Bergrummen

En liten titt i ett utav vårat lands omformarstationer som ligger skyddad i ett berg och vid krig är tanken att elen till järnvägen ska komma från just dessa platser. Här inne omvandlas elnätets 50 Hz till 16 2/3 Hz med hjälp av den nyare generationen med roterande omformare. Antalet anläggningar som den här finns lite överallt i landet och storleken varierar också beroende på hur järnvägsnätet såg ut.

Detta bergrum ligger i utkanten av en större stad och har två inslag i berget. Just denna anläggning är lite större än upplagsplatserna där endast en tunnel finns. Djupt in i berget finner man anläggningen som har ett gott skydd från bomber ovanifrån med sitt höga bergtak. Spåret som tog omformarvagnarna in i anläggningen finns inte längre kvar på asfaltsplanen utanför. Innanför grindarna ser man dock spåren som löper in i mörkret bakom stenfilterportarna.

Portarna som skyddar ingången till berganläggningen är uppbyggd som en stor gallerbur som är packad med större stenar. Detta ger ett bra skydd men även släpper även genom luft och agerar då som ventilationsintag. Längst in i tunneln finns ett schakt som leder upp på toppen av berget med en betongbunker som också är försedd med stenfilter, precis som portarna. Hit trycks den gamla och varma luften ut. 

Berget

Den här underjordiska anläggningen var unik i sitt slag av att den följde standardritningarna och var i originalskick tills den gick ur tiden i slutet på 90-talet. Den byggdes på 40-talet och har varit hemlig i många år. Ett bra bergtak över anläggningen skulle göra den säker mot olika styrkor på laddningar ,men portarna som skulle skydda anläggningen känns lite för klena för att just kunna ta emot en tryckvåg från kärnvapen. Skicket på anläggningen varierade ,men i det stora hela så var det inte värst torrt ,och möglet hade letat sig fram överallt i stort sätt.
 

Kika gärna in de andra artiklarna om bergrummen med samma funktion.

Söderhamns stora bergrum
Upplagsplats norra Skåne
Omformarstation/upplagsplats 05
Omformarstation/upplagsplats 04
Omformarstation/upplagsplats 02
Omformarstation/upplagsplats 01

Bergrum Hemligt

Det högra inslaget med igenväxta spår och mycket vegetation runtomkring. Man kan se lite kamouflage på berget över detta inslaget.

Bergrum Hemligt
Utrymme emellan inslagen. Fukten och andra partiklar har tagit över.
Bergrum Hemligt
Det är stort ,och en buss får plats utan tvekan.
Bergrum ventilation
Stege upp till ytan ,genom utblåset i fläktsystemet.
Bergrum hemligt
Korridor mellan inslagen ,detta en bra bit in i anläggningen.

Bergrum Hemligt
Som sagt ,det växer allt möjligt därinne. Blir en häftig känsla att vistas där ,lite spännande.
Hemliga rum
Korridor med rum i det högra inslaget. Några meter bakom oss slutar rälsen i berget. Belysningen finns inte överallt heller.
Hemlig toalett
Dehär var nog ett av dom fräschaste rummen ,även fast det inte fanns en torr fläck någonstans ,allt är som en sörja..

Hemlig dator
Någon gång i tiden har väl detta varit till någon nytta ,men inte längre.
Hemligt skrivbord
I samma rum som bilden ovan ,och inte det finaste skrivbordet man sett.
Hemligt omklädningsrum
Omklädningsskåp står och ruttnar mitt i rummet.
Hemliga rum
Ner i källaren är det lika fuktigt ,slemmigt och lerigt som överallt i anläggningen.
Hemlig källare
Förmodligen förråd/lager från tiden det var i bruk. Idag finns ingenting här förutom några tunnor och tomma rum. Högra inslaget.
Hemlig Källare
Nödutgång från källarplan.
Hemlig källare
Källarplan ,fast i det vänstra inslaget.
Hemlig tvättmaskin
Tvättmaskinen som ingen ville ha fick stå och samla mögel.

Hemlig buss i bergrum
Blick mot utgången. Bussen mitt i bild och stegen till markytan syns till höger.
Hemlig bil
Det högra inslaget med ett fordon i förgrunden.
Hemlig dörr
Den innersta av dom två stenfilterportarna som skyddade anläggningen. Dom är väldigt stora ,och runt 50cm tjocka. Dessa fungerade också som luftintag ,och det är därför gjorde dörrarna av sten med stålnät som höll dom på plats.
Hemligt flygplan
Uppe på ytan ,med dom två stora betongklumparna som frånluften sipprade ut genom. I schaktet sitter stora fläktar som suger upp luften och ut genom stenfiltret.
Hemligt Spaningsflyg
Det vänstra inslaget. Nu kan man se att det är många meter bergtak över anläggningen. Tidigare har det suttit kamouflagenät över klyftan som skydd mot spaningsflyg.

The Shelters

A close look into one of the country substations located sheltered in a mountain, and when a war hits, the idea is that the electricity to the railroad will be transformed from these places. Here, the converted electrical network 50 Hz to 16 Hz by 2/3 of the newer generation with rotary converters. The number of facilities like this are a bit all over the country and the size also varies depending on how the network looked.

This rock shelter is located on the outskirts of a major city and has two entrances in the rock. This plant is a bit larger than the other facilities where only one tunnel are constructed. Deep in the mountain you will find the facility that has a good shelter from the bombs from above with its high bedrock. The rail that took wagons with transformers into the facility are no longer left on the asphalt pitch outside. Inside the gates, however, shows the rails running into the darkness behind the stone filter ports.

The gates that protect the entrance to the plant is built as a large grille cage that is packed with large stones. This offers good protection, but also releases even through the air and then acts as a ventilation intake. At the far end of the tunnel there is a shaft that leads up to the top of the mountain with a concrete bunker that is also fitted with stone filters, just like the ports. The old and the hot air are pushed out throu this shaft. 

Leave a Comment