Scroll to Content

Mystiska dörrar i berget

Många har nog sett dom stora portar som finns i bergväggarna längs landets vägar och undrat vad som döljs innanför. Många tänker nog direkt på militären och alla deras hemligheter. Tankarna kanske börjar fara omkring i huvudet på vad som kan finnas i berget ,man berättar vad man tror till en bekant och sen är ryktet i full fart.

Visserligen är den här typen av bergrum byggda för att dölja och skydda nånting ,som kan vara livsviktigt att använda. Men när man får reda på att det bara är en stor sandsilo utsprängd i berget så blir man nästan besviken när man tidigare haft så stora förväntningar. Men man byggde dessa silos i berg för att förhindra att sanden skulle frysa till klumpar då bergrum oftast har en stabil temperatur året om.

Bergrum, Sandsilo
Vid lastkajen nere i tunnelns slut där påfyllning skulle äga rum. Lastkajen är inte allt för stor ,men rymmer väl iallafall lite material vid förvaring.

Men att kamouflera någonting viktigt med någonting mindre viktigt är också en taktik. Som i detta fall kan man ha en viktig anläggning vägg i vägg med sandsilon för att inte väcka lite mycket uppmärksamhet. Det förekommer i vissa fall att man använder denna metod ,te.x har man haft en Ledningscentral för Civilförsvaret i ett bergrum anslutet till en sandsilo i Umeå. Ingenting man ser på utsidan av berget ,men längs med tunneln in till sandsilon finns anslutningsdörrar som leder in till den skyddade Ledningscentralen.

Det finns många bergrum som denna ,och dom är utformade på i stort sätt samma vis. En lång tunnel döljer sig innanför huvudporten som tar lastbilen (eller likande fordon) ner till tunnelns ände. Där finns luckor i taket som håller sanden kvar i utrymmet ovanför. Genom en elektrisk manövrering öppnar man luckorna och fyller upp lastbilens tomma flak. Uppe på berget backar lastbilarna till vid stora galler i marken och tippar helt enkelt ner sanden i berget.

Bergrum, Sandsilo
Den långa tunneln innanför porten. Här backar lastbilen ner för att fylla på flaket med sand. I slutet av tunneln kommer man fram till själva lastzonen och en kaj på höger sida.

Det finns de anläggningar som är aktiva och ägs av vägunderhållsföretag där användningsområdet fortfarande är att förvara sand. Vissa bergrum som tagits ur bruk som just sandsilo har blivit garage åt fordon av olika slag. Det finns även spekulationer om att bergrummen ska kunna användas till andra saker än att bara vara just Sandsilo.

Gömt&Glömt har presenterat fram några förslag där användningsområdet skulle kunna vara helt annorlunda i krigstid. Genom att placera militära transportabla Radargruppcentraler i berget kan man utvidga sökområdet markant. Mastparken kan placeras på hjässan och förbindelsekablar via schaktet. Även olika typer av förrådsanvändning skulle kunna vara ett faktum om man snabbt behöver förvaringsyta som ligger dolt. Bergrummens skydd mot vapenpåverkan är inte alls god då det saknar skyddade portar.

Bergrum, Sandsilo
Dom två luckor i taket som förseglar och täpper till så gruset stannar där det ska vara när det är tomt under.

 

Bergrum hemligheter
Norrland har många olika hålor och hemligheter. Här är en bilnedfart i berget där sand skulle förvaras för att inte frysa på vintern.
Sandsilo bergrum
Uppe på bergets yta finns två stycken luckor som lastbilarna stannade vid och tippade av sin last. Det är bra några meter ner till botten på schaktet här från hjässan.
Bergrum sandsilo
Utanför Uppsala finns även en liknande station som agerar sandsilo.

Mysterious doors in the mountain

 Many people have probably seen the big doors leeding into the mountain along the country roads and wondered what is hidden inside. Many probably think immediately of the military and all their secrets. The thoughts may begin to go around in your head of what can be found inside the mountain, you tell what you think to a friend and then the rumor is at full speed.

Admittedly, this type of rock cavern was built to hide and protect something, which can be vital to use. But when you find out that it’s just a big sand silo blasted out into the mountain, you become almost disappointed when you had such great expectations. But they built these silos in the mountains to prevent the sand would freeze into clumps and underground shelters inside the mountain usually has a stable temperature all year round.

But to camouflage something important with anything less important is also a tactic. Which in this case can have a major facility blasted behind the sand silo so as not to arouse some attention. It occurs in some cases using this method, as eg has been a command center for Civil Defence in a underground cavern connected to a sand silo. Nothing you see on the outside of the mountain, but on the inside of the tunnel is a door leading into the the protected center.

There are many caverns like this one, and they are formed in much the same way. A long tunnel is hidden inside the main gate that takes the truck (or something similar) down to the tunnel’s end. There are gaps in the ceiling that protects and to maintain the sand in the space above. Up on the mountain top are the trucks supposed back to the large hole in the ground and dump the sand down into the rock.

At this facility, there appears not to be any activity right now, but there are still those who are active and owned by as eg Svevia.

Leave a Comment