Kalla kriget och skyddet

Ned för en av trapporna på Hötorget i Stockholm ligger ett av stadens större skyddsrum kombinerat med parkeringshus. Skymt av endast ett litet glasskjul kommer man ned till garaget med dom lite tjockare dörrar än vad som vanligtvis behövs i ett garage. Det är inte många som tänker på funktionen som denna anläggning har i krigstid.

Ett bygge som startades 1939 och avslutades 1940 med ett fullfärdigt skyddsrum och parkeringshus för runt 4000 personer. Storleken på skyddsrummet är 3 035 m² och tar upp den större delen av Hötorgets underjord. Detta byggde man genom att gräva en stor grop på Hötorget och sedan gjuta en massa betong. Detta är alltså en bunker och inte ett bergrum som man först kan tro.

Kika in andra artiklar med liknande anläggningar.

Sveriges Största Kärnvapensäkra Skyddsrum

Kärnvapenskyddet under Klara Kyrka

Inte Fullträffsäkert

Givetvis så klarar detta utrymme av en stor påfrestning av bomber och IMG_6589kontroversiella vapen ,men en direktträff eller kärnvapen hade nog inte skyddsrummet klarat av även fast den har tjock betong  som omger och stenpartier ovanpå det.

Som vanligt på skyddsrum så har man dörrar som ska stå emot både Stötvågor samt attacker med stridsgaser. De yttre dörrarna är oftast tjockare och är gjorda av betong och stål för att ta emot trycket från ett chockvåg. Gasdörrarna sitter monterade längst in mot skyddsrummet och finns för att förhindra gaser av olika slag tar sig in till dom skyddssökande.

Rörledningar in i anläggningen med bl.a vatten ,diesel och olja till de olika reservoarer som behövs för att kunna vara självförsörjande från omvärlden. Det finns därför dieselaggregat som slår igång då det ordinarie elnätet inte kan leverera el in till skyddsrummet. Ventilationen sticker upp ovan mark på ett par ställen runt Hötorget. Dessa Används också flitigt som reklampelare.

Det finns flera ingångar till skyddet. Dels den stora bilinfarten samt det lilla glasskjulet, men också dolda ingångar på torget. Kan enligt vissa vara en bra lösning så man kan använda markytan till något annat under tiden ,men krångligt att behöva göra massa arbete för att komma ner i skyddsrummetHötorget. Man har stålplattor som är täckta med kullersten som döljer ingångarna då dom inte behövs i fredstid.

 

The Cold war and the Shelters

Down one of the stairs at Hötorget in Stockholm is one of the city’s major shelters combined with car parks. Glimpse of only a small glass shacks will be down to the garage with the little thicker doors than is usually required in a garage. There are not many who think of the function as this plant has in wartime.

A building project that was started in 1939 and ended in 1940 with a full finished shelters and parking for around 4000 people. The size of the shelter is 3 035 m² and takes up the greater part of Hötorgets underground. This was built by digging a large pit in Hötorget and then pour a lot of concrete. This is therefore a bunker and not a rock cavern as you might first think.

Of course can this shelter handle and protect against a large strain of bombs and controversial weapons, but a direct hit or nuclear explosion would probably the shelter not handle and coped with even though it has thick concrete that surrounds and rock on top of it.

As usual on shelters so have doors that will withstand both shock waves and attacks with war gases. The external doors are usually thicker, and are made of concrete and steel for receiving the pressure of a shock wave. Gas doors are mounted at the back against the shelter and are there to prevent gases of various kinds from entering the shelter and get into those people tho is seeking protection.

Pipes goes into the plant with water, gas and oil to the various reservoirs needed to be self-sufficient from the outside world. There is therefore diesel unit that starts when the main supply can´t supply electricity to the shelter. Ventilation sticking up above ground in a few places around Hötorget. These are frequently used as totems.

There are several entrances to the shelter. Firstly the large-vehicle entrance and the small glass shed, but also hidden entrances of the Market. It is a smart solution with hidden entrancces so you can use the ground for something else in the meantime and turn it into a starcase in wartime, but complicated to make them exposed. It has steel plates that are covered with cobblestones that hides the entrances when they are not needed in peacetime.

Hötorget Skyddsrum
Här mötts man av tjocka ståldörrar innan gasdörrarna. Inte samma storlek på utrymmet och inte alls samma skydd som i te.x Katarinaberget men det ger ändå ett bra luftskydd.
Hötorgets skyddsrum
Den första etappen av skyddsrummet börjar ta fart. Daterad 4 Oktober 1939. http://www.stockholmskallan.se/
Skyddsrum Hötorget
Utrymmet är uppdelat i tre stora salar med betongvägg emellan. Skillnaden på detta och dom andra större skyddsrummen är att detta inte är insprängt i berg ,utan är som en enda betongkonstruktion byggt under marken.

Om kriget kommer Stockholm
Övertrycksventiler sett från insidan.
Skyddsrum Stockholm
Stora porten med detonationsdörrarna. Dom är gjorda av stål samt betong och klarar av en relativt hög belastning.

IMG_6599

IMG_6600


IMG_6604

 

Leave a Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *