Scroll to Content
Ett kärnvapen har exploderat i Oslo

Centralt men dolt

Bergrummet som ligger beläget en bit ner i landet med anslutning till en större stad, närmare bestämt Göteborg. Ganska dolt från allmänheten ligger detta bergrum även då en större motorväg passerar bara en ett stenkast bort. Vegetationen har verkligen smugit sig inpå den gråa betongen och gallergrinden in mot bergsväggen som tillhör OC Tisteln.

Den mäktiga stötvågsporten står på glänt och man känner den unkna doften sippra genom springorna. Intill porten finns en stållucka som lede in till till den föråldrade ventilationsanläggningen. När man kommer in i bergrummet känner man ganska snabbt att luften inte är den bästa. Här har mögel och andra otrevliga gäster börjat angripa det flesta materia då ventilationen varit avstängd under en lång period. 

OC Tisteln Bergrum Göteborg
Elskåp vid ingången till OC Tisteln och dess gallergrind.

Innanför stötvågsdörren passerar man ett rum innan man når gasgränsen som består av ytterligare en ståldörr med gummilister som ska hålla både brandrök och farliga gaser på utsidan av bergrummet. När man kliver innanför tröskeln för den dörren är man innanför säkerhetsgränserna och kan känna sig någorlunda trygg om bomberna skulle regna utanför. En korridor binder samman utgången med ordersalen, köket och flera andra utrymmen.

Det häftiga är att det ligger kvar gamla dokument i bergrummet som beskriver hur olika övningar skulle simuleras och åtgärder för de problem som personalen ställdes inför. I korridoren mot ordersalen fanns det en mängd kartor och handlingar som beskrev hur Norges huvudstad hade blivit attackerade av kärnvapen. Om så var fallet så var det nog med stor sannolikhet att Sverige skulle bli drabbat på något sätt.

Kärnladdning Oslo Atombomb Norge
En övningsrapport där förutsättningen var att en kärnladdning hade exploderat i Oslo och dom sammanfattade åtgärder som skulle tas i samband med detta.

Då anläggningen har haft antalet gäster som passerat genom åren så har det stökats och saboterats rätt kraftigt. Skräp blandat med utrustning ligger slängt lite varstans i Tisteln glasrutor har saboterats. Det är synd när detta sker på platser likt detta bergrum då det har en spännande försvarshistoria bakom sig. Köket som skulle tillfredsställa personalen har även den blivit utsatt för vandalisering, men köksutrustningen ligger än kvar. Meningen var att maten skulle komma från utsidan av bergrummet och därför fanns inte något riktigt storkök att tillgå härinne. 

Bergrum OC Tisteln
Detta är det stora lokalen i bergrummet där telefonisterna fanns.
OC Tisteln Bergrum Partille, Göteborg
Gamla papper som tidigare varit hemliga ligger nu i högar och skräpar tillsammans med möglet som bara växer och växer i OC Tisteln

Det finns ett flertal ledningscentraler som samarbetade i detta område. Sammanfattningsvis så är storleken på detta berg är inte anmärkningsvärt stor ,endast ett fåtal rum där ordersalen är inkluderat. Här var inte tanken att man skulle övernatta och kunna vara självförsörjande på samma sätt som hos en större ledningscentral hos te.x civilförsvaret.

Anläggningen har skydd mot gaser samt stötvågor till viss mån i form av en stötvågsdörr, men näst intill obefintlig tunnel in till hjärtat i berget vilket gör att en nära detonation av kärnvapen skulle orsaka stor skada på bergrummet. Man upptäckte på senare tid att berget inte är stabilt nog och att bergtaket inte är tillräckligt. Man gjorde även nedskärningar i konstruktionen i samband med byggnationen.

Innan denna funktion kom till i bergrummet fanns en befintligt anläggning på samma plats som användes till andra ändamål ,dock mindre till storleken. Man sprängde alltså ut berget ytterligare för att kunna tillgodose de behov man hade för att kunna arbeta.

Fullträffsäker Ledningscentral

Det finns givetvis olika storlekar på sådana anläggningar och skyddsklassen som anläggningarna har kan också variera kraftigt. Dom ligger/låg också nära till staden eller tillochmed inne i staden då dom arbetande måste kunna ta sig dit snabbt. Men platsen där dom byggdes på är nästan alltid skymd från vägen för att vara osynlig ,men undantag finns alltid.

Men det dom flesta anläggningarna har gemensamt är egenborrad brunn med vatten samt reservkraftverk som ska driva anläggningen med el om övriga elnätet slås ut. Skydd mot EMP finns också i vissa modernare anläggningar då man klädde in hela anläggningen i stål för att motverka att elektroniken skulle slås ut.

Civilförsvar, OC Tisteln Göteborg, Partille
Dom gamla filter som hänger längs väggen. Dessa skulle anslutas till befintliga ventilationssystemet och sedan rensa bort alla farliga partiklar.
OC Tisteln Civilförsvar, bergrum Göteborg
Maskinrummet med luckorna som leder ut vid stötvågsdörren. Framför dom så finns det ena ventilationsaggregatet som ska förse bergrummet med luft.

Många av landets ledningscentraler ligger skyddade djupt ner i Sveriges urberg och ska tåla en kärnvapenladdning med direktträff ,men naturligtvis finns undantag. Ofta hade man en lång tunnel som tryckvågen skulle slå ut sig själv i ,medans anläggningen byggdes i tvär vinkel åt antingen vänster eller höger. Väl därinne fanns en stötvågsgräns samt gasgräns där man var tvungen att passera innan man kunde kliva in i den gjutna byggnaden. Vissa hus byggdes ståendes på fjädrar för att motverka skakningar från berget vid detonation.

”Som utgångspunkt för sina petitaframställningar för budgetåren 1952/53 och 1953/54 har Civilförsvarsstyrelsen framlagt en utbyggnadsplan för avseende bl.a ett 100-tal fullträffsäkra Ledningscentraler.”

Finns inte berg i närheten så grävde man helt enkelt en stor grop i marken och byggde en bunker med samma likvärdiga skydd mot bomber och gaser som ett bergrum hade.

Nuförtiden så har dom flesta ledningscentraler tagits ur bruk p.g.a att hotbilder ser annorlunda ut och även för att kostnaderna för att driva dessa anläggningar är ganska dyra. Många centraler har sålts på auktion till privatpersoner eller företag som vill driva sin egen verksamhet därinne. Det finns dock fortfarande ett par som fortfarande är aktiva och som skall fungera som sin ursprungliga funktion.

Kolla gärna in Västerås hemliga bergrum på denna länk.

The Civil Defence needed just as the military a fortified place to spend time in during danger of bombs and gases. That is why they built protected facilities around the country where they would control society’s most important functions during a war.

There are of course different sizes of such facilities and protection class the plants have can also vary greatly. They are / were also close to the city or even in the city where they workers must be able to get there quickly. But the place where they were built on is almost always obscured from the road to be invisible, but exceptions are always there.

But what they most plants have in common is their own drilled well with water and backup power to operate the plant with electricity if other mains wayside. Protection against EMP is also available in some more modern facilities when they dressed up the whole plant in steel to counteract that the electronics would be knocked out.

Many modern command centers (CC) is protected deep down in the Swedish bedrock, and should withstand a nuclear charge with a direct hit, but of course there are exceptions. Often they had a long tunnel which the blast would knock itself in, while the plant was built in the cross angle to either the left or right. Once inside, there was a gas lock you had to pass before they could step into the concrete house standing on springs to counteract the tremors from the rock upon detonation.

Are there no mountains nearby, they dig it simply a large pit in the ground and built a bunker with the same equal protection against bombs and gases that a rock cavern had.
Nowadays, the most command centers has been taken aside because the threat is different today, and also to the cost of operating these facilities are quite expensive. Many centers are sold at auction to private individuals or companies who want to run their own business in there ,but there are still a few that are still active.

 

The cavern which is located a bit down in the country with connection to a larger city. Quite hidden from the public even tho a major highway crossing just a short distance away. When you come inside the mountain you feel _ pretty quick that the air is not the best. Here, mold and other nasty guests started to attack the majority of materials. When the facility has had a number of guests who passed through the years so it has been destroyed and sabotaged the correct sharply. Debris mixed with equipment is thrown all around.

There are several centers that cooperated in this area. The size of this mountain is not remarkably large, only a few rooms where the order room is included. This was not the thought that they would stay overnight and be self-sufficient in that way.

The facility has protection against gases and shock waves to some extent in the form of a blastdoor, but almost non-existent tunnel into the heart of the mountain. It was discovered recently that the mountain was not stable enough and that the rock ceiling is not enough. It also made cuts in construction related to the construction.

Before this function came to the mountain there was an existing caverns at the same location used for other purposes, but smaller in size. They blasted the mountain further to meet thier needs they had in order to work.

Mer text kommer!

OC Tisleln, Partille Göteborg
Från ordersalen skymtar telefonhyddorna i andra rummet genom den trasiga glasrutan. Skräp och bråte blir liggandes överallt.From order room glimpse telephone huts in the other room through the broken pane of glass. Debris and rubble is down everywhere.
OC Tisteln, Partille Göteborg
Korridoren mellan ordersalen och dom restrerande utrymmena. Ett stort skåp ligger i vägen med ett antal kartor över Norge.
OC Tisteln, Partille bergrum
Såhär ser arbetsplatsen ut för en telefonist. Om man bortser från allt mögel och skräp.
OC Tisteln, Bergrum Göteborg
I det lilla köket som finns ligger allt framme på diskbänken. Möglet och andra mindre bra ämnen växer sig allt större på dessa ställen.
OC Tisteln, Bergrum Göteborg
En annan vy av rummet med telefonbåsen. Kläder ligger utspritt lite över allt tillsammans med alla dessa papper som en gång i tiden var riktigt viktiga.
OC Tisteln, Försvarsanläggning Göteborg
Här är blicken riktad mot telefonrummet. Till höger går korridoren in till Ordersalen och till vänster passerar man förbi maskinrummet och köket.
OC Tisteln, Bergrum Göteborg
Vid stötvågsgränsen in till anläggningen finns dessa luckor av grövre modell som är anslutna till ventilationen och innanför dom kommer man in till systemet.
OC Tisteln, Försvarsanläggning Göteborg
Civilförsvarets blåa kläder liggandes lite överallt i anläggningen.
OC Tisteln, Civilförsvaret Göteborg
Första bänkraden inne i Ordersalen. På väggen framför ska det sitta bl.a kartor. Den vita duk som man använde till projektorn syns uppe i vänstra hörnet på bilden.
OC Tisteln, Civilförsvaret Göteborg
Ett av borden i Ordersalen. Detta är längst in i berget och det känns att luften är lite sämre här.
OC Tisteln, Bergrum Göteborg
I ordersalen finns papper från frivilliga flygkåren.
OC Tisteln, försvarsanläggning Göteborg
Splitterskydd vid ventilationen. Detta för att motverka skada på anläggningen och dess utrustning vid en stötvåg.

 

Leave a Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *