Katarinabergets Skyddsrum

Under kalla kriget tog byggandet av skyddsrum ett nytt kliv och man ville ha större och säkrare skydd för civilbefolkningen. Det man befarade var att en atombomb skulle detonera i huvudstaden och dimensionerade därför vissa skyddsrum för att kunna stå emot en träff med skydd för stötvågorna från bomben samt skydd mot radioaktivitet och stridsgaser.

Under den period när detta enorma skyddsrum byggdes rådde parkeringsbrist i staden och ett förslag om att ha skyddsrummet till parkeringshus i fredstid blev aktuellt. Bilägarnas Inköpscentral stod för projektet och ett avtal med Stockholms stad gjordes. I infartstunneln vid Katarinavägen fanns OKQ8 med bensinmack samt tvätthallar och kiosk.

Katarinabergets Bergrum/Skyddsrum
Varningssystem finns utplacerat runt om i bergrummet där personal ska kunna sända ut meddelanden till de skyddssökande.

Djupt under Stockholm

Katarinabergets bergrum är landets största skyddsrum och tillsammans med de andra tre* gigantiska anläggningarna i Stockholms innerstad fanns en kapacitet att skydda ca 45.000 personer. Visserligen har reglerna ändrats en del från den tid då dessa bjässar byggdes och de skyddssökande har fått en större yta/ person. När dessa stora berganläggningar inte behövde användas som skyddsrum skulle de i fred tjäna som parkeringsgarage då parkeringsbristen i innerstan var enorm. Bilägarnas Inköpscentral stod för projektet med parkeringsgarage Katarinaberget och ett avtal med Stockholms stad gjordes.

Året var 1952 och sprängningarna hade precis startat. För att vara så effektiva som möjligt sprängde man sig in från två håll för att sedan ansluta halvvägs. De två huvudingångarna skulle komma att bli från Katarinavägen samt Tjärhovsgatan och det är alltså via dessa två som fordon skulle kunna ta sig in och ut i berganläggningen. Inom ett år hade man äntligen mötts halvvägs och de tidigare två sektionerna blir en lång tunnel som mäter över 400 meter och denna skulle komma att utgöra själva skyddsrummet. Utöver den extrema längden på tunneln kom även anläggningen att uppföras i tre våningar, för att maximera antalet skyddsplatser. En gigantiskt stor anläggning långt ner i Stockholms underjord har nu börjat ta form.

Läs även: Hötorgets skyddsrum

Lastbilarna har åkt kontinuerligt under en lång tid med att få bort all den stenmassa som sprängts bort och totalt rörde det sig om 105.000 m3, vilket är otroliga mängder. Stenmassorna kunde sedan användas till framställning av betong vid byggnationer. Det tomma bergutrymmet skulle nu inredas och det var armeringen som först skulle vara på plats. Åtgången på armeringsjärnen var så mycket som 700.000 kg som sedan betongen på 12.000 m3 skulle klä. Arbetet inne i bergrummet var väldigt ansträngande för byggarbetarna både på grund av vistelsen i den mörka och trånga underjorden men också för tyngden på arbetsmaterialet.

Inrymningsvägar

För att kunna navigera i berganläggningen byggde man s.k ”karuseller” där fordonen och de skyddssökande skulle kunna ta sig mellan de olika våningsplanen på ett enkelt sätt. Varje våningsplan skyddades av stora detonationsportar som hade till uppgift att ta emot den kraftiga luftvåg efter en explosion. Dessa portar var sedan uppdelade på två olika halvor och skulle sedan skjutas via räls och täcka ingången till våningsplanet. Varje halva av portarna väger 25,6 ton och totalvikten överstiger då 50 ton/ ingång och denna dimension beräknade man skulle fungera mot luftvågen från kärnvapen. Innanför byggdes gasgränsen med ståldörrar som som ska hålla tätt mot eventuella otrevliga gaser som kan användas i krigsföring.

Utöver huvudingångarna spränger man även ut bergmassor för att möjliggöra flertalet inrymningsvägar via långa trappsystem mot skyddsrummet. Totalt byggs elva ingångar med tunnelsystem som sträcker sig under stora delar av Södermalm. Alla de ingångar som leder in direkt mot huvudtunneln byggdes med separata stötvågsfickor och tillsammans med stötvågs- och gasgränser för ett maximalt skydd mot vapenverkan. Trappsystemen vid flera ingångar är byggda i flera våningsplan så de skyddssökande snabbt ska kunna ta sig in till respektive våningsplan på en snabbare tid.

En hiss fanns även som skulle underlätta passage ner mot skyddsrummet, dock är denna troligtvis mer användbar i fred för att underlätta och vara en handikappvänlig väg in.

”20.000 personer kan samtidigt skyddas i anläggningen, 5000 personer kan beredas sovplatser i skyddsrummet.”

Maskinhallarna

För att vara beredd på det värsta utformades berganläggningen med reservkraft och egenborrad brunn i beredskap om det ordinarie elnätet slogs ut. Behovet av rent vatten och friskluft i en situation där tusentals människor finns placerade är en självklarhet och man dimensionerade efter detta. Två stora anläggningar som mäter tre våningar i höjd konstruerades i anslutning till var ände på skyddsrummet där utrustningen placerades.

Reservkraften utgörs av sju stora dieselmotorer och är länkade till generatorer som utgör totalt 750.000 voltampere i reservkraft. Detta är fullt tillräckligt för att kunna driva anläggningen helt avskärmad från omvärlden. Här behövs det rikliga mängder med friskluft som förser aggregaten och håller de i en stadig temperatur. Avgaserna går sedan upp genom rör mot markytan där det släpps ut. För att kunna driva motorerna byggdes enorma cisterner där 102.000 liter skulle förvaras.

Läs även: Kärnvapenskyddet under kyrkogården

vattenförsörjningen designades för att kunna förse skyddsrummet med vatten från stadens vattennät som primär källa. Skulle vattnet på något sätt bli odrickbart eller att stadens vattenverk inte längre förser vatten fram till berganläggningen finns flera egna brunnar som ska användas.

200.000 kg is inrymmes i isbassängerna

och stod klart 1957 med titeln som världens största atombombsäkra skyddsrum med sin yta på 15.900m² uppdelat på tre våningar.

Johannes, Skravelberget, Klara

Under den period när detta enorma skyddsrum byggdes rådde parkeringsbrist i staden och ett förslag om att ha skyddsrummet till parkeringshus i fredstid blev aktuellt. I infartstunneln vid Katarinavägen fanns OKQ8 med bensinmack samt tvätthallar och kiosk.

Katarinabergets Bergrum/Skyddsrum
Dom bastanta betongfyllda detonationsportarna på 51.400kg rullar fram när faran lurar utanför. Man kan ju undra om all utrustning verkligen funkar nu 60 år senare ,men det sägs ju att inom 48 timmar ska bergrummet vara helt redo att agera som just skyddsrum. En port som står och vilar i sin ficka. Rullar ut på hjul med hjälp av kätting. Ganska breda är portarna också ska påpekas.

Stötvågstunnel bergrum

Det ekar rätt bra i det stora bergrummet. Dammet ligger som ett skikt på en del av bilarna, som troligtvis har stått här under en längre tid. Stora ventilationsrör sitter längs med taket tillsammans med elinstallation och belysning. Utmed väggarna finns uttag för vatten som ska kunna användas som dricksvatten men även till tvätt och liknande. Avloppsbrunnar finns också, för att kunna avleda allt vatten. Tittar man noga ser man att skicket på rören i och andra delar börjar bli i lite sämre skick, frågan är ju om det är godkänt med dagens krav.

Jag tar mig vidare ner mot den understa av de tre våningsplanen via en brandtrappa som leder internt i anläggningen. Trapphuset har en märklig odör och det springer runt förvirrade och rädda möss. En hög med kläder finns liggandes invid ena väggen och det tyder rätt mycket på att någon bosatt sig här. Branddörren in till skyddsrummets undre plan är skitig och något stänk av klotter finns naturligtvis. Härnere är det ännu mindre bilar än på de andra planen i bergrummet, endast någon enstaka bil finns här. Även den helt täkt med damm.

Runt om i anläggningen finns inrymningsvägar som blockeras av ståldörrar från skyddsrummets insida. Bakom dörrarna leder stora, branta trappor upp mot markytorna runt om på Södermalm.

Katarinabergets bergrum är landets största skyddsrum med plats för ca 20.000 personer eller ca 550 bilar på den tid då det byggdes. Det började byggas 1952 och stod klart 1957 med titeln som världens största atombombsäkra skyddsrum med sin yta på 15.900m² uppdelat på tre våningar.

När man åker igenom dom portar uppe vid OKQ8 så börjar färden nedåt i berget med en riktig lutning på nedfarten. Tvätthallarna ligger på högersidan och det kan kännas lite oklart om vart man ska ta vägen om det är första gången man är här. Efter en bit vidare ner i berget så börjar “karusellen” som tar dig till valfritt våningsplan. Utrymmet är enormt ,både i takhöjd och på bredden.

Katarinabergets bergrum/skyddsrum

Katarinabergets bergrum

Tiden har satt sina spår på vissa ställen. Här är det avloppsrör och andra saker i den stilen som har sett bättre dagar. Men vatten finns och avlopp lika så, dock inte med påslaget vatten i kranarna.

Omfattande ventilation krävs för att kyla utrymmet. Men bergrummet är självförsörjande och kan vid strömavbrott eller liknande köras på dieselmotorerna som finns i ett utrymme nere i berget.

Kylanlägging som ser lite nyare ut. Ett lager på ca 200 ton is finns tillhands för att kunna kyla temperaturen av alla människor som sitter i ett trångt utrymme och inte vet hur världen ser ut när dom kommer ut igen.

Katarinabergets Skyddsrum
Efter ett stort antal sprängningar så kan grävskoporna lasta bort all överbliven sten som ska fraktas ut urberget. http://www.stockholmskallan.se/
Katarinabergets skyddsrum byggs
Skyddsrummet under byggnation år 1955. Här syns tydligt de tunnlar som sprängs ut som leder in mot själva skyddsdelen. http://militarhistoria.ifokus.se/articles/51766b39ce12c44291000851-katarinabergets-skyddsrum
Katarinabergets skyddsrum
Inrymningstrappor till skyddsrummet under uppbyggnaden av bergrummet. http://www.stockholmskallan.se/
Katarinabergets skyddsrum
Under invigningen av bensinstationen i Katarinabergets Skyddsrum. http://www.stockholmskallan.se/
Skyddsrum
Ner i berget bakom macken på katarinavägen är den största ingången/infarten. Vid Björns trädgård finns den andra nedfarten för bilar.

Katarinabergets skyddsrum

Bergrum, Skyddsrum, Stockholm
Längst ned på de betongfyllda portarna finns små “plogar” som ska putta upp metallskivorna vid stängning.

7E9A0540
Övertrycksventiler i storpack. Behövs för att kunna släppa lite på trycket i anläggningen. Det skall vara ett övertryck ,men dock inte för mycket.

7E9A0548
Inrymningsvägar på var sida om skyddsrummet finns. Totalt finns elva inrymningsvägar föra att folk snabbt ska kunna ta sig ner i dom skyddade delarna. vid Högbergsgatan och Mosebacke torg finns breda trappor som slingrar sig nedåt.

Bergrum Södermalm
En av dom dolda ingångarna. Här finns dom breda trapporna bakom väggarna som öppnas från Högbergsgatan.

English –

During the Cold War the construction of shelters took a new step, and you wanted to have a larger and more secure protection for the civilian population. It was feared that a nuclear bomb would detonate in the capital and oversized why some shelters to withstand a hit with the protection of the shock waves from the bomb, and protection against radioactivity and war gases.

Precisely in this period when it was built, there was a parking shortage in the city, and a proposal to have the shelter turned into parking garage in peacetime became necessary. Car owners Inköpscentral support for the project and an agreement with the City of Stockholm was made. The entrance tunnel at Katarinavägen housing Q8 petrol station, some washing facilities and a kiosk.

the Nuclearshelter

The Katarina rock and it´s shelter  is the largest shelter with room for about 20,000 people, or about 550 cars at the time when it was built. Construction began in 1952 and was completed in 1957 with the title as the world’s largest nuclear bomb safe shelters with their area of 15.900m² divided over three floors.

When you go through them gates up at Q8 ,the road down the mountain will begin with a proper slope of descent. Washing halls is located on the right side, and it can feel a little bit unclear about where to go if it is the first time you are here. After a bit further down the mountain  begins the “carousel” that will take you to any floor. The space is huge, both in height and in width.

Time has left its mark in some places. Here are the sewer pipes and other things of the sort that has seen better days. But there is water and sewer just as, but not with turned on water in the taps.

Extensive ventilation is required to cool the space. But the cavern is self-sufficient with electrisity and water and can when a power failure hits, be suported by the diesel engines available in a space down the mountain.

Refrigeration plants in the shelter looks pretty new. A stock of about 200 tons of ice are on hand to cool the temperature of all the people sitting in a cramped space and do not know how the world will look like when they come out again.

Leave a Comment