Scroll to Content
Hemsö Fästning

Hemsö, en plats som har haft många hemligheter ,där verksamhet bedrevs långt under markytan. Hotbilden från öst var allvarlig och krigsmakten ville därför låta bygga en försvarsspärr som skulle sakta ner och försvaga fienden så pass mycket att det inte var lönsamt att anfalla. Fortifikationer började ta form på ön och näst in till samtliga skulle vara kärnvapensäkra. Målet var att skydda de viktiga industrierna i Ådalen samt Härnösands hamn och i denna artikel visas Artilleribatteriet på Storråberget.

1. Dimman ligger tätt och sikten är inte alls god denna morgon. Färjans skyddsbommar lyfts och vi är redo att rulla ombord på ön. På kolonn far vi utmed den asfalterade vägen en bra bit innan en avstickare in mot en mindre grusväg och genom den täta skogen. Terrängen är väldigt kuperad och bergväggarna reser sig högt på många ställen. Efter en stund kommer vi fram till parkeringen som ligger utmed staketet och vakten till anläggningen. En förläggningslokal finns i direkt anslutning till vakten med rum för personer med olika arbetsuppgifter.

Innanför staketet sträcker sig en grusväg in mot bergrummets huvudinslag. Nedfarten mot porten är brant och dold av maskeringsnät för att se mer naturligt ut från luften och via satellitbilder. Porten öppnas och betongtunneln tar vid för att sedan övergå till råberg en bit ner. Efter runt 50 meter tar tunneln en högersväng för att sedan stoppas av en bastant stötvågsport av betong, stor nog att kunna släppa igenom vissa typer av fordon. Utrymmen finns utmed stötvågstunneln där vakter ska kunna skydda och försvara sig mot en fiende som befinner sig i tunneln. Under byggnationen fanns ytterligare en tunnel som användes som transportlänk mellan bergrummet och ytan för att lättare få upp stenmassor, men som idag är helt försluten. Innanför stötvågsgränsen finns gasslussen där sanering äger rum om man har blivit utsatt för olika typer av stridsgaser. Därefter är man inne i själva anläggningen och det första man lägger märke till är den lilla markan (kiosken) som finns i berganläggningen, vilket säkerligen gjorde soldaterna på lite bättre humör.

Hemsö Fästning, kustartilleri
Djupt nere i bergrummet finns kiosken där de värnpliktiga kunde gå förbi efter arbetsdagens slut.

Berganläggningen är uppbyggt enligt batteri av serie 1. Detta innebär att anläggningen är byggd på ett plan och har en centraltunnel som binder samman pjäserna med stridsledningscentralen och resten av utrymmena. Invid markan finns även storköket och matsalen där man utspisade måltiderna åt personalen. En underofficersmäss och en officersmäss finns även att tillgå i anslutning till köket ,för befälen och liknande som inte ville äta tillsammans med de värnpliktiga. En stor del av inredningen här är kvar ,precis som det såg ut när man lämnade berget. I denna sektion av bergrummet huserar även läkaren och tandläkaren i egna lokaler där man skulle kunna utföra större operationer helt avskiljt från omvärlden. Det skulle alltså finnas den utrustning som kunde tänkas användas. Utöver att man skulle kunna ha läkehjälpmedel i berget så skulle det även vara självförsörjande gällande el och vatten och därför finns det flertalet dieselkraftaggregat elen och brunnar för vattnet. Till detta finns även verkstäder av olika slag för att kunna göra service på anläggningen och alla dess delar om det nu skulle krävas. Man hade alltså tänkt på nästan allt.

Skicket på anläggning är väldigt bra då man har en konstant översyn och utför en åtgärd om det finns brister. Denna anläggning tillsammans med flera andra som ingår i “Hemsö Fästning” förvaltas och driftas av SFV (Sveriges Fastighetsverk) och kommer att förbli ett museum under en mycket lång tid framöver.

I denna artikel fokuserar vi på berganläggningen som idag i folkmun kallas för “Hemsö Fästning” och detta är ett utav de namn som denna försvarsanläggning har blivit känd som efter nedläggningen och övertagande som museum. Under berganläggningens aktiva tid gick den under namnet HÖ1 och ingick i Spärrbataljon Hemsö tillsammans med det lättare batteriet på Havsstoudd (HÖ2) och den modernare Mätstationen på Kläffsön. Även ett lättare batteri fanns placerat på Härnön.

2. Bemanning

I fredstid bemannades fortet av befäl och värnpliktiga från kustartilleriregementet KA 5 i Härnösand. Det var en del av den svenska marinen och utbildade soldater som skulle tjänstgöra vid bergrummet och vid skarpt läge kunde flera hundra soldater inkvarteras.

Kung Carl Gustafs namnteckning som han skrev på väggen i officersrummet under sin värnplikt. Han sov aldrig i anläggningen utan flyttades in till Härnösand då anläggningen inte uppfyllde säkerhetskraven. Andra spekulationer är att han hade en hemlig kärlek ,och det var anledningen till att han sov på annan plats.

Läs även: Bodens Fästning

Försvarsanläggningen på Storråberget stod klart 1957 och var sedan i militär drift under 30 år. 1987 övergick den sedan till att bli övningsanläggning under ett par år innan den lades i malpåse. Det tog nästan tio år innan anläggningen tillsammans med ett par andra militära installationer förklarades som ett statligt byggnadsminne.

3. Kärnvapensäker

3.1 Stötvågsgränsen

Bergrummet sprängdes ut ur det 140 meter höga Storråberget och betecknades som atombombsäker. Om en kärnladdning av samma storlek som den som släpptes över Hiroshima träffade anläggningen räknade man med att två tredjedelar av anläggningen fortfarande skulle vara stridsduglig. Man installerade stötvågsbarriärer vid varje ingång från utsidan, vilket inkluderade ingångarna ner från pjäserna, luftvärnet och ventilationen på toppen av berget. Stötvågsdörrarna är överdimensionerade föra att tåla det höga tryck som uppkommer vid en explosion och det finns flera varianter nere i detta bergrum. Helt gjutna i stål, stålskal med betongfyllning eller endast en ren betongport(Inslag A). För att förstärka ytterligare byggdes ofta två eller flera dörrar på rad för att agera som en sluss, där minst en dörr måste vara stängd för att kunna öppna nästa.

Väl inne i anläggningen så blev man ofta påmind av dessa planscher och skyltar. Tyvärr besöktes anläggningen av spioner som förrådde sitt land och sålde information till andra länder. Detta fick stora konsekvenser för anläggningen då den behövde förstärkas på olika ställen.

En utav åtgärderna som installerades i anläggningen var en extra barriär av stötvågsdörrar, som delade av bergrummet i två stora separata delar. Detta möjliggjorde att man fortfarande skulle kunna bruka ena hälften om den andra blev totalförstörd i en attack. Man hade även ett reservkök och flera dieselkraftaggregat som skulle kunna användas till respektive del.

 3.2 Gasgränsen

Innanför Stötvågsgränsen finns Gasgränsen som innehåller en ståldörr med gummilister som tätning mot olika typer av stridsgaser. Ofta vid huvudingången finns det en s.k Gassluss som är ett skyddat rum mellan två Gasdörrar där en sanering kan äga rum om man blivit kontaminerad. Duschmunstycken i taket försedda med kallvatten ska då användas och en dusch måste göras för att kunna passera in vidare i bergrummet. Samma princip gäller även här, endast en utav dörrarna får vara öppen åt gången. Just för att inte släppa in några farliga gaser i den skyddade delen av bergrummet. Anläggningen förses sedan med ett övertryck för att förebygga och kunna hålla dessa stridsgaser på utsidan av bergrummet. Vid för högt tryck öppnas sedan s.k Övertrycksventil som ser till att konstant rätt tryck bibehålls.

Stötvågsgräns Hemsö Fästning
Såhär kan en stötvågsgräns med sluss se ut. Två dörrar på rad av grövre modell och en bra tjock karm.

4. Självförsörjande

För att kunna agera och försvara kustremsan behövdes en hel del komponenter för att få systemet att fungera felfritt, utan avbrott, under en längre tid.  Bergrummet behövde alltså vara självförsörjande på många många punkter. Fästningen rymmer logement till all del personal som tjänstgjorde, vilket blir en hel del sängar. För att kunna tillfredställa soldaterna behövdes kök som var stora nog att kunna hantera många måltider på samma gång. Diskrum och stora förråd med mat fanns intill som gjorde det möjligt att kunna vara självständiga. Som utspisningsplats finns flera matsalar där personal kunde slå sig ner. Två mässar finns i berget där officerarna hade tillgång. Tillochmed ett marketenteri fanns att tillgå.

Läs även: Hemliga mätstationen på Hemsö

verkstäder, förråd, sjukhus och . Ett dieseldrivet kraftaggregat försåg fortet med elektrocitet och en djupborrad brunn gav färskvatten. Man räknade med att anläggningen skulle klara sig isolerad från omvärlden i ungefär tre månader, räknat på all förnödenhet som fanns lagrat.

Att bli opererad i ett bergrum kanske inte är den plats man vill bli opererad på ,men här skulle allt finnas. Precis som på ett vanligt sjukhus fanns här operationssalar kunde ordnas och läkare fanns på plats. Tyvärr fanns ingen tandläkare på plats ,så den biten fick läkaren också försöka fixa om oturen var framme.

5. Stridsledningscentral

Centralt, 40 meter ned i berget låg stadskorridoren -fortets hjärna. Där fanns sambands- och stridsledningscentral.
 Den var bestyckad med både kanoner och luftvärnspjäser. På 1960-talet anlade man även ett kustbatteri på öns nordspets. När fästningen stod klar 1957 hade 25.000 kubikmeter berg sprängs ut ur Storråberget och ett bergrum med 5.000 kvadratmeter golvyta hade skapats.
Närspaningsradar Hemsö Fästning
Närspaningsradar vid hjässan på berganläggningen
Hemsö fästning har kvar all inredning och installation inne i berget från tiden då det togs ur bruk.

6. Beväpning

6.1 15,2 cm torndubbelpjäs m/51

Längs med den långa huvudkorridor som löper genom berget finns det några dörrar som leder in till en viktig funktion för att artillerianläggningen skall funna fungera. I dessa rum finns nämligen omformaraggregat som ska omvandla växelström från bergrummet till pjäsernas likström. Orsaken till detta är att pjäserna från början var tänkta att användas på fartyg, som då har likström.

Pjäserna i sig är tillverkad av Bofors och gjordes i endast sex exemplar, som kom att placeras på två olika artillerianläggningar. Pjäsen togs i bruk första gången 1956 och hölls i drift hela vägen till nedläggningen av de båda berganläggningarna, år 1994 respektive 1997. Den maximala räckvidden på de 46kg tunga granaterna var omkring 22km och det räckte till för att kunna fördröja och eventuellt slå ut stora delar av fiendens flotta.

Hemsö Fästning
På bergets hjässa pekar dessa bjässar ut mot havet och var beredda att ta sig an ett stort anfall. 15,2 cm torndubbelpjäs m/51 är benämningen på dessa och det finns tre stycken som länkas samman med långa tunnelsystem.

Läs även: Kustartilleribatteriet på Havsstoudd

Ammunitionsrummet låg djupt ner i berget. Det var därifrån projektilerna skickades upp till pjäserna. Men hissen som skulle skicka upp dom hade inte den hastighet som man ville ha ,så istället bar man upp dem för hand ända upp till toppen. Med tanke på vikten på var det nog inte alls ett tillfredsställande jobb.

 Jag pratade med en boende på ön som inte hade en aning om att denna anläggning existerade förrän den gjordes om till byggnadsminne, även fast han hade spenderat större delen av sitt liv på ön.
Skyltar som förbjuder utlänningar att beträda ön finns på sex olika språk.
Hemsö Fästning
Var och en sköttes av 25 man och kunde avlossa fyra skott i minuten ,projektilerna vägde 46kg stycket. Från början så är detta fartygspjäser från Bofors fabrik som togs i beslag på grund av andra världskriget ,men som nu kom till användning på Hemsön.
Hemsö fästning

 

Hemsö Fästning
Och till det så krävdes det ett stort kök för att kunna tillgodose behoven.
Reservkraft
Dieselaggregatet som skulle driva anläggningen när nätströmmen var bruten. Åtta cylindrar på 445bhp kunde generera 370kwa 400v/ 535amp när den jobbade. Den kunde alltså generera kraft till 115 eluppvärmda villor som förbrukar 25.000 kilowatt var.
Hemsö Fästning
Både Kontor och telefonväxlarrum passerades innan man kom in till stridsledningen. Det finns säkert mycket spännande att läsa i de olika pärmarna i hyllorna.

Stridsledning Hemsö Fästning

Hemsö Fästning
Från eldledningscentralen skulle information om fiendens position ges samt order till personalen i pjäserna, som i sin tur riktar in eldrören enligt koordinaterna som tilldelas.

 

Hemsö Fästning
Här är en del av det mobiliseringsförråd som finns i anläggningen. Fortfarande i stort sätt intakt, från en svunnen tid. Här fanns det mesta man behövde för att hålla en bra stridsduglighet, exempelvis Vindrock M/59.
Hemsö Fästning
Ytterligare en stor förrådsdel till en anläggningen och dess personal.
Hemsö Fästning Hemligt
Den massiva stötvågsbarriären som skyddar reservingången.
Källa
https://digitaltmuseum.se/owners/S-HF/info
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hems%C3%B6_f%C3%A4stning

http://www.sfv.se/sv/fastigheter/sverige/vasternorrlands-lan-y/hemso-fastning-i-harnosand/

Leave a Comment