Omformarstation/upplagsplats

Upplagsplats 05

En av landets före detta upplagsplatser vars syfte var att kunna överta verksamheten från den ordinarie omformarstationen längs sträckan. Vid en krigs- eller krissituation skulle de mobila vagnarna rulla in bakom skyddsportarna och överta uppgiften med att leverera elektricitet till järnvägsnätet. Idag ligger denna anläggning dold bakom vegetationen och står […]

Read More

View More

Upplagsplats 01

Den övergivna upplagsplatsen En liten titt i ett utav vårat lands Upplagsplatser/omformarstationer som ligger skyddad i ett berg och vid krig är tanken att elen till järnvägen ska komma från just dessa platser. Här inne omvandlas elnätets 50 Hz till 16 2/3 Hz med hjälp av den nyare generationen med […]

Read More

View More

Omformarstation 03

Söderhamns stora bergrum Strax utanför stadskärnan finns berget med sina tydliga markeringar. Master och betongkonstruktioner syns på långt håll, men skvallrar inte uppenbart om vad som döljer sig under ytan. Under de oroliga säkerhetspolitiska tiderna efter andra världskriget konstruerades två stora anläggningar i berget, där omformarstationen var en av dessa. […]

Read More

View More

Omformarstation 01

Under 1940-talet påbörjades byggnation av anläggningen vars syfte var att förse järnvägen med elektricitet, även i kris- och krigssituationer. Anläggningen skulle med skydd från berget komma att bli en omformarstation där elnätets nätfrekvens på 50 Hz omvandlades till järnvägsnätets 16 2/3 Hz med hjälp av roterande omformare placerade på vagnar.  […]

Read More

View More

Omformarstation 02

Omformning i berget Längs med huvudlinjen Göteborg – Gävle byggdes omformarstationen skyddad av berget där elkraften skulle omvandlas och anpassas till järnvägsnätet. De två långa tunnlarna in i berget inhyste tidigare ett antal vagnar med mobil utrustning som vid behov kunde flyttas till en annan liknande plats. Efter anläggningen togs […]

Read More

View More

Omformarstation 04

Omformarstationen Längs med sträckan Grängesberg – Oxelösund finns resterna av en fjärrblockeringscentral med tillhörande berganläggning. Vid tiden för byggnationen uppfördes bostadshus i direkt närhet där personalen skulle bosätta sig. Från mitten av 1950-talet och fram tills dess nedläggning ska denna fjärrblockeringscentral alltid varit bemannad. Numera är stora delar rivna och […]

Read More

View More