rödbergsfortet att tas ur krigsorganisationen. Detta i linje med de andra forten som redan hade avvecklats och inte längre var aktiva. Det sista skottet från Rödbergsfortet, och därför även för fästningen, avfyrades på nyårsafton 1997. I samband med det sista skottet öppnades anläggningen för första gången för allmänheten, och över 15 000 personer besökte fortet under den dagen.

På Södra Bodsjöberget, cirka sex kilometer från Rödberget, intog eldledarna sina positioner. Deras uppgift var att ge koordinater till fortets personal för att justera pjäserna enligt de angivna siffrorna. Målet låg i Vändträskåns dalgång, 8,5 km från Rödberget, och det var av yttersta vikt att skotten träffade rätt för att undvika skada på utomstående. Syftet var att fortets fyra 12 cm pjäser skulle tömma den återstående övningsammunitionen. När tiden var inne började saluten och det öronbedövande ljudet fortsatte i 30 minuter. När röken hade skingrats och luftvärnsstrålkastarna hade slocknat, hade 345 granater avfyrats från fortet. Den sista av dessa granater avfyrades av dåvarande fortchefen Henry Rova.

Läs även mer om anläggningarna i Bodens fästning:

Bodens fästning – Ett av Sveriges största militära byggnadsprojekt någonsin
Bodens fästning – Anläggning 8/ Luftförsvarscentral LFC ÖN3 Illern
Bodens fästning – Rödbergsfortet
Bodens fästning – Gammelängsfortet
Bodens fästning – Leåkersfästet
Bodens fästning – Norra Åbergsfästet
Bodens fästning – Sveriges guldreserv
Bodens fästning – Södra Åbergsfortet
Bodens fästning – Mjösjöfortet
Bodens fästning – Radiobunkern
Bodens fästning – Ballonghallen
Bodens fästning – Utbildningsbatteri Satelliten

Rödbergsfortet
Rödbergsfortet i sin vinterförplägnad under Januari månad. Pjäsrören ligger vilandes under väderskydd och inväntar våren.
Rödbergsfortet
Till fortet fanns två stycken strålkastarställningar till hjälp att belysa upp bl.a fientliga flygplan.
Rödbergsfortet
Fasaden på Rödbergsfortet med en ingång längre bort till vänster i bild. Här syns det tydligt hur man borrat och sprängt sig in i stora sektioner för att sedan gjuta en vägg.
Rödbergsfortet
På andra sidan vallgraven finns ytterligare en ingång som leder in till en annan del av fortet, alldeles invid. Här syns ett par av de skyddsdörrar som skall skydda personalen på insidan.
Rödbergsfortet
Självklart behövdes en sjukvårdsavdelning för soldater som var sårade och sjuka. Inte så jätte stort men detta rum inrymmer några sängar. Förr fanns det en kamin i ett utav hörnen som skulle förse rummet med värme.
Rödbergsfortet
I korridoren mellan tandläkaren och sjuksalen finns fortfarande mängder kvar med materiel från förr.
Rödbergsfortet
Inne i stridsledningscentralen finns fortfarande mycket saker kvar, här är en gammal hederlig telefon på ett skrivbord tillsammans med stämplar och en radio.
Rödbergsfortet
Alla stämplar har olika tryck. Vad för tryck de har kan man bara fantisera om.
Rödbergsfortet
Detta är tandläkarrummet och tillhörande stol. Många soldater hade vid inryck väldigt dåliga tänder så många fick lov att dra ut dom redan vid första dagarna.
Rödbergsfortet
Detta är sjukvådsrummet där patienter först blir behandlade innan de flyttades vidare till ett annat rum.
Rödbergsfortet
Till all typ av sjukvård behövs ibland mediciner och verktyg.
Rödbergsfortet
Utanför logementen står kängorna kvar och skiner.
Rödbergsfortet
Ett utav tre stora logement där soldaterna skulle tillbringa nätterna. Nu står endast två sängar på höjden men kan få tillökning med ytterligare en säng på höjden om så krävs. Innehållet i sängarna var från början gjort av Tagel, som skulle kunna absorbera mycket fukt.
Rödbergsfortet
En annan del utav korridoren som leder förbi logementen. Här finns lite mer utrustning kvar från dåtidens materiel.
Rödbergsfortet
Detta är en utav de kaponiärkanoner som fanns i fortet. Dessa skulle agera som närförsvar i fortets vallgravar om fienden kom allt för nära.
Rödbergsfortet
Långa korridorer förbinder fortets olika delar. Man har även olika färger på väggarna beroende på vilken del av berget man befinner sig i.
Rödbergsfortet
Ett utav det viktigaste utrymmet fanns innanför den högra av dessa dörrar. Där fanns nämligen spritlagret för fortets soldater. Vid en kärv situation kunde soldaterna tilldelas en liten del sprit.
Rödbergsfortet
Detta är fortets mobförråd där en stor del materiel finns. Hit skulle också de soldater som arbetade tidvis komma och komplettera sin utrustning.
Rödbergsfortet
För att kunna tillgodose alla arbetande i berget behövdes ett riktigt kök där man kunde göra storkok. Spisen mitt i bild är en utav de första hjälpmedel som fanns i fortets kök. Detta moderniserades med tiden.
Rödbergsfortet
Stridsledningscentralen i Rödbergsfortet har även det de mesta kvar från den tid det var högaktivt. Olika kartor på väggarna visar Övre Norrland och även de olika försvarsanläggningar som var belägna i berg med artilleripjäser.
Rödbergsfortet
Även detta var tidigare ett logement. När tekniken moderniserades och personalen minskade kunde man göra om detta till en matsal.
Rödbergsfortet
En vägg har byggts från nya matsalen. På väggen hänger tavlor på konungen och drottningen.
Rödbergsfortet
Hylsor av varierande storlek liggandes på en gammal radio inne i nya matsalen i berget.
Rödbergsfortet
Kommunikationen är avgörande för att kunna strida. Här inne i Stridsledningscentralen står en äldre modell kvar.
Rödbergsfortet
En broschyr med en provisorisk beskrivning på den 8,4 cm pjäs av modell m/47.
Rödbergsfortet
Stridsledning
Rödbergsfortet
Mer handfat och plats för tvagning. Här utanför det gamla logementet och en bit ifrån Stridsledningscentralen.
Rödbergsfortet
Wadenholt visar upp sig på första sidan av en broschyr för Bodens Artilleriregemente och Försvarsområde 63.
Rödbergsfortet
Vid modernisering av fortet byggdes dessa hissar som gjorde arbetet klart mycket lättare med att frakta upp ammunitionen till pjäserna. Innan var soldaterna tvungna att springa hela vägen upp.
Rödbergsfortet
En vy nedåt från centraltunnelns början mot markplan.
Rödbergsfortet
Centraltunneln som förbinder de olika pjäserna via ytterligare tunnelsystem och trappor upp mot hjässan. Här fanns också förvaring av ammunition i de olika rum.
Rödbergsfortet
En blick nedåt från en utav de stora 12cm pjäserna i fortet. Hissen för ammunitionen syns på vänstersida av trappan.
Rödbergsfortet
Förr var det viktigt med hur pjäsen var placerad efter en övning. Riktningen skulle vara 2200 och det är rakt mot våra grannar i öst.
Rödbergsfortet
Från hjässan är det en bra bit ner till centraltunneln som ligger någonstans därnere i mörkret.

Uppdaterad: 20230111 (pågående, fortets utformning)

Referenslista:

Försvarsmuseum. (u.å). Bestyckning i forten inom Bodens fästning. https://web.archive.org/web/20131229113244/http://www.forsvarsmuseum.se/bf_01.html

Hansson, L. A. (2022).  Fast försvar av Nordkalotten. LAH Bunkertours.

Mårtensson, L. (2006). Handbok artilleripjäser och eldrörsvapen 1800-2000 [Broschyr]. Statens försvarshistoriska museer. https://sfhm.se/wp-content/uploads/2021/11/SFHM-skriftserie_handbok-artilleripjaser-och-eldrorsvapen-1800-2000.pdf

Nyström, B. O., & Skeppstedt, S. (1990). Boden Fästningen – Garnisonen – Samhället. Kungl Bodens artilleriregementets historiekommité

Statens fastighetsverk. (u.å). Bodens fästning (Karta & historik) [Broschyr].

Samtal med tidigare personal till anläggningen.
Leave a Comment