Scroll to Content

Denna tidigare cisterndepå vid djuphamnen hade under sina sista årtionden stod övergiven och förföll. Där det tidigare var daglig aktivitet med lagring och förvaring av petroleumprodukter fanns istället besökare som bosatt sig i de övergivna lokalerna samt andra individer som vandaliserade området. Anläggningen var belägen vid Västerås oljehamn tillsammans men är sedan många år riven.

Den stora övergivna byggnaden på området innehöll mestadels skräp och skrot. Innertaket hade på många ställen börjat givit vika och isolering hängde ner. Delar från rör tillsammans med kabelisolering låg utspridda över golvet, vilket kan vara tecken på att koppartjuvar varit i farten. Byggnadens väggar var täckta av graffitti som individer har målat genom åren. Merparten av byggnaden var med andra ord förstörd på något sätt. På insidan fanns tecken på att individer tidigare använt byggnaden som sin boningsplats. Då fönsterrutorna sedan länge varit krossade måste kyla och vind varit en hemsk faktor under årets kallare månader för de inneboende. Vid ett rum i byggnaden hade en kätting och tygtrasor används i ett försök att få vara i fred.

Den stora övergivna byggnaden på området innehöll mestadels skräp och skrot. Innertaket hade på många ställen börjat givit vika och isolering hängde ner. Delar från rör tillsammans med kabelisolering låg utspridda över golvet, vilket kan vara tecken på att koppartjuvar varit i farten. Byggnadens väggar var täckta av graffitti som individer har målat genom åren. Merparten av byggnaden var med andra ord förstörd på något sätt. På insidan fanns tecken på att individer tidigare använt byggnaden som sin boningsplats. Då fönsterrutorna sedan länge varit krossade måste kyla och vind varit en hemsk faktor under årets kallare månader för de inneboende. Vid ett rum i byggnaden hade en kätting och tygtrasor används i ett försök att få vara i fred.

Ute på gårdsplanen framför byggnaden, fatplanen, och runt cisternerna gjorde vegetationen sig väl påmind med buskar och mossa som växt genom asfalten. Rörledningar och ståldetaljer till ledningssystemen hade börjat rosta vilket gav platsen ännu större känsla av att vara övergiven. På lastkajen till byggnaden låg en stor skylt med ett företagsnamn.  lastbilarna skulle fördela petroleumet eller additiverna (vilket är tillsatserna som behövs) .

Baksidan av fastigheten var till stor del igenvuxen med buskar och annan mindre vegetation. Ett par av de stora cisternerna som tillhörde fastigheten såg vid besöket ut att användas till olika ändamål, medan resten stod helt tomma. De tomma cisternerna stod med öppna inspektionsluckor, vilket gjorde det möjligt att stoppa in huvudet och ta en titt. Ekot som uppstod inne i de tomma cisternerna var fascinerande och ljudet hördes länge studsande längs med väggarna.

Cisterndepån är idag är riven sedan en tid tillbaka. På platsen finns nu en nyare lagerbyggnad som är omgiven av en stor asfaltsplan.

Beredskapslagring av petroleumprodukter

Västerås har haft en omfattande depå gällande lagring av olika petroleumprodukter genom åren. Lagringen kom att ske i ovangjorda cisterner men även i stora bergrum i anslutning till hamnområdet. Via historia satellitkartor syns att den aktuella anläggningen existerade vid början av 1960-talet. På området fanns till synes 16 cisterner av olika storlekar tillsammans med flera byggnader. Dessa användes bland annat som administrations-, förvaltningsbyggnader samt förvaring. Intill anläggningen fanns en lastbilsbaserad station samt järnvägsanslutning och ledningar från fartyg.

På området och i dess närhet har det under årens lopp huserat flertalet företag vars uppgift varit att lagra petroleumprodukter. I nuläget är dessa aktörer färre till antalet och en stor del lagringsutrymmen har raserats och plomberats. Detta är delvis till följd av politiska beslut där beredskapslagring av petroleumprodukter på senare tid inte ansetts behövligt. Tidigare fanns flera stora beredskapsdepåer i  gigantiska bergrumanläggningar långt under markytan.

På en ritning syns texten SOL anläggning, vilket är en förkortning för Statens Oljelager. Detta var en statlig myndighet som hade till uppdrag att avveckla de civila beredskapsanläggningarna för petroleumprodukter. Ansvaret överfördes från NUTEK till den nya myndigheten med ett mål om att avvecklingen skulle vara klar senast den 31 december 1999. Bakgrunden till beslut om utförsäljning av petroleum och avveckling av anläggningarna har sin bakgrund i totalförsvarsbeslutet 1992 (1990:30).

—02/11 Ett nytt besök

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/kommittedirektiv/en-ny-myndighet-for-avveckling-av-statens_GIB130

Leave a Comment