Bergverkstaden i underjorden

 

Hur många har fått chansen att gå ner och fota i en anläggning under jord som är 15000m² stor. Vi fick turen och gå ner i denna anläggning som har varit en viktig del i Sveriges försvarskategori. Här har alltså viss tillverkning och lagring ägt rum, med ett skydd mot kärnvapen inte likt någon annan plats jag tidigare besökt.

Denna bergverkstad byggdes likt många andra anläggningar av denna typ för att kunna skydda krigsproduktionen i händelse av krig. Man hade märkt att bomber från flyg kunde skapa stor förödelse ,och genom att placera verkstäderna under berg kunde man minska risken för vissa attacker från luften

I en mindre bruksort finner man detta gigantiska bergrum, som inte alls ser så märkvärdigt ut när man står utanför och kikar mot inslaget som leder in i berget. Från vägen utanför syns ingenting alls, det enda man ser är staketet som omringar skogen och vaktkuren vid infartsvägen som leder in i den djupa skogen.

Tillverkningen började i mitten på 50-talet och i bergrummet tillverkades granater av olika storlekar i ungefär 20 år av ungefär 60 personer. Efter nedläggningen av granattillverkningen inne i berget användes det som förråd till Försvaret under en längre tid och granattillverkningen flyttade till en annan plats i området.

 

Bergrum
Ett utav elskåpen i berget. Denna tillhör kulvert 11 och matar ut med 63A.

Precis som många andra platser så förekommer det att andra aktiviteter äger rum i anläggningar än vad som man utger det för att vara. Utöver att vara en fabrik åt granater så förvarades även bränslestavar inne i berget som tillhörde Sveriges första kärnreaktor, R1. Detta var förstås ingenting som allmänheten skulle få veta om. 1962 gjorde försvaret en jätteorder med Pansarskott som man då ville få färdigt så fort som möjligt. Man byggde i samband med detta även ut bergrummet med ytterligare förrådsytor som blev skyddade mot stridsgaser. Nu hade man tre(3) våningar med förvarings– och tillverkningsyta i berget.

Bakom tjocka betongportar

Väl framme vid ingången till berget tonar en stor ingång upp som skall kunna ta emot lastbilar för leveranser. En tunnare port skyddar mot inbrott och skadegörelse i berget. Bara några meter bakom den oskyldiga porten finns det första skyddet i anläggningen, nämligen den betydligt tjockare stålporten som har en fyllnad av betong. Med hjälp av hydraulik skall denna detonationsport stängas och inte låta kraften från en bomb ta sig nedåt i stötvågstunneln.
 
Efter att ha passerat den första massiva detonationsporten (stötvågsporten)  så går tunneln neråt i en vinkel, likt en hästsko. Detta för att motverka tryckvågen ytterligare från en detonation. Båda ingångarna till denna stötvågstunnel är försedda med varsin stålport. Tunneln har en kraftig vinkel nedåt i berget ,detta för att tjäna några extra meter med skydd ovanför huvudet.
 
I mitten av infartstunneln (stötvågstunneln) finns det stora infarter som leder till olika skepp nere i berget. Dessa infarter är också skyddade av gigantiska betongportar som extra skydd om ett kärnvapen skulle detonera i närheten. Infarterna är stora nog att kunna ta in större fordon till olika delar  av berget. Inte nog med det så är stora delar av berget även säkert mot stridsgaser.
 

Sekretess

Väl därinne får vi instruktioner på vart vi får vara och fotografera och vart det är förbjudet med tanke på olika säkerhetsskäl. Värt att tillägga är kanske att vi är bland dom enda som har fått fotografera i en sådan stor utsträckning i anläggningen. Larm och övervakning finns också installerat av självklarhet.
 
Bergrum Granat
Inne i ett utav bergets ställverk har man utfört arbete. Troligtvis glömde någon att plocka bort skylten.

Resan in i bergrummet

Staket omsluter hela området, en vaktkur finns vid infarten till anläggningen tillsammans med separata grindar för fordon och personal. Bakom vaktkuren fortsätter asfaltsvägen in i skogen och den gamla gatubelysningen följer längs med. Tillslut kommer man fram till inslaget som omgärdas av tjock betong och mycket växtlighet. En plåtport utgör det yttersta skyddet till bergrummet och även mot väder och vind. Inslaget är stort nog att kunna rymma en lastbil.

Väl framme vid inslaget stannar bilen. Kliver ut, går fram till plåtporten och öppnar de båda dubbeldörrarna. Direkt innanför den diskreta ytterporten finns det första skyddet mot kärnvapen. En gigantisk stötvågsport i stål öppnas med hjälp av hydraulik och den långa tunneln som leder ned i berget blottas. Belysningen tänds och bilen fortsätter sin färd neråt underjorden. Nere i tunnelns lägsta punkt stannar bilen, precis invid nästa stora stötvågsport. Faktum är att det finns två stycken inslag från stötvågstunneln in till den skyddade delen av bergrummet. Tunneln fortsätter upp mot markytan formad som en hästsko för att kunna leda bort trycket från ett kärnvapen på bästa sätt. Denna stötvågstunnel fungerar även som en stötvågssluss i och med att den första stålporten precis vid inslaget håller tätt.

Orsaken till att det finns två stora infarter till den skyddade delen av bergrummet från stötvågstunneln är för att bergrummet har byggts ut i etapper och den senaste utbyggnaden medförde att man valde och anlägga ytterligare en ingång. Den första porten som också är den äldre är utformad som ett hjul med en kärna av stål och ett stort betonghölje utanpå. Bredden är uppemot 60cm och höjden är säkerligen fyra meter och har en vikt på 52 ton. Den andra stötvågsporten som också är den nyare är den som vi ska ta oss igenom. Genom en knapptryckning startar röda varningslampor att blinka och porten börjar sakta röra på sig.

Vi tar vi oss vidare in i bergets nya del, som även är skyddad mot stridsgaser och har därför gasgränser. Vi står nu i ett utav fem(5) stora skepp på ett(1) utav bergrummets tre(3) våningar. Vi tittar oss omkring och konstaterar att anläggningen har en enorm storlek. Längs med två långa centraltunnlar breder skeppen ut sig i berget. Längs med ena tunneln finns utrymmen för Trafos (transformatorer) och annan elutrustning som krävs för att kunna driva all den utrustning som fanns i berget vid verkstadstiden.

Längs med den ena centraltunneln nere i berget går vi bort mot den äldre delen och konstaterar åter igen att berget är enormt. Genom en diskret branddörr leder en bred trappa underligare en bit i berget. Här möts man av gasgräns och saneringsdusch innan man kan fortsätta vidare in i tunnelsystemen. Denna våning innehåller mestadels utrustning för ventilation och avfuktning men även lagerlokaler för tillverkningen i berget. Ytan här nere är även den enorm och det är lätt att tappa bort sig i tunnelsystemet. Skyltar som varnar för truck sitter uppsatta och påminner om säkerheten. Apparatrum med diverse delar finns också kvar. Här inne fick man akta sig lite för stora luckor i golvet som var öppna ,man vill ju inte trilla ned i ett djupt schakt.

Här finns all ventilation. Här uppe fanns det verkligen små vrår överallt.

Och som sagt ,att inga bilder visats från dom stora utrymmena är helt enkelt för att folk inte ska veta vad som finns där inne.
Dags att stänga igen dom tjocka betongportarna och låsa efter sig. En väldig duns hörs när den tjocka porten stängs.

Workshop in the underworld

 How many have had the chance to go down and shoot at a facility underground 15000m² great. We got lucky to get access to the facility that has been an important part of Sweden’s defense category. Here, then, some production and storage has taken place, with a protection against nuclear weapons like no other other place I have previously visited.
 

This underground workshop was built like many other plants of this type in order to protect war-production in the event of war. They had noticed that the bombs from the air could create great devastation, and by placing the workshops in shelters in the mountains could reduce the risk of some attacks from the air.

In a small industrial town you will find this gigantic underground shelter, that does not at all look so strange when you stand outside and peeking toward the entrance that leads into the mountain. From the road outside you see nothing at all, the only thing you see is the fence that surrounds the forest and the sentry house at the entrance road leading into the deep forest.

 

Behind thick concrete doors

 

Once you are at the entrance to the mountain, a large entrance relieves big enough to be able to receive trucks for deliveries. A thinner gate protects against burglary and vandalism of the shelter. Just a few meters behind the innocent port is the first protection of the plant, namely the significantly thicker steel gate with a filling of concrete. With the help of hydraulics, this detonation port shut and not let the blast of a bomb getting down the maintunnel.

After passing the first massive detonation-door (shock wave door), the tunnel goes downward at an angle, like a horseshoe. This is to counteract the pressure wave further from a detonation. Both entrances to the shock wave tunnel are each provided with a steel door. The tunnel has a sharp downward angle in the rock, in order to earn a few extra meters of protection above your head.

In the middle of the entrance tunnel (shock wave tunnel) is the major exit routes leading to different ships down in the facility. These approaches are also protected by giant concrete doors for extra protection of a nuclear weapon would detonate nearby. The entrances are large enough to take in larger vehicles to different parts of the mountain. A large part of the mountain is also safe and protected against war gases.

Leave a Comment