Scroll to Content
Söderhamns stora bergrum

En liten titt i ett utav vårat lands omformarstationer/Upplagsplatser som ligger skyddad i ett berg och vid krig är tanken att elen till järnvägen ska komma från just dessa platser. Här inne omvandlas elnätets 50 Hz till 16 2/3 Hz med hjälp av den nyare generationen med roterande omformare. Antalet anläggningar som den här finns lite överallt i landet och storleken varierar också beroende på hur järnvägsnätet såg ut.

Detta bergrum ligger i utkanten av Söderhamn och har två inslag i berget. Djupt in i berget finner man anläggningen som har ett gott skydd från bomber ovanifrån med sitt höga bergtak. Spåret som tog omformarvagnarna in i anläggningen finns inte längre kvar, men Innanför grindarna ser man spåren som löper in i mörkret bakom stenfilterportarna. Granne med denna mäktiga anläggning finns kommunens Ledningscentral som huserat Civilförsvaret.

Portarna som skyddar ingången till anläggningen är uppbyggd som en stor gallerbur som är packad
med större stenar. Detta ger ett bra skydd men även släpper även genom luft och agerar då som ventilationsintag. Längst in i tunneln finns ett schakt som leder upp på toppen av berget med en betongbunker som också är försedd med stenfilter, precis som portarna.Hit trycks den gamla och varma luften ut. Idag har denna plats fått en ny ägare och platsen har blivit till en spelarena för olika aktiviteter.

 En titt in i ena tunneln med igenväxta spår. Vajrar var tidigare spända över klyftan och på dom fanns maskeringsnät som skulle dölja ingångarna från luften. Redan här där fotot är taget känner man hur kylan och lukten från ett fuktigt berg. Några meter bakom gallergrinden som syns i bild så stöter man på den första porten.

Ganska stor i storlek ,med tanke på att ett tåg skulle få plats i tunneln. Två stycken finns att skjuta för ingången för att kunna skydda sig mot bomber. Portarna är stenfyllda och agerar som stenfilter ,släpper igenom lite kallare luft från utsidan in till anläggningen och ut genom schaktet via fläktsystem. Detta för att leda bort den överskottsvärme som bildas.

 Kätting till skjutportarna ,som sitter med en skena monterat i taket.
 När portarna är stängda så får man använda sig av dom gröna dörrarna istället. De gröna detonationsdörrarna fungerar som en sluss med två dörrar till antalet.
Söderhamn bergrum
Innaför port två så kommer man in till ett stort rum ,och bakom skynket så finns ytterligare ett rum i samma storlek. Det har nog varit ett par personer här innan..
Söderhamn bergrum
Andra rummet ,eller om man ska kalla det för maskinhall. Ett kontrollrum finns in till höger och verkstad samt personliga utrymmen finns rakt in. Hålen i taket är till ventilationen som ska suga ut luften. Här inne är det fuktigt och luften är väl inte den bästa.
På toppen av berget så finns ventilationsschakten ,runda i formen. Även här finns stenfilter för att leda ut luften från insidan. Ett schakt/tunnel. Och nu är vi på en bra bit upp på berget om man mäter från rälsen.
På toppen av berget så finns ventilationsschakten ,runda i formen. Även här finns stenfilter för att leda ut luften från insidan. Ett schakt/tunnel. Och nu är vi på en bra bit upp på berget om man mäter från rälsen.
Och vajrar finns monterade som skulle kamouflera anläggningen från luften. På toppen av tornet har man gräs för ett mer naturligt utseende.
Och vajrar finns monterade som skulle kamouflera anläggningen från luften. På toppen av tornet har man gräs för ett mer naturligt utseende.
En vy utåt från första rummet. Här ser man hur portarna hänger monterade med rännor i taket. Taknöjden är ganska många meter den med.
En vy utåt från första rummet. Här ser man hur portarna hänger monterade med rännor i taket. Taknöjden är ganska många meter den med.
Tagen från maskinhallen.
Tagen från maskinhallen.
En situationsplan över inslagen från järnvägen. Bild: http://www.ekeving.se

The deep caverns of Söderhamn

This shelter is located on the outskirts of Söderhamn and have two entraces in the rock. This plant is a bit larger than the other facilities where only one tunnel is build. Deep in the mountain you will find the facility that has a good shelter from the bombs blasting from above with its high roof of rocks. The track that took wagons loaded with transforms into the facility are no longer left on the asphalt pitch outside. Inside the gates, however, shows the tracks running into the darkness behind the stone filter doors. Next door to this powerful plant are the Command Center to the Civil Defence.

The gates that protect the entrance to the plant is built as a large grille cage that is packed with large stones. This offers good protection, but also releases even through the air and then acts as a ventilation intake. At the far end of the tunnel there is a shaft that leads up to the top of the mountain with a concrete bunker that is also fitted with stone filters, just like the ports. The old and the hot air are pushed out throu this shaft. Today, this place has a new owner and the place has become a pure play for various activities.

A look into one of the tunnel with the overgrown tracks. Wires were earlier suspended over the gap and they were camouflage that would hide the entrances from the air. Already a bit away from the tunnel, you feel the cold and the smell of a wet rock. A few meters behind the grille gate as seen in the image as you come across the first gate.

Fairly large in size, given that a train could be fit in the tunnel. Two ports are built in the entrance to be able to protect themselves from bombs. The ports are stone-filled and acts as stone filter lets through a little colder outside air into the system and out through the shaft through the fan system. This is to dissipate the excess heat produced.

Leave a Comment