Scroll to Content

Omformarstationen

En liten titt i ett utav vårat lands omformarstationer som ligger skyddad i ett berg och vid krig är tanken att elen till järnvägen ska komma från just dessa platser. Här inne omvandlas elnätets 50 Hz till 16 2/3 Hz med hjälp av den nyare generationen med roterande omformare. Antalet anläggningar som den här finns lite överallt i landet och storleken varierar också beroende på hur järnvägsnätet såg ut.

En bit utanför en stad i Södermanland försvinner järnvägsrälsen av in mot skogen. Igenväxt med träd och gräs ligger inslaget i berget. Kamouflagenätets vajrar hänger kvar en bit ifrån ingången men själva nätet som skulle skydda är borta. De stora portarna släpper igenom lite ljus i springorna och innanför finns den första stora salen med en riktig hög takhöjd.

Utformningen på detta bergrum är lite annorlunda jämfört med de flesta andra som har ventilationsuttagen som två betongkonstruktioner precis ovanför. Denna anläggning har ventilationen insprängd i bergväggen ett hundratal meter ifrån huvudingången till berget. Emellan dessa finns också en personalingång varpå man genom en tunnel når de utrymmen där kontor och liknande finns. Ett kraftaggregat finns installerat som ska tillgodose belysning och ventilation i berget där personal har sina kontor och mindre utrymmen. Där är också berget säkrat mot stridsgaser, något som inte alls är vanligt i dessa anläggningar.

Tillsammans med Omformarstationen byggdes även en fjärrblockeringscentral. Ägare till anläggning var Trafikaktiebolaget Grängesberg–Oxelösunds järnvägar (TGOJ) och detta togs i bruk 1958. Samtliga växlar och signaler vid de berörda stationer som ingick i detta kunde tillsammans med de 16 industrispår skötas från denna fjärrblockeringscentral.

Omformarstation Eskilstuna
En personalingång från fjärrställverksbyggnaden där olika kontor bl.a fanns.

Ledningscentral & Beredskapskontor

1954 togs denna omformarstation i drift och valdes i ett samarbete med militära myndigheter med tanke på positionen. Som vanligt i dessa anläggningar fanns ställverk för högspänning och mindre rum där utrustning fanns. Maskinsalen är huvuddelen av bergrummet och det är här som vagnarna står skyddat bakom portarna. Det som är spännande med detta berg är att även en ledningscentral finns gömd här inne i en utav bergets delar. I fred är detta ett beredskapskontor men när kriget väl bryter ut så skulle detta utgöra ledningscentralen för tågtrafiken. Det utgörs av ett tiotal rum som är placerade längs med en korridor inne i bergrummet där bl.a arkiv ,telefonväxel och torrdass fanns. Bilden här ovanför visar den korridor där beredskapskontoret fanns.

Maskinhallen var som sagt den stora salen i berget där vagnarna stod placerade. Här fanns omformarvagnar av typerna Q24/Q25 och Q38/Q39 tillsammans med en transformatorvagn Q26. Processen för att kunna omvandla strömmen behövde passera några steg innan det nådde slutsteget i omvandlingen. Strömmen som kom in i berget via ordinarie elnätet låg på 70Kv som sedan omvandlades ned till 3Kv. Via det stationära ställverket i berget samt via omformarvagnarna matades tillslut 15Kv 16 2/3 Hz på järnvägsnätet.

Utöver bergrummet och fjärrställverksbyggnaden planerades att bygga ytterligare flera hus och fastigheter på berget som skulle inhysa arbetare och personal till eldriften. Ledningsmästaren fick sin egen villa bredvid radhus som var för personalen.Man hade även planer på att bygga flera fastigheter åt annan personal i koppling till fjärrställverket, men dessa kom aldrig att bli verklighet.

Beredskapskontor, Ledningscentral

Kika gärna in de andra artiklarna om bergrummen med samma funktion.

Söderhamns stora bergrum

Upplagsplats norra Skåne

Omformarstation/upplagsplats 05

Omformarstation med Ledningscentral

Omformarstation/upplagsplats 02

Omformarstation/upplagsplats 01

 

—————————————————–

A small look into one of the country substations located sheltered in a mountain, and when a war hits, the idea is that the electricity to the railroad will be transformed from these places. Here, the converted electrical network 50 Hz to 16 Hz by 2/3 of the newer generation with rotary converters. The number of facilities like this are a bit all over the country and the size also varies depending on how the network looked.

A bit outside the city in Södermanland are the railroad tracks disappearing off toward the woods. Overgrown by trees and grass is the entrance to the shelter hidden. The camouflage-net wires still hanging in the air from above the entrance but the camouflagenet itself that would hide the entrance is gone. The large door lets through some light throu the slots, and inside is the first large hall with a real high ceiling.

The design of this rock caverns is a bit different from the others which have the ventilation slots as two concrete boxes right above the cavern. This facility have the ventilation blasted into the rock wall a hundred meters away from the main entrance to the mountain. Between these there is also a staff entrance that you through a tunnel reach the areas where offices and such are located. A diesel engine is installed in case of emergency to the lights and ventilation in the rock where the staff have their offices. There’s also secured against war gases, something that is not at all common in these facilities.

Along with the sub-station a traffic control center was constructed. The owner of the facility were (TGOJ) and this was taken into use in 1958. All the switches and signals at the affected stations together with the 16 industrial lines could be handled from this centralized traffic control center.

Command center and the Prep-office

The substation was taken in operation 1954 and were selected in collaboration with the military authorities due to the position. As usual in these facilities there were switchgear for high-voltage and smaller rooms where the equipment was placed. The “machine Hall” is the main part of the cavern and it is here that the vagons are safe behind the huge gates. The exciting thing about this cavern is that even a command is hidden inside one of the areas. In peace, this is an “emergency office”, but when the war breaks out, this would be the command center for the rail traffic. It consists of about a dozen rooms that are arranged along a corridor inside the cavern among with ex. archives, telephoneroom and outhouses toilets. The picture above shows the corridor where the emergency office there.

The machine hall was as told the great and huge area of the mountain where the wagons were placed. Here the transform wagons of types Q24 / Q25 and Q38 / Q39 together with a transformer trolley Q26 were placed. The process to convert the power needed to pass a few steps before it reached the final stage of the transformation. The power that came into the cavern throu the main supply delivered  70kV which is then converted down to 3Kv. Via the stationary switchgear in the mountain and through the transforming vagons that were fed to the end 15kV 16 2/3 Hz and finaly on the railroad power.

Beside the cavern and remote substation building is planned to build several more homes and properties on the mountain that would house the workers and staff to the electricity-unit. Management Master had his own villa next to the townhouse that was for the staff. There were also plans to build several properties for other staff in connection to the remote substation, but these never came to reality.

Bergrum Omformarstatiion
En utav tre ingångar till anläggningen. Här är även utblåset av ventilationen som precis har passerat det massiva stenfiltret.


Bergrum Omformarstation
Tunneldelen innanför personalingången. Torrt och fint på många ställen i berget men på andra också fuktigt.
Bergrum Omformarstation
Nyckel till någonting viktigt runt Hudiksvall.

Bergrum Omformarstation
Den massiva ventilationskanal från maskinhallen. Det är tre stora luckor byggda på rad som är ca. 2×2 meter breda. Nödutgångarna finns det gott om ,luckor och dörrar nästan överallt för att garantera säkerheten.

Bergrum Omformarstation
In till ledningscentralen är det även gassäkert och även självförsörjande med eget dieselverk och vatten

 .

Bergrum Omformarstation
Dieselverket ,som har några år på nacken. Röret i mitten på bilden är utsläppsröret för avgaserna.
Bergrum Omformarstation
Några av dom rum som finns i beredskapskontoret. Många förråd och smårum finns här ,för att arbetarna ska kunna göra ett bra jobb helt enkelt.
Bergrum Omformarstation
I ett av förråden ,finns lite prylar kvar att kika på.
Bergrum Omformarstation
Men all fukt har satt sina spår. Ett bergrum utan ventilation fungerar inte riktigt så bra.
Bergrum
Bergrum Omformarstation
Ventilationen in till beredskapskontoret/ledningscentralen ,med elmotor som driver det ,och om strömmen går så hoppar dieselverket in och tar över.
Bergrum Omformarstation
Maskinhallen från perrongen. Ventilationshålen i taket för att suga ur luften och ersättes med ny från stenfilterportarna.

Bergrum Omformarstation
En bild på en del av tunneln. Bakom kortet finns stora utrymmen för transformnatorer som var placerade på vardera sida om rälsen. Takhöjden där transformatorerna stod var säkerligen 10-12 meter.
Bergrum Omformarstation
Här stod ställverken på båda sidor längs rummet. 16Kv längs högersidan och 6Kv på den vänstra. Dörröppningen i änden av rummet går till relä- och apparatrum.
Bergrum Ventilation
De massiva ventilationsfläktarna som ska trycka ut den varma luft som producerats av maskinerna i maskinhallen.
Bergrum Nödutgång
Korridoren påväg till beredskapskontoret rakt på i bild. Bakåt finns nödutgången som tidigare ledde rakt in i fjärrställverket.

 

Leave a Comment