Katarinabergets Skyddsrum

Under kalla kriget tog byggandet av skyddsrum ett nytt kliv och man ville ha större och säkrare skydd för civilbefolkningen. Det man befarade var att en atombomb skulle detonera i huvudstaden och dimensionerade därför vissa skyddsrum för att kunna stå emot en träff med skydd för stötvågorna från bomben samt skydd mot radioaktivitet och stridsgaser.

Just under denna period när detta byggdes rådde det parkeringsbrist i staden och ett förslag om att ha skyddsrummet till parkeringshus i fredstid blev aktuellt. Bilägarnas Inköpscentral stod för projektet och ett avtal med Stockholms stad gjordes. I infartstunneln vid Katarinavägen fanns OKQ8 med bensinmack samt tvätthallar och kiosk.

Katarinabergets Bergrum/Skyddsrum
Varningssystem finns utplacerat runt om i bergrummet där personal ska kunna sända ut meddelanden till de skyddssökande.

Skyddsrummet i katarinaberget

Det finns en hel del parkeringsgarage under jord här i Stockholm och dom flesta ser ungefär likadana ut, en massa betong och sedan det råa berget som ofta utgör väggar och tak. Invid Katarinahissen finner man ett utav de stora bergrummen som i fredstid har en funktion som parkeringsgarage och i kristider ska anläggningen användas som ett gigantiskt skyddsrum med skydd åt 20.000 personer med beräkningarna som gjordes vid byggnationen.

Man svänger in i en utav bergets stora inslag från Katarinavägen som tidigare även inhyst en bensinstation. Nu på senare tid har macken rivits och en renovering av skyddsrummet har påbörjats. Ett tiotal meter in i bergrummet påbörjas nedfartstunneln mot underjorden. En skjutport öppnas när man närmar sig med bilen. I nedfartstunnelns början finns tvätthallarna kvar från en svunnen tid men som nu står tomma. Tunnel har en brant vinkel innan man når ”karusellen” som tar en till respektive våningsplan i berget. Nu skymtar man skylten som skvallrar om att man närmar sig själva skyddsrummet.

Våningsplanet är gigantiskt, säkerligen flera hundra meter långt. Invid skylten syns dom stora stötvågsportarna som är tänkta att skjutas för ingången till våningsplanet med hjälp av en knapptryckning. När dom portarna är stängda finns det även en eftersläntarsluss där folk kan passera, men på särskilda villkor. Man ser att man inte använt dessa på en stund då damm och smuts börjat samlats på de olika delarna. Precis innanför finns gasgränsen med flera stålportar som ska stängas och sedan hålla tätt och skydda mot olika stridsgaser som kan tänkas att användas i krig. Tanken är att man ska skapa ett övertryck i skyddsrummet och för att på så sätt kunna hålla gaserna på rätt sida om dörrarna.

Katarinabergets Bergrum/Skyddsrum
Dom bastanta betongfyllda detonationsportarna på 51.400kg rullar fram när faran lurar utanför. Man kan ju undra om all utrustning verkligen funkar nu 60 år senare ,men det sägs ju att inom 48 timmar ska bergrummet vara helt redo att agera som just skyddsrum. En port som står och vilar i sin ficka. Rullar ut på hjul med hjälp av kätting. Ganska breda är portarna också ska påpekas.

Det ekar rätt bra i det stora bergrummet. Dammet ligger som ett skikt på en del av bilarna, som troligtvis har stått här under en längre tid. Stora ventilationsrör sitter längs med taket tillsammans med elinstallation och belysning. Utmed väggarna finns uttag för vatten som ska kunna användas som dricksvatten men även till tvätt och liknande. Avloppsbrunnar finns också, för att kunna avleda allt vatten. Tittar man noga ser man att skicket på rören i och andra delar börjar bli i lite sämre skick, frågan är ju om det är godkänt med dagens krav.

Jag tar mig vidare ner mot den understa av de tre våningsplanen via en brandtrappa som leder internt i anläggningen. Trapphuset har en märklig odör och det springer runt förvirrade och rädda möss. En hög med kläder finns liggandes invid ena väggen och det tyder rätt mycket på att någon bosatt sig här. Branddörren in till skyddsrummets undre plan är skitig och något stänk av klotter finns naturligtvis. Härnere är det ännu mindre bilar än på de andra planen i bergrummet, endast någon enstaka bil finns här. Även den helt täkt med damm.

Runt om i anläggningen finns inrymningsvägar som blockeras av ståldörrar från skyddsrummets insida. Bakom dörrarna leder stora, branta trappor upp mot markytorna runt om på Södermalm.

Katarinabergets bergrum är landets största skyddsrum med plats för ca 20.000 personer eller ca 550 bilar på den tid då det byggdes. Det började byggas 1952 och stod klart 1957 med titeln som världens största atombombsäkra skyddsrum med sin yta på 15.900m² uppdelat på tre våningar.

När man åker igenom dom portar uppe vid OKQ8 så börjar färden nedåt i berget med en riktig lutning på nedfarten. Tvätthallarna ligger på högersidan och det kan kännas lite oklart om vart man ska ta vägen om det är första gången man är här. Efter en bit vidare ner i berget så börjar ”karusellen” som tar dig till valfritt våningsplan. Utrymmet är enormt ,både i takhöjd och på bredden.

 

Tiden har satt sina spår på vissa ställen. Här är det avloppsrör och andra saker i den stilen som har sett bättre dagar. Men vatten finns och avlopp lika så, dock inte med påslaget vatten i kranarna.

Omfattande ventilation krävs för att kyla utrymmet. Men bergrummet är självförsörjande och kan vid strömavbrott eller liknande köras på dieselmotorerna som finns i ett utrymme nere i berget.

Kylanlägging som ser lite nyare ut. Ett lager på ca 200 ton is finns tillhands för att kunna kyla temperaturen av alla människor som sitter i ett trångt utrymme och inte vet hur världen ser ut när dom kommer ut igen.

English –

During the Cold War the construction of shelters took a new step, and you wanted to have a larger and more secure protection for the civilian population. It was feared that a nuclear bomb would detonate in the capital and oversized why some shelters to withstand a hit with the protection of the shock waves from the bomb, and protection against radioactivity and war gases.

Precisely in this period when it was built, there was a parking shortage in the city, and a proposal to have the shelter turned into parking garage in peacetime became necessary. Car owners Inköpscentral support for the project and an agreement with the City of Stockholm was made. The entrance tunnel at Katarinavägen housing Q8 petrol station, some washing facilities and a kiosk.

the Nuclearshelter

The Katarina rock and it´s shelter  is the largest shelter with room for about 20,000 people, or about 550 cars at the time when it was built. Construction began in 1952 and was completed in 1957 with the title as the world’s largest nuclear bomb safe shelters with their area of 15.900m² divided over three floors.

When you go through them gates up at Q8 ,the road down the mountain will begin with a proper slope of descent. Washing halls is located on the right side, and it can feel a little bit unclear about where to go if it is the first time you are here. After a bit further down the mountain  begins the ”carousel” that will take you to any floor. The space is huge, both in height and in width.

Time has left its mark in some places. Here are the sewer pipes and other things of the sort that has seen better days. But there is water and sewer just as, but not with turned on water in the taps.

Extensive ventilation is required to cool the space. But the cavern is self-sufficient with electrisity and water and can when a power failure hits, be suported by the diesel engines available in a space down the mountain.

Refrigeration plants in the shelter looks pretty new. A stock of about 200 tons of ice are on hand to cool the temperature of all the people sitting in a cramped space and do not know how the world will look like when they come out again.

Här ska det städas bland bilderna.  Sep-15

Katarinabergets Skyddsrum
Nere i ett utav dom tre våningarna i skyddsrummet. Anläggningen har en rätt bra storlek!
Katarinabergets Skyddsrum
Efter ett stort antal sprängningar så kan grävskoporna lasta bort all överbliven sten som ska fraktas ut urberget. http://www.stockholmskallan.se/
Katarinabergets skyddsrum byggs
Skyddsrummet under byggnation år 1955. Här syns tydligt de tunnlar som sprängs ut som leder in mot själva skyddsdelen. http://militarhistoria.ifokus.se/articles/51766b39ce12c44291000851-katarinabergets-skyddsrum
Katarinabergets skyddsrum
Inrymningstrappor till skyddsrummet under uppbyggnaden av bergrummet. http://www.stockholmskallan.se/
Katarinabergets skyddsrum
Under invigningen av bensinstationen i Katarinabergets Skyddsrum. http://www.stockholmskallan.se/
Skyddsrum
Ner i berget bakom macken på katarinavägen är den största ingången/infarten. Vid Björns trädgård finns den andra nedfarten för bilar.

Katarinabergets skyddsrum
Ned för den branta nedfarten måste man åka för att kunna till självskyddsrummet. Man kan ju se vinkeln på nedfarten.
Bergrum, Skyddsrum, Stockholm
Längst ned på de betongfyllda portarna finns små ”plogar” som ska putta upp metallskivorna vid stängning.
Skyddsrum Bergrum
Övertrycksventiler i storpack. Behövs för att kunna släppa lite på trycket i anläggningen. Det skall vara ett övertryck ,men dock inte för mycket.
Skyddsrum, Stockholm, bergrum
Inrymningsvägar på var sida om skyddsrummet finns. Totalt finns elva inrymningsvägar föra att folk snabbt ska kunna ta sig ner i dom skyddade delarna. vid Högbergsgatan och Mosebacke torg finns breda trappor som slingrar sig nedåt.

bergrum skyddsrum
En stötvågsgräns och gassluss finns placerade vid detonationsportarna. Dom flesta skyltar och dyligt är kvar från när det byggdes.
bergrum skyddsurm
En brant nedfart från Tjärhovsgatan.
Skyddsrum bergrum
En av dom dolda ingångarna. Här finns dom breda trapporna bakom väggarna som öppnas från Högbergsgatan.

Leave a Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *