Scroll to Content

Västerås

En övergivet mack sedan några år tillbaka. OKQ8 höll till här innan det slog igen.
Det finns många “gör det själv” hallar och en butiksdel.

Bensinmacken hade funnits på platsen sedan lång tid tillbaka i Västerås. Det var bara till för några år sedan som den togs ur bruk och sedan började vandaliseringen kort efter. Det var ett rånförsök på denna station där ägaren skadades lindrigt en tid innan stängningen. Dock så är det ingenting som påverkade varför den slogs igen.

Likt många mackar till antalet i Västerås så har många slagits igen på senare tid. De Bensinstationer som då redan existerar blir genast större då fler personer tvingas åka dit.

Överlag i Västerås så rivs mer och mer övergivna fastigheter ,eller byggs om till fräschare anläggningar än vad de är idag. Kokpunkten har precis blivit klart och innan det var bestämt att bli ett badhus så stod det och förföll längs med mälaren. Under årens lopp har många bostadslösa huserat där p.g.a att chansen nog var större att få vara ifred där.

Samma gäller den övergivna macken ,där valde folk att bosätta sig i de gamla personaldelarna. Tråkigt att se hur illa ställt folk egentligen har det. Men tur att det finns skydd att få i form av detta ,även då man önskar att personerna kunde få bättre tak över huvudet än en gammal övergiven bensinstation.

Idag är allt rivet och har ersatts av en automatstation. Huset är borta ,endast en gräsyta finns nu på platsen.

English 
An abandoned gas station since a few years back. OKQ8 owned this before it struck again.
There are many “do it yourself” halls and a run store.
the gas station had been in the site for a long time in Västerås. It was only until a few years ago it was taken out of service and then vandalizing began shortly after. There was an attempted robbery at the station where the owner was slightly injured a period of time before the closure. However, it’s nothing that affected why it was turned back. 
Like many stations  in Vasteras, many have been closed recently. The petrol stations which already exist immediately becomes larger as more people are forced to go there.
Overall in Vasteras , more and more abandoned properties gets demolished, or upgraded to lovely looking facilities than they are today. Kokpunkten has just been finalized and before it was set to become a bathhouse it stood there and fell apart along with the Lake Mälaren. Over the years, many homeless people housed there because the chance was probably better to be alone there.
The same applies to the abandoned the gas station, where people chose to settle in the old staff rooms. Sad to see how bad people actually have it. But a good thing is that there are protection to get in the form of this, even when tho I wish that the people could get better shelter than an old abandoned gas station.
Today, everything is demolished and has been replaced by an automatic station. The house is gone, only a grassed area are now in the site.
Övergiven bensinstation
De gamla “gör det själv” hallarna.
Övergiven bensinstation
En hall som används till allt annat än vad syftet är. Det har blivit ett skrotupplag.
Övergiven mack
Koppartjuvar har rensat nästan allt koppar i bygganden.

Övergiven bensinstation
Här kunde man nog boka in tider i hallarna ,men inte längre.
Övergiven Bensinstation
Butiksdelen ,igenbommad.
Övergiven Bensinstation
Tvätthall och rör isolering.
Övergiven Bensinstation
Något sorts larm.

Övergiven bensinstation
Tvätthallarna som lämnats övergivna.
Övergiven bensinstation
Munstycke som inte använts på länge.
Övergiven Bensinstation
Förråd med ingång till butik på baksidan.

Övergivna bensinstationen
Pumparna står inte längre kvar.

Leave a Comment