Tuberkulos och Sanatorium

Sanatorier byggdes runt om i vårat avlånga land för att kunna ta hand om patienter med sjukdomen lungtuberkulos som är en infektionssjukdom som oftast drabbar lungorna. Stora sjukhuskomplex anlades ,ofta helt för sig självt ute i skogen där naturen var bra. Ofta var dessa platser högt belägna eller invid vattendrag då de klimatologiska förhållandena ansågs hjälpa läkandeprosessen av sjukdomen.

Om man ska titta tillbaka i tiden till då det första sanatoriet öppnades för patienter får man gå tillbaka till 1858. Det var året då Hermann Brehmer startade det första sanatoriet i bergskedjan Reisengebirge som är beläget i den f.d delstaten Preussen som tillhörde Tyskland under dess sista period. Dessa sjukhem blev viktiga ekonomiska faktorer och byggdes över stora delar av Europa och även Nordamerika. I Schweiz blev tillochmed detta till en stor bransch då även privata sanatorier där blev besökta av patienter från hela Europa.

Hålahult Sanatorium
Fasaden på den mäktiga byggnaden.

När det gäller sanatorier i Sverige så byggdes det första en stund senare ,nämligen år 1891 uppe i Jämtland. Efter uppförandet av det första sanatoriet så gick det i rask takt med att få upp nya sjukhus. Det största sanatorium som funnits i Sverige låg beläget i Salem utanför Stockholm. Det hade plats för 440 patienter ,vilket är ett stort antal. Idag är det Söderby Sjukhus.

Det var egentligen efter andra världskriget slut som avvecklingen av dessa sjukhus började. Med tanke på att man hade hittat nya mediciner (streptomycin och paraaminosalicylsyra) som kunde bota sjukdomen. Många av dessa sjukhus används än idag i andra syften inom sjukvården men även som privata anläggningar med annat användningsområde.

Hålahults Sanatorium

Efter att ha åkt längs slingrande småvägar och genom djup skog så kommer man fram till denna avskiljda plats som var avsett för tuberkulospatienter. Sjukhuset invigdes år 1900 och hade plats för 104 patienter i huvudbyggnaden. I flyglarna till huvudbyggnaden fanns fyra stycken vårdavdelningar medans mittpartiet på sanatoriet innehöll dagrum, mottagningsrum, kontor och boningsrum.

Läs även: Säters mentalsjukhus

Eftersom att Sjukhuset skulle vara självständigt behövdes alltså byggnader och personal av olika dess slag. Boning till viss del av personalen byggdes tillsammans med flera andra viktiga ekonomibyggnader ,maskinhus, stall, garage och verkstäder för att inte göra dom boende sysslolösa. Andra viktiga delar såsom post och bibliotek fanns också här för att öka dom behov som dom boende behövde.

När länssanatorier började uppföras i landet så minskade antalet vårdplatser på detta sjukhus ,och fram till 1948 hade över 11.000 patienter behandlats för tuberkulos. Efter denna tidsperiod så avvecklades sanatoriet ,men fick andra användningsområden efteråt te.x sjukhus för personer med psykiska besvär ända fram till mitten på 90-talet.


Hålahult Sanatorium

 




Hålahult sanatorium
När man väl kommer in på området så är detta den första syn man får på huvudbyggnaden och dess flyglar. Kan tyckas inte vara någonting speciellt vid en första anblick ,för det gör det egentligen inte heller.
Hålahult sanatorium
Men när man väl kommer runt hörnet på den stora byggnaden så ser får man den riktiga synen på hur fin den här platsen egentligen är. Och det här är faktiskt också framsidan på anläggningen ,som man inte heller kunde tro från början.
Hålahult Sanatorium
Ett vykort som en läsare har skickat till oss, där det på baksidan är antecknat: “Duvslaget” den 28 juni 1918 vid Hålahult sanatorium.
Hålahult sanatorium
Huvudbyggnaden mitt i bild med dess flyglar som breder ut sig. Jag tror att den här platsen var ganska skön på sommaren ,med en stor äng och lugnet runtomkring.
Hålahult sanatorium
Flygeln med lite detaljer på fasaden.
Hålahult sanatorium
En fin liten bunker med fasad liknande ett vanligt hus. Det kan säkert ha varit något sorts matförråd eller dyligt.
Hålahult sanatorium
Ett av dom äldre hus som tillhör området där man höll till med olika sysslor.

Hålahult sanatorium
Balkonger på den ena flygeln. Man kan se på vissa ställen att huset inte är i bästa skick.
Hålahult sanatorium
Vi låter dörren stå på glänt..
Hålahult Sanatorium
..och blickar upp mot fasadens fönster.
Hålahult sanatorium
Huvudbyggnaden från framsidan. Detaljerna man hade tid med att rita ,forma och konstruera. Sånt görs nästan aldrig nuförtiden.

Tuberculosis and Sanatorium

Sanatorium was built across our country to take care of patients with the disease “pulmonary tuberculosis” ,which is an infectious disease that usually affects the lungs. Large hospital complexes were built, often completely for itself out of the woods, where nature was good. Often, these places were placed on a high altitude or near watercourses where the climatic conditions were considered to help the healing litigation of the disease.

If you look back in time to when the first sanatorium was opened for patients have to go back to 1858. That was the year when Hermann Brehmer founded the first sanatorium in the mountain range Reisengebirge which is located in the former state of Prussia which belonged to Germany during its last period . These nursing homes were major economic factors and was built over much of Europe and even North America. In Switzerland became even this a great industry when even private sanatoriums which were visited by patients from all over Europe.

When it comes to sanatoriums in Sweden were the first constructed a moment later, in fact in 1891 in Jämtland. After building the first sanatorium it went briskly to get new hospitals. The biggest sanatorium which existed in Sweden was located in Salem outside Stockholm. It had room for 440 patients, which is a huge number. Today it is Söderby Hospital.

Hålahults Sanatorium

After going along the small country roads and through deep woods , you will come to this separated place that was meant for tuberculosis patients. The hospital was opened in 1900 and had room for 104 patients in the main building. The wings to the main building there were four hospital wards while the middle part of the sanatorium contained the day room, reception room, offices and living rooms.

Because tha hospital would be independently were buildings and staff of various kinds needed. Habitation to some part of the personnel were constructed, along with several other important buildings, machine house, stables, garages and workshops for not making the patients living idly. Other important elements such as postal and library were also here to boost those needs as the accommodations needed.

When county sanitarium began to be constructed in the country , the number of hospital beds in this hospital increased, and until 1948 over 11,000 patients had been treated for tuberculosis. After this period, , the sanatorium was closed down, but had other uses afterwards as eg the hospital for people with mental health problems until the mid 90s.

 




Leave a Comment