Scroll to Content

Denna berganläggning var tidigare en mycket viktig punkt för den svenska militären i området. Komplexet är atombombsäkert och har infartstunnlar stora nog för lastbilar som ska kunna lasta och lossa materiel och personal. Här inne i urberget skulle försvarsstaben skyddas i ofred.

Förr kunde man åka förbi denna militäranläggning utan vetskap att den fanns där. Berget stiger relativt brant uppåt och en liten hydda syns intill bergväggen, naturen här är vacker och ån slingrar förbi precis i anslutning. Att den där lilla hyddan är en maskerad ingång till en underjordisk militäranläggning är nog inte den första tanke som far genom huvudet. Mitt emot finns en mindre parkeringsyta för en handfull bilar tillsammans med den lilla grusväg som försvinner in i grönskan. Vad som finns i den vägens ände är okänt för många.

En titt genom skottgluggen mot utgången genom en av tunnlarna. Man skulle ju helst inte vilja sitta här om en bomb detonerade utanför. En titt genom skottgluggen mot utgången genom en av tunnlarna. Man skulle ju helst inte vilja sitta här om en bomb detonerade utanför.

Längst ner på den igenväxta grusväg finns huvudingången till bergrummet som döljs med hjälp av maskeringsnät. Betongen runt om är grönmålad och tillsammans med den gröna porten smälter det in rätt bra i naturen. Det grova låset på dörren öppnas och det är nu det häftiga börjar. En doft av fuktigt berg kommer smygandes ur den kolsvarta tunneln. Ett tryck på strömbrytaren får armaturerna i taket att sakta tändas och tunneln in i berget blottar sig. Ungefär 60 meter in i berget finns ett skyddat utrymme för en soldat som skulle skydda bergrummet och besvara eld om fienden kom in i första tunneldelen. Stötvågstunneln fortsätter efter soldatens hydda och här har man valt att bygga stora stötvågsfickor där stötvågen skulle förlora mycket av sin kraft. Efter ytterligare 30 meter kommer man slutligen fram till första “skeppet” tillsammans med den långa lastkaj som sträcker sig genom bergrummet. Synen är riktigt häftig och man förundras över att detta finns under markytan.

Stötvågstunneln som leder in mot anläggningen från den kamouflerade infarten beläget under vägen. Betongpelarna i bild är stötvågsfickor som ska absorbera kraften från ett kärnvapen istället för att dörrar och annat ska behöva belastas för mycket.
Stötvågstunneln som leder in mot anläggningen från den kamouflerade infarten beläget under vägen. Betongpelarna i bild är stötvågsfickor som ska absorbera kraften från ett kärnvapen istället för att dörrar och annat ska behöva belastas för mycket.

Varje “skepp” skyddades av en tjockare stötvågsdörr tillsammans med en skottglugg där personal från insidan skulle besvara eld mot fienden om han kom in så pass långt i berget. Ljusarmaturerna i taket ger ett mystiskt ljus längs med huvudtunneln som leder förbi de olika skeppen och vi går in i kammare 15, som finns i det första skeppet. Härinne finns vissa ledtrådar kvar som vittnar om den laboratorieverksamheten som tidigare fanns här tillsammans med läkemedelsföretaget Pharmacia. Tanken var att produktionen skulle kunna pågå även under en kris och till sin hjälp fick dom över 600kvm yta att röra sig på.

“Före 90-talet övade man knappt i bergrummet på grund av den sekretess som rådde.”

Vi går ut ur denna del av berget och rör oss vidare i huvudtunneln och vid nästa tjocka dörr finns det som kanske är det mest spännande. Denna del är verkligen avskärmad då man valt att ha både stötvågsgräns tillsammans med gasgräns som gör att personalen kan arbeta i lugn och ro utan att behöva oroa sig för olika hot från stridsmedel.

Fo-stab BergrumDen västra ingångstunneln som tidigare maskerades med ett rött skjul mot bergets utsida. Den här ingången ligger i anslutning till den större väg som går utanför anläggningen och det var förmodligen denna som användes som huvudinfart.

Bergrummet byggdes på 50-talet med syfte att inhysa förrådsfunktioner åt försvarsmakten och har en lageryta på ca 2400kvm. Härinne i förrådsdelarna skulle bland annat ammunition och materiel förvaras i väntan på att de behövdes i en orolig tid utanför bergets väggar.  Det är nog också den beteckningen som berget har haft i folkmun när det varit aktivt, att det är just ett “förrådsberg” och ingenting annat. Visserligen brukade bergrum likt detta få en benämning som “sjukhus” i folkmun. Men att berget bara varit förråd är inte hela sanningen, det finns nämligen mer att berätta.

Utformningen av ledningscentraler

Civilförsvarsstyrelsen behövde precis som militären ett skyddat ställe att kunna spendera tid i utom fara för bomber och gaser. Just därför byggde man skyddade anläggningar runt om i hela landet där man skulle i krig kunna styra samhällets viktigaste funktioner.

Det finns givetvis olika storlekar på sådana anläggningar och skyddsklassen som anläggningarna har kan också variera kraftigt. Dom byggdes ibland också nära till staden eller tillochmed inne i staden då dom arbetande måste kunna ta sig dit snabbt. Men platsen där dom byggdes på är nästan alltid skymd från vägen för att vara osynlig ,men undantag finns alltid.

Men det dom flesta anläggningarna har gemensamt är egenborrad brunn med vatten samt reservkraftverk som ska driva anläggningen med el om ordinarie elnätet slås ut. Skydd mot EMP finns också i vissa modernare anläggningar då man klädde in hela anläggningen i stål för att motverka att elektroniken skulle slås ut.

Många av landets ledningscentraler ligger skyddade djupt ner i Sveriges urberg och ska tåla en kärnvapenladdning med direktträff ,men naturligtvis finns undantag. Ofta hade man en lång tunnel som tryckvågen skulle slå ut sig själv i ,medans anläggningen byggdes i tvär vinkel åt antingen vänster eller höger. Väl därinne fanns en stötvågsgräns samtgasgräns där man var tvungen att passera innan man kunde kliva in i den gjutna byggnaden. Vissa hus byggdes ståendes på fjädrar för att motverka skakningar från berget vid detonation.

Finns inte berg i närheten så grävde man helt enkelt en stor grop i marken och byggde en bunker med samma likvärdiga skydd mot bomber och gaser som ett bergrum hade.

Nuförtiden så har dom flesta ledningscentraler tagits ur bruk p.g.a att hotbilder ser annorlunda ut och även för att kostnaderna för att driva dessa anläggningar är ganska dyra. Många centraler har på auktion sålts till privatpersoner eller företag som vill driva sin egen verksamhet därinne. Det finns dock fortfarande ett par som fortfarande är aktiva och som skall fungera som sin ursprungliga funktion.

Försvarsområdes (FO) stabsplats

Berget rymmer även en ledningsplats för försvarsområdesstaben i länet. Storleken på ledningscentralen är över 1.200 kvadratmeter och det märktes verkligen när man vandrade igenom alla dom rum och lokaler som fanns. Riksbanken har även haft sitt valv härinne i samma skepp som ledningscentralen, även då det inte var allt för stort utrymme.

Landet delades upp i olika försvarsområden som fick en egen benämning. I varje område behövdes en skyddad ledningsplats där staben för vardera område skulle kunna sköta sina uppgifter om situationen krävde detta. Försvarsbeslutet 1942 innebar att geografin på försvarsområdet i stort sätt följde länsindelningen. Man beslöt att belägga regementena som centrum i området. Man ville minska antalet mobiliseringsmyndigheter och tanken var då att varje regemente skulle ansvara för mobiliseringen. Detta gjorde man dels för att det skulle bli lättare att samordna med civilförsvaret som hade sin egen berganläggning i samma område.

Representanter från flera civila myndigheter fanns placerade inne i detta stora bergrum som bland annat innefattade Statens Järnvägar och Sveriges Radio. Tillsammans med dessa var även landshövdingen tilldelad plats. Befälhavaren för respektive område hade inte någon skyddad ledningsplats förrän på 1950-talet då det började sprängas ut bergrum i större utsträckning. Innan denna tidpunkt var det inte heller vanligt att ha en Gemensam Stabsplats (GPL) för militär och civil ledning.

Det fanns på denna tid både militärområden och försvarsområden. Skillnaden är att ett militärområde är betydligt större och bestod av en handfull försvarsområden. Ett försvarsområde är alltså mindre och inryms tillsammans med flera andra försvarsområden i ett militärområde 

 Klicka här för att se ett bergrum som har samma funktion i en annan del av landet. I detta bergrum fanns både förrådsdelar samt en del där Staben i försvarsområdet hade sitt näste.

Militärområde

Ska man beskriva en snabb sammanfattning om hur dessa områden sett ut genom året kan det beskrivas enligt nedan.

Redan på tidigt 1800-tal började det planeras att dela in försvaret i olika militärområden och år 1833 fastställdes beslutet om att fem distrikt skulle skapas. Varje distrikt leddes av en Militärbefälhavare. Över tiden omorganiserades dessa områden och namnen ändrades. Under hela 1800-talet såg det snarlika ut angående antalet områden, storleken på områdena och med stabsorterna.

De sista åren på 1800-talet började man titta på en ny modell gällande militärområdena. Detta kom att kallas för arméindelning och varade fram till 1942. Denna nya arméfördelning gav förbanden fördelen genom att chefen inom området kunde inrikta sig på sina huvuduppgifter som utbildning, krigsplanläggning samt mobiliseringsverksamhet inom fördelningen.

1942 omorganiserades detta med en indelning på sju(7) militärområden och skulle komma att likna den indelning som skulle komma att göras år 1966.

Och hoppar vi då vidare till 1966 gjordes som sagt en ny indelning i det kalla kriget och nu var det åter sex militärområden samt Gotlands militärkommando. Militärområdena övertog den operativa ledningen vilket innebar att all ledning inom vardera området ansvarade för respektive krigsplanläggning. När denna omdirigering gjordes utgick Gotland som ett militärområde och blev istället ett militärkommando.

Under årens lopp ändrades dessa militärområden i flera omgångar. Idag har vi endast fyra stycken områden och dessa kallas för regioner. Varje region har en vald stabsort där ett regemente finns.

Pharmacia & Universitetet

Ett par kamrar ska också ha tillhört Pharmacia, som var ett svenskt läkemedelsföretag som under lång tid fanns i Uppsala. Pharmacia grundades år 1911 av Gustav Felix Grönfeldt och var en stor industri som huserade en stor mängd personal.

 Att just Uppsala Universitet haft tillgång till berget är bekräftat ,men endast efter att Försvaret lämnat berget på 90-talet. Om det nu stämmer till fullo eller om det var en kamouflering för användningsområdet som detta berg hade finns några tankar om. Enligt dokument skall berget ha haft flera hyresgäster under åren. Det förekommer ofta att en anläggning av denna typ har ett mindre hemligt användningsområde för att dölja det hemliga som fanns.
När Försvarsmakten flyttar ur berget på 90-talet tar Uppsala Universitet över delar av anläggningen och hyreskontrakt tecknas med Fortifikationsverket som äger anläggningen. Universitet hade aktivitet härinne ända fram till 2012 och efter det har platsen stått tom i väntan på beslut om den skulle vara kvar i statlig ägo eller säljas. Ett par år senare lades anläggningen ut till försäljning och ägs idag av ett privat företag.
Blickar man åt andra hållet så ser man ett litet träbås som är inbyggt och döljer stötvågstunneln som sträcker sig bakom. Till höger kommer man till kammare 16 samt ännu en stötvågsficka. Till vänster går huvudtunneln och den lastkaj som användes för att lasta av material.
Blickar man åt andra hållet så ser man ett litet träbås som är inbyggt och döljer stötvågstunneln som sträcker sig bakom. Till höger kommer man till kammare 16 samt ännu en stötvågsficka. Till vänster går huvudtunneln och den lastkaj som användes för att lasta av material.

En vy i huvudtunneln mot lastkajen. Stötvågsfickorna syns rakt fram i bild och bakom det gula träskjulet finns den tunneldel som också ska agera stötvågsskydd.
En vy i huvudtunneln mot lastkajen. Stötvågsfickorna syns rakt fram i bild och bakom det gula träskjulet finns den tunneldel som också ska agera stötvågsskydd.
In mot kammare 16 med stötvågsdörr och en skjutglögg mitt i dörren som användes för att kunna försvara sig mot eventuella fiender.
In mot kammare 16 med stötvågsdörr och en skjutglögg mitt i dörren som användes för att kunna försvara sig mot eventuella fiender.
Inne i kammaren som agerat arkiv. Riktigt stort och säkert utrymme för att förvara viktiga papper.
Inne i kammaren som agerat arkiv. Riktigt stort och säkert utrymme för att förvara viktiga papper.
Fo-stab bergrum
För att komma in i kammare 14 som agerade stabsplatsen så var man tvungen att passera ett antal gasdörrar som skulle säkra personalen innanför från eventuella attacker.
För att komma in i kammare 14 som agerade stabsplatsen så var man tvungen att passera ett antal gasdörrar som skulle säkra personalen innanför från eventuella attacker.
Väl inne i den del av anläggning som agerat Stabsplats så fanns det riktigt många rum av olika storlekar. Kändes nästan som det aldrig tog slut. Två våningar med dessa rum och salar utgjorde ledningsutrymmet.
Väl inne i den del av anläggning som agerat Stabsplats så fanns det riktigt många rum av olika storlekar. Kändes nästan som det aldrig tog slut. Två våningar med dessa rum och salar utgjorde ledningsutrymmet.
Och för att kunna vara här en längre tid fanns allt man behövde såsom dusch och toalett. Matsal ,kök ,sovsalar och dyligt finns också i berget för att kunna göra det så bekvämt som möjligt.
Och för att kunna vara här en längre tid fanns allt man behövde såsom dusch och toalett. Matsal ,kök ,sovsalar och dyligt finns också i berget för att kunna göra det så bekvämt som möjligt.
Längst in på övre planet i kammare 14 finns ledningsrummet. Det kallas för Operativa rummet och det är här som man skulle bestämma och ta olika beslut.
Längst in på övre planet i kammare 14 finns ledningsrummet. Det kallas för Operativa rummet och det är här som man skulle bestämma och ta olika beslut.
Kammare 14, bergrum
Stötvågsdörr in mot kammare 15. Skottglögg kan skymtas i betongväggen till vänster om dörren.
Stötvågsdörr in mot kammare 15. Skottglögg kan skymtas i betongväggen till vänster om dörren.
Väl inne i kammare 15 så fanns stora förvaringsutrymmen men även kök. Allt är också gasskyddat.
Väl inne i kammare 15 så fanns stora förvaringsutrymmen men även kök. Allt är också gasskyddat.

 

The Mountain – Military Headquarters

This was then an important facility for the military in their defense field. Atomic Bomb Secure rock shelter with entrance tunnels large enough for trucks to load and unload materials and personnel. Here would the military leadership take control if the situation changed into discord.

The shelter was built in the 50’s with the defense purposes and has a warehouse area of approximately 2400kvm. The land on which the shelter is located on was owned by Uppsala University. When the Armed Forces moved out of the rock in the 90s , Uppsala University takes over parts of the facility and leases the mountain. In here the University had activity until 2012.

The only thing you have seen when you have go past this mountain is a wooden shed which is built next to the rock wall. It does not attract much attention all and that is the meaning. But behind the wooden doors that are suitable for trucks hiding something completely different. The other entrance available into this facility is located below the road that winds through the mountain and is completely invisible when passing.

When you have entered inside the gates, a huge tunnel system extends around in a semicircle acting shock wave tunnel. The entrances to the different spaces (ships) are protected by thick shock wave doors that will withstand great strain. The entire mountain is designed to withstand a nuclear attack, and that the part where the Staff are located is secured against war gases. The facility is like many others of this kind and are self-sufficient in terms of water and electricity.

Camouflage

The shelter contains a command center for the Command (FO) and several large chambers that acted archives and storage.

The size of the shelter are several thousand square meters and it was noticeable certainly when you walked through all those rooms and premises that existed. A pair of chambers shall also have belonged to Pharmacia and the University. The fact that the University of Uppsala had access to the mountain is confirmed, but only after the Armed forces had left the rock in the 90s. If it is completely true or if it was a camouflage field of use that this facility had are  many thoughts about. According to the document, the mountain have had several tenants over the years. It often occurs that a plant of this type have a small secret use for hiding the secret that was inside bihind the doors. The bank of Sweden has also had its vault in here, even when it was not too much space they had.

Defence Area / Military Area.

 

Already in the early 1800s the plan to divide the armedforces in different military areas began and in 1833 it was established that five districts would be created. Periodically it was even six districts. Over time, these were reorganized and became more over time.
If we jump forward to 1966, a new division was made in the Cold War, and now it was againsix Military Areas and the Gotland Military Command.
Over the years this military areas changed a several times. During the Cold War the  several areas were joind together and thereof the number of areas decreased and it was decided to impose the regiments as the center of the area. They wanted to reduce the number of mobilizing authorities and the thought then was that each regiment would be responsible for each mobilization.
The military commander had not protected command center until the 1950s when it began blasting caverns to a greater extent. Before this time there was not talk of having a shared stab place for the military and civilian management.
The country was also divided into various defense areas which received its own code. Every area needed a protected command center where the Defence Staff in each area would fulfill its tasks if the situation demanded it. Defense decision in 1942 meant that the geography of defense area in a big way followed the provincial division. This was done partly because it would be easier to coordinate with the Civil Defence in the same area.
So there were both Military areas and Defense areas. The difference is that a military area is significantly larger and consisted of only a handful of areas. A Defence area are smaller and housed along with several other Defense areas in a Military area
Källor: http://www.unt.se/nyheter/uppsala/saljes-hemligt-bergrum-2918700.aspx

Leave a Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *