Scroll to Content

 

Den övergivna beredskapsdepån

Under kalla kriget och redan vid andra världskriget ansåg man allvaret i att man behövde ha beredskapslaget av olika varor i händelse av ofred. Tanken var att kunna hålla igång samhällets funktioner även om någonting slutat fungera ,att oljan tagit slut te.x.

Man behövde reserver för valutan där man förvarade guld och pengar av olika valörer. Stora lager för mat, läkemedel och skyddsutrustning fanns spridda lite överallt i landet. Samma gäller för råvaruprodukterna som bensin, olja, diesel. Man hade till och med stora lok ståendes beredda att kunna agera i beredskap.

Man kan nästan säga att Sverige var förberedd för nödsituationer rätt bra. Mycket var uttänkt att fungera tillsammans med all personal som var placerad vid att göra enskild uppgift.

The abandoned shelter

During the Cold War, and even at the second world war you considered the seriousness of it needed to be prepared of various goods in the event of discord. The idea was to keep running the societies functions even if something stopped working, the oil run out te.x.

They needed reserves for the currency where they kept gold and money of various denominations. Large stocks of food, medicines and protective equipment were spread everywhere in the country. The same applies to commodity products such as gasoline, oil, diesel. It had even large locomotive standing ready to act in standby.

You can almost say that Sweden was prepared for emergency situations quite well. Much was conceived to work together with all the staff who were placed at making individual task.

Hemliga bergrum

Det svåra är att hålla allt detta hemligt för dom som inte ska veta om dessa anläggningar och alla dom olika planer som finns om en kris skulle drabba landet. Bergrummen är ofta placerade undanskymt från allmänheten och man skyltar ofta dessa berg med förbudsskyltar för att skrämma iväg dom besökare som har lyckats tagit sig hela vägen fram.

Beredskapsdepåer likt denna har nyttjats av både civila aktörer men även statliga myndigheter. Försvarsmakten har sina egna anläggningar. Man bygger bergrummen på platser där berget kan erbjuda ett stort antal meter tak över dom utsprängda utrymmena och som samtidigt inte läcker in för mycket grundvatten. för att kunna fylla på och tömma berget snabbt och smidigt behövs anslutning via räls eller vatten, alltså via tåg eller stora fartyg.

Den här depån ska enligt uppgift inte vara lika stora som sin granne en bit bort men ändå rymma tillräckliga mängder. Mellan dessa depåer går förbindelsetunnlar som länkar samman bergrummen med rör och ledningar.

Secret underground facilities

The difficult part is to keep all this a secret for those who should not know about these facilities, and all the different plans available if a crisis would hit the country. The caves (shelters) are often placed hidden away from the public, and you expose the installations with prohibitive signs to scare them away visitors who managed to take it all the way.

Emergency Depots like this has been used by both civilian actors but also government authorities. The Armed Forces have their own facilities. You build the caverns in places where the rock can offer a large number of meters roof over them excavated areas and at the same time does not leak too much groundwater. In order to fill and empty the mountain quickly and smoothlyit needed connectivity by rail or water,by rail or large ships.

This depot will reportedly not be as large as its neighbor in a mountain next to this, but still hold sufficient quantities. Between these depots large tunnels connecting the caverns(shelters) with tubes and pipes.

Mer text kommer.

 

 

Bergrum Övergivet urban exploration
Tunnelmynningen in till det mäktiga berget. Härifrån går sedan långa förbindelsegångar till andra hemliga rum i närheten.

Bergrum Beredskap Olja Övergivet
En grind liggandes på asfaltsplanen där lastbilarna kan fylla på samt tömma sina bilar på råvara.
Bergrum Beredskap Övergivet
Röranslutningar innanför betongskyddet. Här leder det ner i kulvertar och vidare till andra bergrum.
Bergrum Urban Exploration Beredskap
Stora vred som släpper igenom flödet vidare. I mörkret bakom ventilerna försvinner rören iväg i långa kulvertar.
Beredskapsdepå Olja Bergrum
Ytterligare en vy av asfaltsplanen utanför anläggningen
Bergrum Urban Exploration Hemligt
Nattlamporna lyser upp schaktet som sträcker sig ned mot lagringsutrymmet.
Urban exploration Bergrum
Från betonghuset på ytan sträcker sig sedan trappor ner i berget. Här är sista lilla trappan innan man når lagringsutrymmena.
Nödutgång Bergrum Urban Exploration
Stötvågslucka in till ventilationen. Detta är också nödutgång.
Nödutgång Bergrum Urban Exploration
Ett oljefat ståendes i nedre delen av nödutgången.
Fotoförbud Tillträdesförbud Bergrum
Förbudsskylt av äldre modell som berättar att tillträde är förbjudet samt fotoförbud.
Kalla Kriget Bergrum Beredskap
På bergets hjässa finns rör som leder ner till anläggningen.
Bergrum Kalla Kriget Beredskap
Nu sipprar vatten konstant ut från röret.
Kalla Kriget Bergrum Beredskap
Vattnet är i stor sätt helt genomskilnigt och man kunde se många meter ner i röret.
Bergrum Urban Exploration Beredskap
En del av det långa tunnelsystem som förbinder anläggningarna. Man såg verkligen inte slutet dessa tunnlar.
Förbud Bergrum Hemlig Kalla Kriget
Den ena grinden in till anläggningens tappningsplats. En snygg förbudsskylt med härligt typsnitt.
Stötvågsrunnel Bergrum Urban Exploration
Den långa stötvågstunneln som leder ner till den underjordiska depån. Tyvärr är den tunneln idag vattenfylld ,men därnere döljer sig fortfarande hemligheterna.

Leave a Comment