Scroll to Content
Berget i Västerås

Civilförsvarsstyrelsen behövde precis som militären ett skyddat ställe att kunna spendera tid i utom fara för bomber och gaser. Just därför byggde man skyddade anläggningar runt om i Västerås där man skulle i krig kunna styra samhällets viktigaste funktioner.

Det finns givetvis olika storlekar på dessa typer av anläggningar och skyddsklassen som anläggningarna hade kunde också variera kraftigt. Dem ligger/låg ofta nära till staden eller till och med inne i staden då personalen var tvungen att ta sig dit snabbt. Men platsen där dessa byggdes är nästan alltid skymd från vägen för att vara maskerad ,men undantag finns alltid.

Men majoriteten av berganläggningarna har gemensamma nämnare som bland annat egenborrad brunn med vatten samt reservkraftverk. Detta skulle då driva anläggningen om övriga elnätet slogs ut. Skydd mot EMP förekommer i vissa modernare anläggningar då man klädde in hela anläggningen i stål för att motverka att elektroniken skulle slås ut. Ett annat alternativ var att klä in vissa apparatrum med plåt och koppar.

Bergrum Västerås
Här syns det södra inslget till bergrummet tillsammans med de första dörrar till stöt- och gasskydd

Många av landets ledningscentraler låg skyddade djupt ner i Sveriges urberg och skulle tåla en kärnvapenladdning med direktträff ,men naturligtvis finns undantag. Ofta hade man en lång stötvågstunnel där tryckvågen skulle slå ut sig själv, medan anläggningen byggdes i tvär vinkel åt antingen vänster eller höger. Anläggningen och stötvågstunneln separerades med en stötvågsgräns samt gasgräns där man var tvungen att passera innan man kunde kliva in i den gjutna byggnaden av betong. Vissa berganläggningar byggdes ståendes på synliga fjädrar för att motverka rörelser från berget vid detonation, men dessa är inte vanligt förekommande.

Fanns inte berg i närheten grävde man helt enkelt en stor grop i marken och bjöt en betonganläggning (s.k bunker) med samma likvärdiga skydd mot bomber och stridsgaser som en berganläggning hade.

Nuförtiden har majoriteten av ledningscentralerna tagits ur bruk då hotbilden sett annorlunda ut och även för att kostnaden att driva dessa anläggningar är väldigt dyra. Många centraler har sålts på auktion till privatpersoner eller företag som vill driva sin egen verksamhet därinne. Det finns dock fortfarande ett par som fortfarande är aktiva och som skall fungera som sin ursprungliga funktion. Vi fick möjligheten att följa med personal ned i berget.

Från Luftskyddsrum till Ledningscentral

Året var 1939 och andra världskriget hade precis brutit ut och världsläget ändrades radikalt. Man upptäckte snabbt att man behövde ett skydd mot olika typer av attacker. Ett beslut togs och 40 meter in i berget sprängdes ett skyddsrum ut som fick beteckning “Luftskyddsrum“. Några år senare gjordes en utbyggnad av bergrummet och även en ändring i funktionen. Numera hade berget funktion som “Luftskyddscentral” och det fanns i nuläget flera sådana centraler i staden som var fullträffsäkra. Tillsammans med en förrådsverksamhet ändrades ändamålet till Ledningscentral för Civilförsvaret i Västerås och fick namnet Nejlikan. Under denna period håller även en nyare och mycket större anläggning på att konstrueras i en annan del av staden.

Man valde i detta fall att anlägga ett hus inne i berget med fristående väggar och tak (i vissa fall står huset helt fritt från berget på fjädrar). Ett 15cm tjock väl stampat dräneringslager av skärv och grus skulle läggas innan betongen av god kvalitet skulle gjutas. Väggarna restes och bestod av lättbetong i block med en bredd på tio centimenter som löpte genom hela den skyddade delen av bergrummet. Ventilationsluckor installerades mellan yttervägg och berget för att luft skulle cirkulera och driva bort både fukt och radon. Innerväggar kom att installeras av trä alternativt att man la puts på lättbetongen som bestod av maskinblandad kalkcementbruk (KC 21/4). Som yttertak användes korrigerad plåt som tillsammans med hängrännor och stuprör skulle leda bort fukt.

Ombyggnation av bergrummet

Bergrummet har även disponerats för militärt ändamål i form av bl.a förrådsverksamhet åt FO 47/48. Men under början på 50-talet lades ett förslag fram om en ombyggnation av bergrummet och anbud kom från flera olika företag. Planen var att göra bergrummet säkrare gällande skyddet av stötvågor och stridsgaser, berget skulle alltså bli fullträffsäkert. Även en ändring bergrummets ändamål skulle komma att ske. Genom en ny gasrening och radioaktivt filter skulle luften filtreras innan den nådde det skyddade utrymmet. Med tanke på att arbetet var hemligt så var det extremt viktigt för leverantörerna att se till att dokument och handlingar var oåtkomligt för utomstående.

“Arbetet är hemligt och det är därför såväl anbudsgivares som blivande entreprenörs skyldighet att se till, att utlämnade handlingar förvaras oåtkomligt för utomstående och i komplett skick återlämnas.

1957 skulle modernisering och utbyggnad av bergrummet starta och det skulle finnas plats för 121 personer som skulle vara aktiv personal från olika säkerhets- och skyddsgrupper. Man skulle gå igenom berget gällande en stor del punkter rörande el och ventilation för att klara de krav som ställdes. En ny reservkraft skulle installeras på en gjuten bottenplatta för att säkerställa drift även vid elavbrott.

Entreprenören var skyldig att utgöra alla arbeten gällande håltagningar, bilningar och efterlagningar som tillhandahölls av byggherren. Utöver det så fanns några arbeten undantagna, främst då rörande reservkraften och ström till telefon och signalanläggningar. Precis som på en vanlig byggarbetsplats så hade entreprenören skyldighet att hålla rent och snyggt på arbetsplatsen och bergrummet skulle alltid lämnas fullt rengjord.

Bergrum Västerås
En utav ritningarna som hörde till förslagen av ombyggnationen utav bergrummets Luftskyddscentral.

I samtliga utrymmen i berget skulle även “skrotas”, vilket innebär att man besiktar och tar bort lös sten som kan riskera att annars rasa ner. Bergytor skulle även rengöras och kalkfärgas och i vissa delar skulle även berget målas.

Södra tunnelns ingång skulle bli reservutgång och det nuvarande stötvågsskyddet skulle ersättas med ny stötvågsdörr av typ SD 700×1400. Denna ingångsort skulle även utnyttjas som maskinrum.

Västra tunneln skulle förberedas för håltagningar för nya ventilationstrummor.

Norra tunnelns nuvarande stötvågsskydd skulle även de ersättas med nya dörrar och denna del skulle bli huvudingång.

“Hela anläggningen, således även den del, som tidigare disponerats för militärt ändamål, skall i framtiden användas för civilförsvarsändamål.” 

Detta bergrum som tidigare varit Huvudcentral för Västerås skulle nu få benämning som Gruppstation i ett skarpt läge då ett nytt större bergrum utformades som skulle ta över Huvudcentralen. Förutom att stötvågs– och gasskyddet skulle uppgraderas på detta berg så skulle nya förläggningslokaler upprättas inne i berget med plats för 70 sovande personer enligt vissa dokument. Den riktiga siffran på antalet personal i berget skulle bestämmas i efterhand i civilförsvarets organisationsplaner. Ventilationsanläggningen skulle dimensioneras för ca 100 personer som då skulle utgöra den aktiva personalen. Då behovet av skyddsrumsplatser fanns i området så kunde berget även utnyttjas som allmänt befolkningsskyddsrum med plats för 600-700 personer.

Nere i berget behövs det givetvis en kiosk där personalen kan gotta sig med katte och kanelbulle.
Nere i berget behövs det givetvis en kiosk där personalen kan gotta sig med katte och kanelbulle.
Bergrum Västerås
I ett utav de rum som ligger närmast den norra inslagsorten där troligtvis OP-rummet funnits under en period.

Självförsörjande i 14 dagar

Enligt en sammanställning av dokument samlade så skulle bergrummet bli självförsörjande på en del punkter. En reservkraftanläggning skulle finnas på plats med både drivmedel och olja som skulle klara en period på två veckor. Även en separat dricksvattentank och en taktank för dusch skulle installeras. Reservkraften skulle driva all den utrustning om den ordinarie nätströmmen gick, men även ventilationsanläggning och belysning mm. Uppvärmningen ordnades med varmluftsuppvärmning på elektrisk väg men även en värmepanna fanns. Kommunalt avloppssystem fanns och det skulle behållas i oförändrat skick även efter en modernisering. Dock saknades anslutning till stadens vattennät. Enligt en uppmätningsritning fanns en avstängningsventil för vatten precis utanför ena entrén.

Sammanlagt skulle berget iordningställas för 121 pers. aktiv personal med en fördelning på nästan lika många kvinnor som män. Dock så skulle det finnas sovrum för 60 män och endast 10 kvinnor. Resten skulle ha förläggning på andra håll. Nya toalettrum skulle upprättas med separata utrymmen för män och kvinnor. För att kunna leva ett någorlunda normalt liv inne i berget behövdes även kök, matsal och samlingsrum. Tanken var dock att maten skulle komma från utsidan av berget, det fanns alltså inget storkök.

FRO Västerås
FRO 40 år. Anropssignalen var 755FRO.
En plansch liggandes i berget från tiden då FRO haft verksamhet.
En plansch liggandes i berget från tiden då FRO haft verksamhet.

Ledningscentral Nejlikan flyttar till Nya berget

På senare tid har bergrummet tömts på både personal och utrustning för att bege sig till det Nya berget där skyddet mot kärnvapen var fullgott och storleken betydligt bättre. Tillsammans fick civilförsvaret sällskap i det Nya berget av militären och de hade nu en gemensam ledningsplats. Där råder dock fortfarande sekretess och därför nämner vi ingenting mer om den anläggningen. FRO flyttade in i här och hade detta som lokal fram till inte alls så länge sedan. Idagsläget kontrolleras endast skicket på anläggningen, den brukas inte av varken något företag eller myndighet längre. Framtiden för detta bergrum är ovis men det ser ut som att en plombering kommer att äga rum.

Inslagsorten till den södra tunneln.
Inslagsorten till den södra tunneln.
Den första barriären med ståldörr som skulle skydda mot stötvågor.
Den första barriären med ståldörr som skulle skydda mot stötvågor.
En samlingssal med bord ,stolar ,projektor och "svarta tavlan" för olika framföranden och möten som ägde rum.
En samlingssal med bord ,stolar ,projektor och “svarta tavlan” för olika framföranden och möten som ägde rum.
En plansch med morsetecken finns kvar i ett utav rummen.
En plansch med morsetecken finns kvar i ett utav rummen.
korridor med ett flertal rum längs sidan. Belysning och avfuktning påslaget. Men så har det inte alltid varit då ventilationen gick sönder under en period och möglet började växa.
korridor med ett flertal rum längs sidan. Belysning och avfuktning påslaget. Men så har det inte alltid varit då ventilationen gick sönder under en period och möglet började växa. Tyvärr har folk tagit sig in tidigare och målat på väggarna.
Ledningscentral Nejlikan
Gamla instrument i ett av förråden. Med tanke på bergets senare aktiviteter så finns mängder av olika elektriska prylar här.
En telefon av äldre modell som användes i telefonväxlarna.
En telefon av äldre modell som användes i telefonväxlarna.
Ett av dom kontor som finns ,där allt fortfarande står kvar. Häftigt att nästan allt fått vara kvar i sin ordning sen dom tidigare ägare gick.
Ett av dom kontor som finns ,där allt fortfarande står kvar. Häftigt att nästan allt fått vara kvar i sin ordning sen dom tidigare ägare gick.
FRO bergrum
Burken som är kronmärkt och troligtvis innehållit kaffe under sista perioden. Här står den tillsammans med flera apparater från tiden av FRO
Bergrum Västerås
En liten kvarlämning av de personer som senast var här inne och målade på väggarna, denna gång med en roller för snabbare resultat.
FRO Bergrum Västerås
Dörren in till FROs kontor.
Bergrum Västerås
Arkivhyllor och inredning till kontorslandskapet finns kvar, dock inte i samma ordning som tidigare.
FRO Västerås
Planscher och skyltar liggandes på skrivbordet tillsammans med en telefon från senaste hyresgästen.
Försvarets Brevskola
Denna lokal skulle även vara till utbildning av olika ändamål. Här är en bok om Orientering av Försvarets Brevskola.
Arkiv Bergrum Västerås
Ett arkivskåp i ett utav förråden finns kvar i ett orört skick med en stor del handlingar som tidigare varit lite känsligare.

Leave a Comment