Gammelängsfortet

Längs med Gammelängsgatan som slingrar sig upp för bergen passerar man massor av gamla försvarsinstallationer. Vägen har en konstant stigning mot Gammelängsfortet och man skymtar även hjässan på Mjösjöfortet som med sina pjäser utgör en symbol för vad som tidigare fanns. Allra längst bort på denna grusväg möts man av grindarna som skulle hålla obehöriga borta från Gammelängsfortet.

Denna anläggning är snarlik de andra forten då dem är uppbyggda enligt samma princip. Det som är märkbart med detta fort är att höjden på fortet är mindre än de resterande. Här finns det egentligen bara några meter bergtak som skyddar fortet och samtidigt blir fortgraven grundare. De gröna grindarna står idag på vid gavel och informationstavlan från SFV beskriver kortfattat vad Gammelängsfortet tidigare hade för uppgift.

Gammelängsfortet - Bodens Fästning
Ingången till fortets vallgrav, där kaponjärkanonerna visar sig i bergets vägg.

Innanför grindarna har naturen tagit över och växer genom asfalten. Rost på stålportar och missfärgningar på betong är något som förekommer ganska väl. Det finns även en del klotter och skadegörelse runt om på området, som på de flesta platser likt denna. På sommarhalvåret tar växtligheten över så pass mycket så det blir svårt att ta sig fram längs fortgraven. En del gamla ingångar skymtar mellan slyet och stålluckorna för ventilationshålen lika så.

I varje hörn av fortets grav finns utrymmena till närförsvaret kvar, där kaponjärkanonerna tidigare satt monterade. De fyra sidorna av graven ser snarlika ut och samtliga är igenvuxna. Man kan på några håll se en modernisering av anläggningen under senare perioden innan nedläggning. Här finns bland annat en tjockare ståldörr som troligtvis leder in till något skyddsrum eller förrådsutrymme. Ytan ovanför som är täckt av tjära är över ett tusen kvadratmeter stor talar för att utrymmet under säkerligen har en bra storlek.

Uppbyggnaden

Gammelängsfortet var en del av Bodens Fästning och togs i bruk 1907. Fortet var byggt för att klara en längre belägring. Här fanns logement och mässar, eget kraftverk, en djupborrad brunn och sjuksalar till den drygt 500 man stora besättningen. Bestyckningen utgjordes av fyra kraftfulla kanoner med en kaliber på 12cm m/1899 och fyra 8,4cm kanon m/1894-04 som senare byttes ut till m/1947 i samma storlek. Till närförsvaret av fortet fanns åtta kaponjärkanoner med 5,7cm kaliber. Gammelängsfortet utgick som befästning 1992.

Försvaret i norr var eftersatt vid sekelskiftet 1900. Finland ingick i det Ryska storfurstendömet och det ryska hotet mot malmfälten och malmbanan ansågs uppenbart. År 1900 beslutade regeringen att anlägga Bodens Fästning. Placeringen var strategisk. Motoriserade förband och flyg var ännu inget hot och till Boden nådde inte fientlig flottas artilleri. Här anslöt också stambanan till malmbanan. Via järnväg skulle Boden snabbt kunna mobiliseras.

Gammelängsfortet - Bodens Fästning
Längs med fortets vallgrav finns idag en riklig växtlighet, något som blivit med åren från då anläggningen togs ur bruk.

Anläggningar nedsprängda i berg var det senaste inom försvarskonsten. Kring Boden fanns passande berg och 1916 stod allt klart. Fästningen utgjordes av fem fort och tre mindre fästen. Fem regementen anlades nere i staden för att betjäna fästningen. Tillsammans utgjorde de Bodens garnison. Fullt mobiliserat skulle mer än 15000 soldater ingå iförsvaret. Bodens Fästning var i bruk under två världskrig och kanske bidrog slagkraften till att hålla fienden på behörigt avstånd. På 1970-talet påbörjades en avveckling. År 1997 sköts en sista salva från Rödbergsfortet, men all nedlagt möda i bergen består.

Gammelängsfortet - Bodens Fästning
Huvudingången till Gammelängsfortet. Innanför dörrarna finns en stor plombering av betong.
Gammelängsfortet - Bodens Fästning
Även nyare byggnationer finns i anslutning till fortet. Möjligt att detta är en typ av förråd.

Läs även mer om anläggningarna i Bodens Fästning:

Bodens Fästning – Ett av Sveriges största militära byggnadsprojekt någonsin
Bodens Fästning – Anläggning 8/ Luftförsvarscentral LFC ÖN3 Illern
Bodens Fästning – Rödbergsfortet
Bodens Fästning – Gammelängsfortet
Bodens Fästning – Leåkersfästet
Bodens Fästning – Norra Åbergsfästet
Bodens Fästning – Sveriges guldreserv
Bodens Fästning – Södra Åbergsfortet
Bodens Fästning – Mjösjöfortet
Bodens Fästning – Radiobunkern
Bodens Fästning – Ballonghallen

Källa:

Broschyr "Bodens Fästning.
Leave a Comment