Gustavsviks örlogsdepå, ÖGu, Gustafsvik:

Ammunition i säkra händer

Då platsen fortfarande behöver hållas relativt säker kan inte vad som helst om den här platsen skrivas ut. Men det som kan berättas är att stora delar ligger beläget i berg och att många olika sorters aktiviteter hålls här. Denna har varit en viktig del för att strida tillbaka om hotet från öst skulle komma. Anläggningens större del är tyvärr inte i bruk längre ,som hade många tusen kvadratmeter golvyta. En häftig och spännande plats i norr som hade sin början på 1900-talet och har byggts ut i etapper. 


Några av dom varningsskyltar man möttes av längs den långa skogsvägen som leder in mot den hemliga delen av området finns fortfarande kvar. Här har det funnits både verkstäder och stora förråd insprängt i berget. Tillsammans med detta så finns en gigantisk beredskapslagring av drivmedel i drivmedelsdepån som granne till dessa. Den är i dagsläget tyvärr plomberad, endast två stora bergrum finns alltså kvar idag. De två bergrummen som fortfarande finns kvar har en yta på 790kvm samt 400kvm med bra förrådsmöjligheter.

En bit från området där bergrummen finns tillsammans med de stora betongbryggorna ligger några trähus som har agerat bl.a förläggning till anläggningen. Hit skulle fartyg komma och lägga till om någon reparation var nödvändig eller om påfyllning av antingen drivmedel eller ammunition var ett måste.

Jag har inte riktigt fått fram några siffror på hur eller vad som förvarades härinne. Ett förråd till ammunition är iallafall konstaterat i det ena utav bergen. Då både skyltar inne i anläggningen och utformning talar för detta. En centraltunnel löper in i berget och delar sig sedan till tre skepp i varierande storlek med stora dörrar som skall underlätta vid transport. Råberget är framme i hela tunneln vilket ger en häftig känsla. Väl inne i själva skeppen så har man byggt som en bunker i berget med välvt tak för att stenmassor inte skall rasa ned och skada någonting. Det ger även en känsla av en vanlig fastighet utan fönster.

 

Bergrummet bredvid har haft funktion som verkstad tillsammans med olika mindre rum som säkerligen varit bekvämlighetsutrymmen. In till denna verkstad i berget skyddar en riktigt bastant betongport som skall skydda mot kraftigare detonationer från större konventionella bomber eller till och med kärnvapen. Härinne finns traverser i taket som hjälp vid tyngre lyft. Man skulle alltså reparera fartygs delar härinne i ett skyddad utrymme.

Gustavsviks örlogsdepå, ÖGu, Gustafsvik:

Artilleriförråd, Kalvarsön, nybyggnad

Ammunition in safe hands

Then place still needs to be relatively safe so I can not write or say anything about this place. But what I can say is that large areas are located in the mountains and that many different kinds of activities held here. This has been an important part of fighting back the threat from the East would come. The facilities larger part is unfortunately not in use anymore, as it had many thousand square meters of floor space. A cool and exciting experience that you will probably never see again.

Some of those warning signs be met by along the long forest road leading IMG_6431towards the confidential part of the area. Here, there have been both workshop and large storage blasted into the rock. Along with this, there is a gigantic contingency storage of fuel in the fuel depot belonged. It is in the current situation, unfortunately, sealed, only two large caverns, there thus remain today.

A step away from the area where the caverns are together with the large concrete piers are a few wooden buildings located that had areas for the workers who spent their time in the shelters. Here the ships would come and moor if any repairs were necessary or if the filling of either fuel or ammunition was a must.

I have not really revealed any numbers on how or what was stored in here. A storage for ammunition is atleast found in one out of the mountains. As both signs inside the plant and the design speaks for this. A central tunnel run into the mountain and then divides into three “ships” of varying size with large doors to facilitate the transport. The bedrock is ahead in the tunnel which gives a cool feeling. Once you are inside the “ships” you can see that they have been built like a bunker in the rock with vaulted ceilings so the rocks should not crumble down and cause injury. It also gives a sense of a common property without windows.

The cavern next to have had function as a workshop together with various smaller rooms certainly been convenience areas. In this workshop the mountain is protected by a really heavy concrete door to protect against more powerful detonations from large conventional bombs, or even nuclear weapons. In here there are cranes in the roof to help with heavy lifting. You would then repair the ships and parts in here in a protected space.
Leave a Comment