Scroll to Content
Kraftstationen i berget

En liten titt i ett utav vårat lands omformarstationer som ligger skyddad i ett berg och vid krig är tanken att elen till järnvägen ska komma från just dessa platser. Här inne omvandlas elnätets 50Hz till 162/3 Hz med hjälp av den nyare generationen med roterande omformare. Antalet anläggningar som den här finns lite överallt i landet och storleken varierar också.

I en liten stad som blomstrade så mycket för inte alls så länge sedan ligger nu och förfaller på många håll. Staden kretsade kring den gruva som en gång var hjärtat här. I och med nedläggningen av gruvan försvann människorna från samhället och hus stod tomma. Första gången jag var förbi här så fick man verkligen intrycket av att en stor del av stadens hus stod tomma. Stora hyreshuskomplex och villakvarter står helt öde och övergivna.

Så gäller även denna anläggning som var viktig för matningen av järnvägen i händelse av en kris. Dock så tror jag inte att nedläggningen av detta bergrum berodde på att gruvan försvann, utan av andra aspekter. Den ligger insprängd i ett berg inte alls långt utanför stadskärnan. Men väldigt undangömd i skogen och med staket runt sig ligger den där, den stora anläggningen i berget.

Bergrum Grängesberg
Framför en av tunnelmynningarna som leder in i berget. Här skyddar en stor betongport mot åverkan från utsidan. Notera också storleken på porten, även då personen står en bit ifrån.

Omformarstationen är utsprängd i två huvudtunnlar varav det högra är något längre än det vänstra. I det längre inslaget fanns förut ett skyddsrum som skydd för lokalbefolkningen. Detta försvann i samband med byggandet med det nya större bergrummet med en annan funktion.

Nog är det fuktigt på sina platser i berget, men dock väldigt varierande. Orsaken till att det på många ställen är torrt i bergrummet beror nog på att det fortfarande blir ett korsdrag mellan huvudtunnlarna och ventilationen på hjässan. Skräp och skadegörelse finns det tyvärr gott om härinne. Inte nog med att man slår sönder saker och klottrar så har man även tänt på ett rum som är riktigt illa däran. Men överlag så är det en häftig plats att vistas på då det är så mörkt och rått i berget. På bilden här bredvid är det rum där en brand tidigare utbrutit, där nästan allt i rummet är totalförstörd. Tiden det tog för någon att upptäcka branden och tiden till brandkåren vara på plats för att släcka elden tycker man borde ha tagit lång tid ,men tydligen inte.

Platsen känner nog många igen ,då vi inte var dom första här. Vi är inte heller de sista som besökte berget men rykten säger att berget kommer att plomberas inom en snar framtid.

The Underground Powerstation

A small look into one of the country substations located sheltered in a mountain, and when a war hits, the idea is that the electricity to the railroad will be transformed from these places. Here, the converted electrical network 50 Hz to 16 Hz by 2/3 of the newer generation with rotary converters. The number of facilities like this are a bit all over the country and the size also varies depending on how the network looked.

In a small town that flourished so much for not so long ago is now maturing in many places. The city revolved around the mine that was once the heart here. With the closure of the mine ,people disappeared from the community and the houses stood empty everywere. The first time I came by here, I really had the impression that a large part of the city’s houses were abandoned. Large apartment building complexes and residential areas are completely deserted and abandoned.

This facility that was important for the supply of the railway in the event of a crisis. However, I do not believe that the closure of this rock shelter was due to the mine. People disappeared by other aspects. It is carved into a mountain not far outside the city center. But very tucked away in the woods and with the fence surrounding it, the big facility in the rock.

It is blasted into two main tunnels which the right one is slightly longer than the left. The longer tunnel was previously a shelter to protect the locals. This was demolished in connection with the construction of the new larger shelter with a different function.

The moisture appears in some places in the mountain, but still very varing. The reason that it is dry in many places in the shelter is probably because there still is a cross draft between the main tunnels and the ventilation at the top of the mountain. Litter and vandalism are there unfortunately plenty of in here. Not only do they break things and scribble they have also ignited a room into fire that is really bad shape right now. But overall, it’s a cool place to stay on due to the dark and raw looking inside the rock. In the picture up to the right is the room where a fire had broken out earlier, where nearly everything in the room is completely destroyed. The time it took for someone to discover fire and the time the fire department to be on site to extinguish the fire should have taken a long time, but apparently not.

A lot of prople know this place, we were not the first to visit this facility. We are not the last people visited the shelter but rumors say that the shelter will be sealed in the near future.

Kika gärna in de andra artiklarna om bergrummen med samma funktion.

Söderhamns stora bergrum
Upplagsplats norra Skåne
Omformarstation/upplagsplats 05
Omformarstation/upplagsplats 04
Omformarstation/upplagsplats 02
Omformarstation/upplagsplats 01
Grängesberg Bergrum
Innanför den första porten. Tunneln har en lätt vänstervinkel och i mynningen till nästa tunneldel (maskindelen) finns dom två stenfilterportarna.
Omformare
Kamouflagenät som ligger och har möglat. Tidigare använts till att kamouflera ingångarna till berget för sämre insyn från luften.
Omformarstation Grängesberg
En stor hall ,och en häftig känsla att gå runt här.

Stenfilterport
Här är en av dom stenfilterportarna som ska skydda anläggningen. När den väl är stängd så använder man slussen via den öppning som syns till höger i bild.
Grängesberg Omformarstation
En bild tagen längre ifrån stenfilterportarna, Här ser man storleken på portarna jämfört med stålporten i mer normal storlek.
Grängesberg Bergrum
Översiktstavla av tunneln med olika elektriska komponenter.

Bergrum
Efter man passerat portarna så står man mitt i maskinhallen ,som sen fortsätter bakom skynket.
Grängesberg Bergrum
Bild tagen från skynket ut mot stenfilterportarna. En mäktig hall att befinna sig i då känslan i berget är så rå.
Grängesberg bergrum
Här slutar spåret och maskinhallens slut.
Bergrum
Vidare kommer man in i olika apparatrum och verkstad.
Bergrum
Det är häftigt att det fortfarande står kvar saker från tiden då det lades ner ,med tanke på att man på många ställen rensar ut allt.
Omformarstation
Stegen som sträcker sig upp mot ventilationsschaktet.
Bergrum
Visst ,på vissa ställen syns det att ventilationen inte har varit igång på senare tid.
Bergrum
Fläktarna upp till ventilationen ,som skulle suga ut luften ur tunneln. Stenfilterportarna var konstruerade så att luften kunde ta sig igenom och in i anläggning och sen vidare ut genom schaktet.
Omformarstation Grängesberg
Den dörr som delade på tunnlarna. Kunde nog behövas för säkerhetsskull då den ena kanske kunde klara sig om en olycka var framme i den andra.
Bergrum
Ett kontor med bord och stol där skicket inte är det bästa.
Bergrum
Ett förråd med olika verktyg och material som behövdes. En overall som fortfarande hänger kvar från den aktiva tiden i anläggningen.
Omformarstation Grängesberg
En korridor med tillhörande elektronik hängandes från väggen. Denna korridor sammankopplar de båda tunnlarna med räls där omformarvagnarna stod.
Bergrum
Här är det rum där en brand tidigare utbrutit. Nästan allt i rummet är totalförstörd ,men ändå så finns saker som inte är helt brända. Tiden det tog för någon att upptäcka branden och tiden till brandkåren vara på plats för att släcka elden tycker man borde ha tagit lång tid ,men tydligen inte.
Bergrum
Några dokument som klarade sig undan branden hyfsat.
Grängesberg bergrum
Maskinskåp och en bit av taket som hänger ner är några av dom skador. Bara en tidsfråga tills taket rasar ihop..
 7E9A0302
Bergrum Grängesberg
Ett av dom större rum med skåp och utrustning. Utgången mitt i bild blickar ut mot maskinhallen i vänstra tunneln.

Bergrum
Huvudströmbrytare till olika maskiner i anläggningen. Men till vad ,det har jag inte en aning om.
Omformarstation
Det var här man kopplade på vagnarna mot anläggningen i den vänstra tunneln.
Bergrum Grängesberg
Perrongen i den vänstra tunneln. Den här är utformad på ett lite annorlunda sätt än den andra tunneln då den här bara har en lång del ,alltså inte uppdelat i sektioner.
Bergrum Grängesberg
Betongporten som skiljer bergrummet från utsidan. Lite annan design på denna än stenfilterportarna då den här inte släpper igenom någon luft.

Hemligt Bergrum
Utgång och ut i ljuset igen. Nätet som sitter spänt över inslaget är till för att lägga ut kamouflagenätet på ,för bättre skydd.

Leave a Comment