Scroll to Content

 Övergivna bergrummet

Bergrummet byggdes under 1940-talet placerad mellan det för tiden viktiga ångkraftverket och regementet. Anläggningens syfte var att agera skyddsrum åt personal och driftvärn vid industrin under en kris- eller krigssituation. Via tre ingångar i berget sträcker sig trappor ned i djupet med skydd mot bombanfall. Idag är anläggningens skick obetydligt och ingångarna förseglade.

Intill den större bilvägen skymtar betongväggarna in mot skyddsrummets inslag i berget. Vegetationen är kompakt och är en inte uppmärksam kan de gröna väggarna lätt smälta in mellan buskar och sly. Där dubbeldörrarna tidigare fanns står nu en murad vägg av lecablocka som skydd mot intrång. Innanför finns trappan som leder ner i berget. Intill den breda trappan finns en transporthiss till hjälp för in- och utförsel av materiel som är för tungt för att bäras via trappan. Förutom detta inslag finns ytterligare ett två ingångar i berget som är stora nog för inkvartering av en mängd individer under kort tid.

Det finns många tecken som tyder på att bergrummet övre nivå byggdes någon gång under tiden för andra världskriget och upprustningen av totalförsvaret. Här finns ingenting som visar på en kärnvapensäker konstruktion och därför bör den ha byggts på 1940-talet. Flera försök och sökningar har gjorts efter dokument som skulle kunna avslöja mer ingående information om bergrummet, men utan resultat.

Den övre nivån – Gamla förrådsrummet

En bit upp i skogen syns spåren av den stig som leder upp mot andra stora ingången till bergrummet. Den unkna lukten känns redan på avstånd, lukten av mögel och fuktigt berg. En typiskt lukt vid bergrum som stått utan ventilation under en period. Innanför den murade väggen sträcker sig trappan långt ner i mörkret innan en liten stötvågsficka tar vid. Till vänster nedanför trappan finns ståldörrarna som leder in mot den övre nivån i berget och detta känns tillräckligt stort för att kunna inrymma en större mängd människor. Anläggningens väggar och tak utgörs av berget, till skillnad mot den undre nivån. Ventilationsaggregaten står kvar, dock rostiga och i ett odugligt skick. Dessa manuella handvevade aggregat går att veva igång och ett dånande ljud ersätter tystnaden i bergrummet. Längre bort på denna nivå finns flera mindre utrymmen som agerade torrdass för de skyddssökande.

Denna nivå i bergrummet består utöver torrdassen av stora ytor fördelade på flera utsprängda skepp. Anläggningen skyddas av tjockare ståldörrar mot luftstötvågor vid respektive ingång till nivån. Innanför finns ytterligare gasgränsen som består av ytterligare en barriär av ståldörrar utrustade med gummilister i syfte att motverka intrång av stridsgaser in i bergets skyddade del. Övertrycksventiler i betongen som omsluter dörrarna tyder även på att berget säkrades mot stridsgaser.

Den undre nivån – Nya förrådsrummet

Det syns stora skillnader i konstruktion mellan de olika nivåerna, vilket tyder på att denna undre nivå är modernare. I denna del av anläggningen har varje tunnel murade väggar och ett kupolformat tak, vilket kan beskrivas som ett “hus” i berget. I anslutning till stötvågsfickan vid den övre nivån leder branta trappor vidare långt ner till den undre nivån i berget. Enligt ritningar är denna undre nivå beläget 14 meter under markytan, vilket är avsevärt djupare än övre nivån. Längst ned möts en av tjocka ståldörrar vid och innanför finns gasslussen för kontaminerade personer. Anläggningens under nivå är konstruerad med en centraltunnel som löper mellan de två trappnedgångarna. Vid varje ände i centraltunneln finns stötvågs- och gasgränserna. Från centraltunneln sträcker sig åtta stycken skepp (tvärgående tunnlar) med olika funktioner, alla dessa innanför gasgränsen. På centraltunnelns norra sida anlades fyra skepp och samma sak gällande den södra sidan. Ritningarna visar att takhöjden på samtliga skepp överstiger 2,5 meter, men att takhöjden varierar bland dem.

Utrymmena på den södra sidan av centraltunneln var något mindre i storlek i jämförelse med norra. I det första skeppet anlades maskinrum med ventilationsaggregat och luftreningsutrustning. Det andra skeppet inhyste civilförsvarsledning och växelsystem. Tredje skeppet var en del av ledningsutrymmena då stor del utgjordes av driftcentral och radiorum. Det fjärde skeppet innehöll ett mindre kök där ritningar beskriver en kokplatta vid ena väggen. Mellan dessa skepp finns mindre rum utritade som skulle kunna vara torr-/ vattenklosetter eller mindre förrådsutrymmen.

På centraltunnelns norra sida finns det större utrymmena som sträcker sig längre in i berget. Det första skeppet utformades till maskinrum med el-central och reservkraft till elförsörjning om det ordinarie elnätet slogs ut. Andra skeppet inhyste logement till civilförsvarspersonal i våningssängar. Det tredje och fjärde skeppet skulle agera som rena skyddsrum i krigstid med plats för 113 respektive 112 personer vardera. Som majoriteten av traditionella skyddsrum är det inte omöjligt att dessa två skepp i fredstid agerade som förråd till industrin och kraftverket, där dessa inom 48 timmar skulle utrymmas med materiel. Centraltunneln hade också ett syfte som skyddsrum, här med kapacitet för 130 personer. Detta innebär att denna nivå i berganläggningen hade kapacitet för 380 personer, inkluderat logementet för civilförsvarspersonalen.

Ett tiotal meter efter det fjärde skeppet finns gas- och stötvågsgränserna till den östra ingångstrappan. Parallellt med gasslussen finns något som liknar en så kallad eftersläntarsluss, en mindre ingång med fler dörrpar, möjligtvis med saneringsstation för kontaminerad personal. Utanför dessa slussar finns ett nionde skepp i berget, beläget i den östra ingångstrappans förlängning. Utrymmet har sannolikt används som förråd i fredstid och utformningen tyder på en funktion som stötvågsficka. Ett mindre rum finns i anslutning till detta skepp, utan beteckning på ritningar. Den långa trappan sträcker sig härifrån långt upp mot markytan där den ansluter till den stora asfaltsvägen.

Denna nivå är tyvärr vattenfyllt hela vägen upp till de övre trappstegen. Det enda som syns är rör och elledningar som försvinner ner i djupet genom det kristallklara vattnet. Denna vattenfyllda nivå har en imponerande storlek, baserat på ritningar. Flera oberoende personer ska under en längre tid ha sett en brandslang slingrat sig från en närliggande bensinstation till bergrummets närmsta ingången, vilket kan tyda på försökt fylla utrymmet. Andra rykten säger även att det ska vara flera våningar som är vattenfyllda.

Bergrum
Här står vi i korsningen mellan våningarna. blickar man vänster i bild ser man en lika bred trappa som leder ner mot den vattenfyllda våningen ,som förmodligen utgör den större delen av detta bergskyddsrum.

Bergrum
Mittengången som leder ner i anläggningen. Ett försök till plombering ,men inte med lyckat resultat. Innanför så finns branta trappor som skulle leda ned folket mot skyddet.
Bergrum
Men blickar vi vänster efter första trappan så kommer vi fram till första skyddsdörren in till bergets första våning som sedan följs av en en gasdörr och sedan en lång mörk korridor med förråd och toaletter på höger sida.
Bergrum
Hyfsat stort och fuktigt berg. Här är vi inne i den korridor som löper genom anläggningens första våning. Bakom kameran fortsätter huvudkorridoren vidare en bit in i berget.
Bergrum
Handdriven ventilation ,fast i ett ganska dåligt skick ,men den fungerade faktiskt!
Bergrum
Ett rum i anslutning till den långa korridor som finns. Förmodligen använt som förråd och förvaring av något slag.
Bergrum
Det finns som sagt många mindre rum för olika ändamål i berget. Notera bultarna i taket som ska göra berget stabilare.
Bergrum
I slutet av huvudkorridoren på första våningen ,blickar mot torrdassen och fortsätter man förbi dom så kommer man slutligen till inslag/ingång nr 3.

Leave a Comment