Scroll to Content
Gammelängsfortet

Längs med Gammelängsgatan som leder till fortet passeras en mängd före detta försvarsinstallationer. Halvvägs upp kan hjässan på Mjösjöfortet skymtas som med sina pjäser utgör en symbol av den gamla fästningen. Grindarna som höll de obehöriga utanför står nu öppna och möjliggör att vi kan observera detta otroliga byggnadsverk.

Gammelängsfortets grindar syns på långt avstånd när vi kommer upp mot anläggningen. Längs med högersidan av den asfalterade vägen löper en stenvall där flertalet betongvärn finns och vätter mot vägen. Vid vägens vänstersidan står ett gammalt grönmålat trähus kvar. Strax innanför grindarna till fortet viker en grusväg av upp mot hjässan på berget och ger en fin vy mot fortet och dess bestyckning. Klyftan in mot fortgraven är en passage likt en sluss mellan de två höga grindarna. Genom asfalten har gräs och buskage börjat växa och den ena bergväggen är täckt av graffitti.

Gammelängsfortet - Bodens Fästning
Ingången till fortets ryggrav, där kaponjärkanonerna visar sig i bergets vägg.

Rakt framför oss finns utrymmet för kaponjärkanonerna som skyddas av betong och stålluckor. Rosten på stålet har med tidens gång gjort sig märkbar. Ryggraven är till stor del övertäckt med vegetation vilket ökar känslan av att platsen är lämnad sedan länge. Huvudingången till fortet syns tydligt med sitt skärmtak som skydd mot nederbörd. Ståldörren till anläggningen ger ett gediget intryck med de åtskilliga bultar som håller ihop stålbladet med dess låsanordningar och gångjärn. Intill ståldörren finns ett par tjocka stålluckor som ger ventilationen ett skydd mot trycket från en explosion. På den östra sidan av ryggraven finns ett utrymme som är separat från själva fortet med en yta på flera hundra kvadratmeter. Detta utrymme har med sannolikhet moderniserats på senare tid med tanke på den nyare betongen och den tjocka stötvågsdörr som skiljer sig från de andra dörrarna på fortets utsida.

Gammelängsfortet är uppbygg enligt samma princip som de övriga forten inom fästningen. Det som direkt skiljer sig från de andra forten är det märkbart låga berget ovanför de utsprängda tunnlarna. Gravarna runt fortet skyddades av kaponjärkanoner i gallerier vilka installerades i gravens fyra hörn. Fortets hjässa är fortfarande till del täckt av tjära som under dess aktiva tid utgjorde ett skydd mot inträngning av vatten genom bergets små sprickor.

2. Fästningen tar form

Detta avsnitt förekommer i flera artiklar.

Området i och runt Boden innehöll ofantligt många fortifierade objekt med varierande storlek som tillsammans med de fem stora bergforten utgjorde det som kom att kallas “låset i norr”. Fästningen ingick som i en del av Bodens garnison och var uppdelad i tre fortgrupper: Norra, Östra, Södra. Utöver den territoriella uppdelningen i fortgrupper delades fästningen inledningsvis in i fyra infanteriförsvarsområden: Degerbergsområdet, Mjösjöområdet, Åbergsområdet och Rödbergsområdet (Nyström & Skeppstedt, 1990:128).

Gammelängsfortet - Bodens Fästning
Längs med fortets ryggrav finns idag en riklig växtlighet, något som intensifierats med åren.

Inom varje fortgrupp och infanteriförsvarsområde fanns ett stort antal fortifierade installationer utöver bergforten där bland annat skansar, skyttevärn och stormhinder är några exempel. För att skydda dessa fronter mot fiendens framryckande fordon och stridsvagnar anlades över 40 kilometer pansarhinder i form av sten eller gjutna i betong. Dessa hinder uppmätte 75 000 till talet och skulle förhindra framfarten mot Boden. Väl inne i Boden uppfördes fem regementen och ett stort antal militära enheter. Idag finns endast två regementen kvar som nyttjas av myndigheten.

Befästningskommitténs förslag från 1897 var en utgångspunkt som sedermera övergick till ett riksdagsbeslut om fästningsbyggande år 1900 (Nyström & Skeppstedt, 1990:103). Till en början fanns förslag på sex fort runt Boden där Paglaberget skulle få sitt eget. Som komplettering fanns sex snabbeldsbatterier, två mellanverk och en rörlig artillerireserv i förslaget. Dessa olika befästningar skulle tillsammans störa fiendens framfart på långt avstånd. Skulle fienden mot förmodan ta sig allt närmare forten hade snabbeldsbatterierna till uppgift att verka på avstånd från 600 meter (Nyström & Skeppstedt, 1990:108).  Arbetet startade år 1901 och invånarna i Boden trodde inledningsvis att en ny era av gruvaktivitet hade kommit till staden och att antalet jobb skulle öka.

“Det finns en plats på jorden där solen aldrig ler. Den platsen heter Boden, dit vill jag aldrig mer.

Arbetet med fästningen skulle påskyndas och flera arbetslag med fästningsarbetare kallades till orten för att genomföra arbetet av de olika objekten i fästningen. Med dåtidens teknik och utrustning som fanns tillgodo medgav det stora utmaningar. Ryggraven och tunnlarna i forten var de första att sprängas ut tätt följt av tornbrunnarna där pansartorn och tornpjäserna skulle monteras. Det fanns inte tillgång till elektriska borrmaskiner i Boden förrän år 1909. Utöver de stora arbetet med att utforma tunnlar och gravar krävdes skickliga arbetare med exempelvis murnings- och inredningsarbeten. De olika forten färdigställdes succesivt men redan 1907 kunde det första skottet från Gammelängsfortet avlossas. Sakta men säkert började fästningen färdigställas och år 1908 ansågs fästningen vara i försvarbart skick (Nyström & Skeppstedt, 1990:327-329).

Gammelängsfortet - Bodens Fästning
Huvudingången till Gammelängsfortet. Innanför dörrarna finns en plombering av betong.

Frontlinjen för fästningen kom att kallas för huvudlinje, senare huvudförsvarslinje. Denna linje skulle under tidens gång komma att justeras beroende på årstid och de “Grunder” som gällde. Under 1922 års Grunder minskades de fyra infanteriförsvarsområdena ned till endast tre då det västra försvann(Nyström & Skeppstedt, 1990:131). År 1937 ändrades benämningen Grunder till Plan. År 1943 ersattes de gamla instruktionerna för fästningen med av överbefälhavaren fastställda anvisningar för försvaret av Bodens fästning där det linjära försvaret helt ersattes av ett djupzonsförsvar. Där ingick till omfattande spärrområden och försvarslinjer följt bakom varandra (Nyström & Skeppstedt, 1990:138).

3. Gammelängsfortets uppbyggnad

Gammelängsfortet var en del av Bodens fästning och stod färdigt 1907. Fortet var byggd för att klara en längre belägring. I fortet fanns bland annat logement, eget kraftverk, en djupborrad brunn och sjuksalar till den drygt 500 man stora besättningen som skulle bekämpa fienden. Bestyckningen utgjordes av fyra kraftfulla kanoner med en kaliber på 12cm m/1899 och fyra 8,4cm kanon m/1894-04 som senare byttes ut till m/1947 i samma storlek. Till närförsvaret av fortet fanns åtta kaponjärkanoner med 5,7cm kaliber. Gammelängsfortet utgick som befästning 1992 (Statens fastighetsverk, u.å).

Gammelängsfortet - Bodens Fästning
Inslaget stämmer överens som ingång till infanterilogement, men den nyare stötvågsdörr och ventil avslöjar modernisering.

Enligt 1897 års befästningekommittés förslag skulle fortet i Gammelängsberget bestyckas med fyra stycken 12 cm haubits i pansartorn som skulle kompletteras av fem 8 cm kanoner i pansartorn. Utöver dessa skulle sex gevärskulsprutor tillföras. Besättningen enligt förslaget var totalt 279 stycken där 234 av dessa ingick i artilleriet. Denna något mildra infanteribeättning var att betrakta som den konstanta och kunde därför öka vid behov. Gammelängsfortet tillsammans med Degerbergs- och Södra Åbergsfortet benämndes som ett större fästen. Mjösjö-, Rödbergsfortet benämndes som mindre fästen (Nyström & Skeppstedt, 1990:109). Vid den fastställda truppanvändningsplanen avsåg kommendanten att inom använda depåbataljon med ett kompani till Gammelängsfortet och dess infanteri. Förslaget fortsätter med att II. Fästningsartilleribesättningen skulle i den mån det var möjligt agera säkerhetsbesättning till bland annat Gammelängsfortet (Nyström & Skeppstedt, 1990:123).

Resultatet efter de förslag som lades fram blev ett fort med ett våningsplan, till skillnad mot resterande fort som bestod av flera våningsplan. Orsaken var att berget hade en större yta, vilket möjliggjorde planlösningen. Från ryggraven  sprängdes åtta tunnlar in i det som kom att benämnas kärnan. Under anläggningens aktiva tidsperiod ändrades användningsområdet i delar av utrymmena, samt att utrymmen tillkom genom nyutsprängning. Genom ritningar från 1920-talet går det tyda, vid den tidsperioden, de olika indelningarna. Samtliga tunnlar var vid denna tid försedda med fönster ut mot ryggraven, något som senare skulle komma att ändras (Hansson, 2022).

Den västra (första) tunneln innehöll logement för officerare. Innanför detta fanns rum med trappuppgång för anslutning till det första 8,4 cm kanontornet. Andra tunneln är några meter längre än första tunneln och innehöll fortchefsrum, officersmatsal och fortexpedition. Denna tunnel ansluter till den tvärgående “korridortunneln”, likt resterande tunnlar även gör. Tredje och fjärde tunneln inrymde logement och matsal till underofficerarna samt tre större logement åt manskapet på båda sidor tvärtunneln. Femte tunneln innehöll logement och förrådsdelar. Storkök fanns placerad i sjätte tunneln och löpte fram till tvärtunneln. Inslaget till fortet låg ursprungligen i sjunde tunneln, kombinerat med vaktrum, något som senare skulle ändras. Den åttonde tunneln inhyste sanitetsutrymme med wc (Hansson, 2022).

Den sjunde tunneln övergick i centraltunnel efter vaktens utrymme och i korsningen med korridortunneln. Centraltunneln var större än korridortunneln och löpte genom majoriteten av kärnan på fortet. Det var från centraltunneln som majoriteten av pjäserna kunde nås. Längst med väggarna fanns tvättrännor tidigare uppsatta för tvätt och tvagning. På tunnelns högersida fanns maskinrum, oljeförråd och ackumulatorrum. Därefter fanns ett par ammunitionsutrymmen innan tunneln tar en högersväng till nödutgång och den tredje 8,4 cm pjäsen. På centraltunnelns vänstra sida fanns trappor upp till samtliga av fortets 12 cm bestyckning. Mellan andra och tredje pjäs inhystes ett större proviantförråd. En spiraltrappa till fortets hjässa och ett mindre tredje ammunitionsförråd fanns mellan tredje och fjärde pjäs. I anslutning till detta mindre ammunitionsförråd fanns den andra 8,4 cm pjäsen (Hansson, 2022).

Södra Åbergsfortet
Tunnel i Södra Åbergsfortet, med utformning som påminner om det stora logementet i fjärde tunneln.

Genom åren har Gammelängsfortet moderniserats och utrymmen har fått andra användningsområden. Det tidigare nämnda 1897 års befästningekommittés förslag kom efter några år att ersättas med planer på utbyggnad. Detta gällde främst förlängning av tunnel tre och fyra med utrökning av logementen. År 1909 inkom förslag på förläggning av infanteripersonal med utrymmen i berget utanför fortets gravar. Tre större logement och biutrymmen skulle projekteras där en förbindelsegång löpte under graven till fortets kärna. Här inhystes senare även sjuksal med mottagning. Utbyggnad av detta område syns tydligt på markytan som består av betong, fri från växtlighet och innehåller spår av tjära som täckte hjässan. Ritningar från 1920-talet visar på flytt av inslaget och en komplettering av gasgräns. Under 1940-talet genomgick fortet stora moderniseringar gällande skalskydd, där förstärkning mot bomber och stridsgaser skulle stärkas. I samband med detta togs fönstren bort och hålen gjöts igen vid mynningarna till de olika tunnlarna mot ryggraven. Inne i fortet adderades utrymmen för en utökad elektrifiering. Ett av logementen fick på senare tid ge plats åt en stridsledningscentral och majoriteten av tunnlarna fick plåttak som skydd mot vatten och lösa stenar. Nödutgången mot frontgraven plomberades och en tunnel sprängdes ut från kärnan under frontgraven och vidare mot gallerierna, även där med skydd mot stridsgaser (Hansson, 2022).

Läs även mer om anläggningarna i Bodens fästning:

Bodens fästning – Ett av Sveriges största militära byggnadsprojekt någonsin
Bodens fästning – Anläggning 8/ Luftförsvarscentral LFC ÖN3 Illern
Bodens fästning – Rödbergsfortet
Bodens fästning – Gammelängsfortet
Bodens fästning – Leåkersfästet
Bodens fästning – Norra Åbergsfästet
Bodens fästning – Sveriges guldreserv
Bodens fästning – Södra Åbergsfortet
Bodens fästning – Mjösjöfortet
Bodens fästning – Radiobunkern
Bodens Fästning – Ballonghallen

Uppdaterad: 20231003

Referenslista:

Hansson, L. A. (2022). Fast försvar av Nordkalotten. LAH Bunkertours.

Nyström, B. O., Skeppstedt, S. (1990). Boden Fästningen – Garnisonen – Samhället. Kungl Bodens artilleriregementets historiekommité

Statens fastighetsverk. (u.å). Bodens fästning (Karta & historik) [Broschyr].
Leave a Comment