Stockholms Underjord

Våran huvudstad har ett stort system av tunnlar och passager under markytan som få vet om. Många säger att tunnelsystemen under Stockholm är lika stort som vad staden är ovan jord. Alla dess olika kloaker och vattentunnlar utgör ett stort nät under marken, lika så de utsprängda tunnelbanesträckor som idag finns. Tillsammans med de underjordiska skyddsrummen och militära anläggningar blir Stockholm som en schweizerost.

Jag har själv inte alls besökt så mycket av Stockholms UnderjorIMG_7178utöver ett par försvarsanläggningar och de större skyddsrummen som finns. Så nu tänkte vi att det kunde vara kul och besöka andra delar av underjorden.

Här är alltså en utav Stockholms alla  tunnelbanestationer, som till många sätt ser snarlika ut. Nu skulle vi kika lite på dom delarna av systemet som inte används lika mycket.  Till denna station finns en nödutgång som är ganska mäktig i storleken. Nere på perrongen finns ett par dörrar med en skylt som påvisar om att det är en nödutgång, inte alls så spännande till en första anblick. När man öppnar dörren och tar några steg in i det mörka okända så hör man att det är ett mycket större eko. Sträcker mig efter en lampknapp som sedan får belysningen i berget att tändas rad efter rad uppåt mot ytan.

Nu ser man hur stor denna evakueringsdel verkligen är och den är mäktig. Damm och skräp ligger slängt längs med trappan och man märker att detta utrymme inte används på länge.Alltid lika häftigt att komma ner under jorden och känna berglukten samt vi fick lite hjälp av en anställd med nycklar till olika rum.

Universitetets Station

Stockholms underjord
En häftig syn ,men ännu häftigare att se i verkliga livet. Tunneln fortsätter verkligen en bra bit bort och får sig sedan en lutning nedåt.

Stockholms Underjord
In i skyddsrummet som fanns beläget i ena bergpelaren. Vi hade hela allt för oss själva en stund innan det blev dags att ge sig av.

Stockholms underjord
Skulle faran hota så finns utrymningstunnlar att springa in i. Dom flesta stationerna är utrustade med skyddsrum ,eller så att man kan inreda perongen som ett skyddsrum med splitterskydd. Egen brunn och vatten finns installerat ,alternativt så finns handfat och dyligt i förråd i närheten.
 Stockholms Underjord
Stockholms underjord
Och storleken på tunneln är ganska enorm. En häftig känsla att komma in i detta utrymme som är kolsvart ,och vänta på att lamporna en efter en ska tändas och hur man tillslut ser hur stort komplex det är.
Stockholms underjord
Takhöjden var säkerligen runt åtta meter hög ,och väldigt breda trappor för att kunna forsla bort så mycket folk som möjligt på så kort tid som möjligt.

Stockholm Underground

Our capital city has a large system of tunnels and passages under ground that few know about. Many say that the tunnel systems in Stockholm is as big as what the city is above ground. All its various sewers and water tunnels constitute a large network in the ground, just as the excavated underground stretches today. Together with the underground bunkers and military installations Stockholm is like as a Swiss cheese.

I myself have not visited so much of Stockholm’s underground exept  a couple of military intrallations and the larger shelters available. So now, we thought it might be fun and visit other parts of the underworld.

This is  one of Stockholm’s subway stations, which in many ways looks similar to all the other stations. Now we had a peek at those parts of the system that are not used as much. To this station there are an emergency exit which is quite impressive in size. Down on the platform are a couple of doors with a sign that indicates that there is an emergency exit, not as exciting a first glance. When you open the door and take a few steps into the dark unknown, you will hear that there is a much larger echo. Reach for a Lamp button and then get the lights in the mountain light up row after row upwards towards the surface.

Now you see how great this evacuation part really is and it is mighty. Dust and debris are tossed along the stairs and you notice that this space is not used for a long time. Always so great to come down under the earth and feel the mountain smell and we got some help from a staff member with keys to different rooms.

Leave a Comment