Scroll to Content

Krutfabriken

Andra världskriget medförde betydande säkerhetsrisker för omvärlden, även för Sverige. Risken att dras in i strider var påtaglig, och som nation var vi illa förberedda för en potentiell invasion. En av de åtgärder som vidtogs var ökad produktion av ammunition och krut, som ansågs vara en knapp resurs vid krigets utbrott. De redan existerande fabrikerna för tillverkning av krut och ammunition ledde till att Kungliga Krigsmaterielverken beslutade att uppföra en ytterligare anläggning utanför en liten ort i Dalarna för tillverkning av det så kallade röksvaga krutet, NC-krut (Benkar, 2013).

Den exakta tiden för byggandet av krutfabriken är osäker, men det antas att bygget påbörjades antingen i tidig början av 1940-talet eller vid slutet av 1930-talet. Dokumentation stöder emellertid att produktionen startade 1940, vilket indikerar att byggnationen måste ha varit klar vid den tiden (Benkar, 2013). Det finns även tidigare anställda från krutfabriken som hävdar att de började arbeta där redan 1938.

Efter att krutfabriken med sina två anläggningar blev färdig överförde Kungliga Krigsmaterielverken driftsansvaret till Hellefors bruk, med tekniskt stöd från Åkers krutbruk. Tillverkningen avslutades den 3 oktober 1945, och anläggningen var endast några år gammal. Andra världskriget var över, men det kalla kriget hade inletts. Krutfabriken underhölls kontinuerligt under en tioårsperiod i beredskapssyfte. En intervju från 2009 i Dalarnas tidning beskriver underhållsarbetet vid berganläggningen 1948, som varade i cirka tre månader och omfattade bland annat murarbeten, målning och rostskydd. En järnväg anlades i samhället på 1950-talet för transport av olja och syra, vilket tyder på rädsla för det kalla kriget och vikten av beredskap, där krutfabriken åter igen skulle kunna spela en större roll (Benkar, 2013).

Driftsansvaret förändrades över åren, där Hellefors Bruk köptes upp av Billeruds AB 1957 och hade ansvaret fram till 1981. Samtidigt som Billeruds AB tog över, placerades krutfabriken i malpåse och endast nödvändigt underhåll genomfördes. Avvecklingen av krutfabriken med sina två anläggningar började 1978, och ursprungligen var tanken att riva den ovanjordiska anläggningen, vilket inte helt genomfördes. Endast några få byggnader revs medan resten bevarades. Berganläggningen tömdes inte helt, och viss inventering finns därför kvar än idag (Benkar, 2013).

Under krutfabrikens aktiva period arbetade dagligen mellan 60-80 personer, uppdelade på 1-skifts- och 2-skiftsarbetare. Vid högre beredskap och full kapacitet kunde personalen uppgå till 140 personer som arbetade i 3-skift. Huvuddelen av personalen kom från Fredriksberg, där bruket hade ett överskott av personal under krigstiden. På grund av att Hellefors Bruk även ägde bruket i Fredriksberg var det relativt enkelt att omfördela personal mellan de olika arbetsplatserna (Benkar, 2013).

Långt in i landet i de djupa skogarna vet man aldrig vad man kan hitta för spännande saker. Det kan röra sig om en övergiven bil, en grotta eller till och med en Krutfabrik som tidigare tjänade syfte till försvaret. Vägarna slingrar sig runt bergen och utsikten från landsvägen är ganska fin på många ställen. När man når en höjd ungefär en mil ifrån destinationen ser man berget som gömmer det gigantiska bergrum som tillhörde krutfabriken, men nu var det den ovanjordiska fabriken som vi skulle svänga förbi.
Kollar man på karttjänster så syns nästintill ingenting och byggnaderna är väldigt skymda p.g.a utformningen på området samt färgen på husen som gör att de smälter in bra i omgivningen. När grusvägen tar vid från landsvägen så får man följa den en bit innan man når en vägbom, därefter är det en promenad som gäller. Man kan skymta de övergivna byggnaderna på håll nu när man börjar närma sig. Skogen och vegetationen häromkring är ganska fin tillsammans med bergen som finns.
Staketet som omgärdar området har kvar sin taggtråd som skulle hålla borta obehöriga under dess aktiva tid. Grinden in till området står på vid gavel och vakthuset ser väldigt slitet och förfallet ut från utsidan sett.  Tyvärr så ser insidan inte alls så trevlig ut, saker ligger sönderslagna lite överallt och mycket av materialet i byggnaden har förmultnat och rasat ihop. Så ser det tyvärr ut överlag i byggnaderna på området. Förr gick det järnvägsspår runt om hela området där tågen skulle fyllas med krut som sedan skulle fraktas vidare till andra destinationer. Man kan tydligt se på de flera husen som förövrigt ligger i en halvmåne att golven har en förhöjning från marknivån för att kunna anpassas till tågvagnarna.
I ett par av de övergivna byggnaderna finns fordons ståendes som idag är relativt sunkiga. Järnvägsspåren är idag bortplockade och ytterst få ledtrådar talar om att rälsen funnits, om man inte vet vad man ska söka efter.
Berget behövdes för att dölja den aktivitet som skulle bedrivas. Härinne skulle man tillverka nitrocellulosamassa som är en sorts röksvag krut för att sedan frakta det vidare ner mot Anläggning 1.
World War II took off and Sweden’s defense was not strong enough to hold back the enemy. They started renovating and preparedness became better and better, built facilities of various kinds, both above ground but also deep in the mountains. This shelter along with the plant above ground had an important role in the Swedish defense plan.
 
The mountain was needed to conceal the activity that would be conducted. Here, in the shelter you would manufacturing nitrocellulose pulp that is a kind of faint smoke of gunpowder and then carry it on down the system first

Anläggning 1

Den anläggning som byggdes ovan jord kom att kallas för Anläggning 1 och är placerad ett par km från det stora bergrummet. Man valde att bygga anläggningen invid en liten by någonstans i dom svenska skogarna av strategiska skäl. Ett tjugotal byggnader utgjorde platsen där man gjorde dom sista åtgärder på krutet. Det är byggda som i en cirkel.

Dom flesta av byggnaderna har tre förstärkta väggar och den som vätter utåt från anläggningen sett har en klenare vägg för att trycket från en explosion ska ta minst skada på andra byggnader.

Mer text kommer.

The facility That was built above ground became known as Plant 1 and is located a few km from the large cavern. The decision to build the plant next to a small village somewhere in them Swedish forests are for strategic reasons. Around twenty buildings constitute the place where they did the last steps of gunpowder. It is built in a circle.

Most of the buildings has three reinforced walls and the one that overlooks outward from the plant has seen a thinner wall for the pressure of an explosion should take the least damage to other buildings.

Anläggning 2

Bortsett från denna anläggning så byggdes ett antal gigantiska bergrum med samma funktion. Man ville ha så mycket ammunition som möjligt och då krävdes dessa anläggningar som kunde tillverka krutet.
Bergrummet är som många andra rum ,utformat med flera olika ”skepp” som löper parallellt med varandra och utgör en väldigt stor yta för att kunna rymma dom olika stationer som behövs för tillverkningen. För att kunna arbeta effektivt och samtidigt få ut dom arbetande ur berget vid en olycka finns det en handfull ingångar i berget som går till dom olika ”skeppen”.
När berget var aktivt så arbetade runt 70 personer i anläggningen men kunde dubbleras vid behov. Personalen transporterades med buss till anläggningen från dom närliggande orter och främst Fredriksbergs bruk.
Hemlighetsmakeriet kring den här anläggningen var som hos dom flesta andra anläggningar ,rätt stor. Att placera ett bergrum som man inte kommer i närheten av ,utanför en liten by i dom stora skogarna vid en tidepok när det inte alls bodde mycket folk i området är riktigt bra om man vill hålla det hemligt.

Apart from this plant was built a number of gigantic caverns with the same function. They wanted to have as much ammunition as possible and when required, these plants could produce gunpowder.

The cavern is that many other rooms, formed with several different “ship” that run parallel to each other and constitute a very large area to accommodate the different stations needed for the production. In order to work effectively and get them working out of the mountain in an accident, there are a handful of entrances in the rock that goes to the different “ships”.

When the mountain was active, worked around 70 people in the plant but could be doubled if necessary. Staff were transported by bus to the facility from them nearby towns and foremost Fredriksbergs use.

The secrecy surrounding this system was that of most other plants, pretty big. Placing a rock shelter that noone can come near, outside a small village in the big woods at this tidepok is good when you want to keep it a secret.

IMG_1836 IMG_1851IMG_1838 IMG_1841  IMG_1852 IMG_1855 IMG_1857 IMG_1860 IMG_1863 IMG_1866 IMG_1870

Leave a Comment